Porównanie trzech sekwencji kodujących aktynę u myszy; związki ewolucyjne między genami aktynowymi kręgowców stałocieplnych.

   1. Określiliśmy sekwencje trzech zrekombinowanych cDNA komplementarnych do różnych mRNA aktyny myszy, które zawierają ponad 90% sekwencji kodujących i pełne lub częściowe regiony 3′ nieulegające translacji (3’UTR): pAM 91, komplementarny do mRNA aktyny wyrażanego u dorosłych mięsień szkieletowy (aktyna alfa sk); pAF 81, komplementarny do mRNA aktyny, który jest akumulowany w mięśniu szkieletowym płodu i jest głównym transkryptem w mięśniu sercowym dorosłego człowieka (aktyna alfa c); i <em>pAL</em> 41, zidentyfikowany jako komplementarny do mRNA aktyny beta niemięśniowej na podstawie jego sekwencji 3’UTR. Podobnie jak w przypadku innych gatunków, sekwencje białkowe tych izoform są wysoce konserwatywne (ponad 93%), ale trzy mRNA wykazują znaczną rozbieżność (13,8-16,5%) w cichych pozycjach nukleotydów w ich regionach kodujących.
   2. Region nukleotydowy położony w kierunku końca 5′ wykazuje znacznie mniejszą rozbieżność (5,6-8,7%) wśród trzech mRNA aktyny myszy; drugi region, w pobliżu końca 3′, również wykazuje mniejszą rozbieżność (6,9%), w tym przypadku między mysimi mRNA aktyny beta i alfa sk. Proponujemy, że zdarzenia rekombinacyjne między sekwencjami aktyny mogły zhomogenizować te regiony. Takie zdarzenia zniekształcają obliczone odległości ewolucyjne między sekwencjami w obrębie gatunku. Wykorzystanie kodonów w trzech mRNA aktyny jest wyraźnie różne i wskazuje, że nie ma ścisłego związku między typem tkanki, a tym samym pulą prekursorów tRNA, a wykorzystaniem kodonów w tych i innych badanych mRNA mięśniowych.
   3. Analiza wykorzystania kodonów w tych sekwencjach kodujących u różnych gatunków kręgowców wskazuje na dwie tendencje: wzrost tendencji do stosowania G i C w trzeciej pozycji kodonu w porównaniach paralogicznych (w kolejności alfa c mniej niż beta mniej niż alfa sk) oraz w porównaniach ortologicznych (w kolejności kurczak mniej niż gryzoń mniej niż człowiek).
   4. Porównanie sekwencji kodujących aktynę między gatunkami przeprowadzono przy użyciu metody analizy Perlera. W miarę cofania się w czasie zmiany w cichych miejscach najpierw szybko się kumulują, potem zaczynają się nasycać po -(30-40) milionach lat (MY), a właściwie zmniejszają się między -400 a -<em>500</em> roku.
   5. Zamienniki lub ciche substytucje nie mogą zatem być używane jako zegary ewolucyjne dla tych sekwencji w długich okresach czasu. Inne zjawiska, takie jak konwersja genów lub kompartmentalizacja izochorów, prawdopodobnie zniekształcają szacowany czas dywergencji.

   Olanzapina kontra aprepitant w zapobieganiu nudnościom i wymiotom wywołanym chemioterapią: randomizowane badanie III fazy.

   • Celem pracy było porównanie skuteczności olanzapiny (OLN) i aprepitantu (APR) w zapobieganiu nudnościom i wymiotom wywołanym chemioterapią (CINV) u pacjentów otrzymujących chemioterapię o silnym działaniu wymiotnym.
   • Badanie III fazy przeprowadzono u pacjentów nieleczonych wcześniej chemioterapią, otrzymujących cisplatynę ≥ 70 mg/m(2) lub cyklofosfamid ≥ <em>500</em> mg/m(2) i doksorubicynę ≥ 50 mg/m(2), porównując OLN do APR w połączeniu z palonosetronem (<em>PAL</em>) i deksametazonem (DEX). Schematy OLN, <em>PAL</em>, DEX (OPD) obejmowały 10 mg doustnej OLN, 0,25 mg dożylnie <em>PAL</em> i 20 mg dożylnej prechemioterapii DEX, dzień 1. i 10. mg/dzień samej doustnej OLN w dniach 2-4 po chemioterapii.
   • Schematy APR, <em>PAL</em>, DEX (APD) obejmowały 125 mg APR doustnego, 0,25 mg <em>PAL</em> i.v. i 12 mg DEX i.v., dzień 1. i 80 mg doustnego APR, dni 2 i 3 oraz 4 mg DEX BID, dni 2-4. Dwustu pięćdziesięciu jeden pacjentów wyraziło zgodę na protokół i zostało zrandomizowanych. Dwustu czterdziestu jeden pacjentów podlegało ocenie.
   • Odpowiedź całkowita (CR) (brak wymiotów, brak ratunku) wyniosła 97% dla okresu ostrego (24 godziny po chemioterapii), 77% dla okresu opóźnionego (2-5 dni po chemioterapii) i 77% dla całego okresu (0-120 godzin) dla 121 pacjentów otrzymujących schemat OPD. CR wyniosło 87% w ostrym okresie, 73% w opóźnionym okresie i 73% w całym okresie u 120 pacjentów otrzymujących schemat APD.
   • Pacjenci bez nudności (0, skala 0-10, MD Anderson Symptom Inventory) byli OPD: 87% ostra, 69% opóźniona i 69% ogółem; APD: 87% ostra, 38% opóźniona i 38% ogółem. Nie było toksyczności 3 lub 4 stopnia. CR i kontrola nudności w kolejnych cyklach chemioterapii były równe lub większe niż cykl 1 dla obu schematów. OPD była porównywalna z APD w kontroli CINV. Nudności były lepiej kontrolowane przez OPD.
   • W tym badaniu OLN w połączeniu z pojedynczą dawką DEX i pojedynczą dawką  PAL  był bardzo skuteczny w kontrolowaniu ostrego i opóźnionego CINV u pacjentów otrzymujących chemioterapię o silnym działaniu wymiotnym. Odsetki CR nie różniły się istotnie od podobnej grupy pacjentów otrzymujących chemioterapię o silnym działaniu wymiotnym i schemat przeciwwymiotny składający się z APR,  PAL i DEX.

   Horyzontalny transfer genów będący źródłem metabolizmu fenylopropanoidów: kluczowa adaptacja roślin do gleby.

   Pionierski przodek roślin lądowych, które podbiły siedliska lądowe około <em>500</em> lat temu, musiał stawić czoła dramatycznym stresom, w tym promieniowaniu UV, wysuszeniu i atakowi drobnoustrojów.
   Doprowadziło to do szeregu adaptacji, wśród których kluczowe znaczenie miało pojawienie się szlaku fenylopropanoidowego, prowadzącego do niezbędnych związków, takich jak flawonoidy i lignina. Jednak pochodzenie tego specyficznego wtórnego metabolizmu roślin lądowych nie zostało wyjaśnione.
   Przeprowadziliśmy obszerną analizę dystrybucji taksonomicznej i filogenezy liazy amonowej fenyloalaniny (PAL), która katalizuje pierwszy i niezbędny etap ogólnego szlaku fenylopropanoidowego, prowadzącego od fenyloalaniny do kwasu p-kumarowego i p-kumaroilo-CoA, wpis punkty szlaków flawonoidowych i ligninowych.
   Uzyskaliśmy solidne dowody na to, że przodek roślin lądowych nabył PAL poprzez horyzontalny transfer genów (HGT) podczas symbiozy z bakteriami glebowymi i grzybami, o których wiadomo, że zadomowiły się bardzo wcześnie podczas pierwszych etapów kolonizacji lądu. Ten poziomo nabyty PAL stanowił wówczas podstawę do dalszego rozwoju szlaku fenylopropanoidowego i promieniowania roślin w środowiskach lądowych.
   Nasze wyniki podkreślają możliwą kluczową rolę HGT z bakterii glebowych na ścieżce prowadzącej do kolonizacji gleby przez rośliny i ich późniejszej ewolucji. Nieliczne charakterystyki funkcjonalne osadu/gleby bakteryjnej PAL (produkcja metabolitów wtórnych o silnej aktywności przeciwdrobnoustrojowej lub wytwarzanie pigmentów) sugerują, że początkową zaletą tej horyzontalnie nabytej PAL u przodka roślin lądowych mogła być obrona przed już rozwiniętym drobnoustrojem społeczność i/lub ochrona przed promieniowaniem UV.

   Czy donory tlenku azotu naśladują endogenną odpowiedź związaną z NO u roślin?

   1. Ogromny postęp osiągnięty w ostatnim czasie w wyjaśnianiu roli NO w roślinach był możliwy dzięki zastosowaniu donorów NO. Jednak aplikowanie roślinom NO w różnych formach i dawkach powinno podlegać szczegółowym kryteriom weryfikacji. Nie wszystkie odpowiedzi metaboliczne indukowane przez dawców NO są wiarygodne i powtarzalne w innych projektach eksperymentalnych.
   2. Celem prezentowanych badań było zbadanie okresu półtrwania najczęściej stosowanych dawców (SNP, SNAP i GSNO), szybkości uwalniania NO pod wpływem światła oraz czynników redukujących. Przy porównywalnym stężeniu dawców (<em>500</em> mikroM) iw warunkach oświetlenia najwyższy wskaźnik generowania NO stwierdzono dla SNAP, a następnie GSNO i SNP.
   3. Zmierzony okres półtrwania dawcy w roztworze wynosił 3 h dla SNAP, 7 h dla GSNO i 12 h dla SNP . Chwilowy brak światła hamował uwalnianie NO z SNP, zarówno w roztworze, jak i w tkance liścia poddanej działaniu SNP, co mierzono metodą elektrochemiczną. Również NO, selektywny wskaźnik fluorescencji DAF-2DA w liściach od różnych dawców wykazywał zielone plamki fluorescencji w komórkach naskórka, głównie w świetle.
   4. SNP jako dawca NO był najbardziej światłoczuły. Aktywność <em>PAL</em>, która odgrywa ważną rolę w obronie roślin, została również aktywowana przez SNP w świetle, a nie w ciemności. S-nitrozotiole (SNAP i GSNO) również uległy fotodegradacji, choć w mniejszym stopniu niż SNP.
   5. Dodatkowo wykazano zdolność generowania NO z S-nitrozotioli w obecności czynników redukujących, tj. kwasu askorbinowego i GSH, oraz braku światła.

   XC-500-461 AF Systems Consumables

   060931 BRADY NV Roll of 1 Roll 62.14 EUR

   Brady M21-500-461-AW label - EACH

   LAB6144 Scientific Laboratory Supplies EACH 55.89 EUR

   M21-500-461-AW AF Systems Consumables

   110932 BRADY NV Box of 1 Tape 35.1 EUR

   MC-500-461-AW AF Systems Consumables

   143288 BRADY NV Box of 1 Roll 46.75 EUR

   PAL-4

   T9733-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

   PAL-4

   T9733-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

   PAL-4

   T9733-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

   PAL-4

   T9733-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

   PAL-4

   T9733-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

   PAL-4

   HY-147049 MedChemExpress 1mg 342 EUR

   Pal-GHK

   4142828.2001 Bachem 1 mg 33.71 EUR

   Pal-GHK

   4142828.2002 Bachem 5 mg 91.04 EUR

   Pal-GHK

   4142828.2003 Bachem 25 mg 225.86 EUR

   Pal-GHK

   4142828.2004 Bachem 1 g 339.26 EUR

   Pal-GHK

   4142828.2005 Bachem 5 g 1071.84 EUR

   Pal-GHK

   4142828.2006 Bachem 25 g 4170.39 EUR

   Pal-GHK

   574135 MedKoo Biosciences 100.0mg 225 EUR

   Pal-GR13

   072-68 PHOENIX PEPTIDE 100 μg 361.8 EUR

   PAL-KTTKS

   MBS8246875-10mg MyBiosource 10mg 560 EUR

   PAL-KTTKS

   MBS8246875-1mg MyBiosource 1mg 225 EUR

   PAL-KTTKS

   MBS8246875-5mg MyBiosource 5mg 400 EUR

   PAL-KTTKS

   MBS8246875-5x10mg MyBiosource 5x10mg 2435 EUR

   pal Antibody

   1-CSB-PA340792HA01LNY Cusabio
   • Ask for price
   • Ask for price
   • 100ug
   • 50ug

   pal Antibody

   MBS7003591-005mg MyBiosource 0.05mg 190 EUR

   pal Antibody

   MBS7003591-01mg MyBiosource 0.1mg 270 EUR

   pal Antibody

   MBS7003591-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1205 EUR

   PAL-KTTKS (PAL-Lys-Thr-Thr-Lys-Ser)

   CP-53886 Alpha Diagnostics 5 mg 343.2 EUR

   PAL-545 HCl

   T33864-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

   PAL-545 HCl

   T33864-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

   PAL-545 HCl

   T33864-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

   PAL-545 HCl

   T33864-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

   PAL-545 HCl

   T33864-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

   PAL-545 HCl

   MBS5783401-5mg MyBiosource 5(mg 915 EUR

   PAL-545 HCl

   MBS5783401-5x5mg MyBiosource 5x5(mg 3970 EUR

   PAL CAM BROTH

   P16-124-10kg Alphabiosciences 10 kg 1416 EUR

   PAL CAM BROTH

   P16-124-2kg Alphabiosciences 2kg 355.2 EUR

   PAL CAM BROTH

   P16-124-500g Alphabiosciences 500 g 140.4 EUR

   Recombinant Caenorhabditis elegans Homeobox protein pal-1 (pal-1)

   MBS1094002-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1150 EUR

   Recombinant Caenorhabditis elegans Homeobox protein pal-1 (pal-1)

   MBS1094002-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 785 EUR

   Recombinant Caenorhabditis elegans Homeobox protein pal-1 (pal-1)

   MBS1094002-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 940 EUR

   Recombinant Caenorhabditis elegans Homeobox protein pal-1 (pal-1)

   MBS1094002-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 945 EUR

   Recombinant Caenorhabditis elegans Homeobox protein pal-1 (pal-1)

   MBS1094002-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1100 EUR

   Recombinant Caenorhabditis briggsae Homeobox protein pal-1 (pal-1)

   MBS1203257-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1150 EUR

   Recombinant Caenorhabditis briggsae Homeobox protein pal-1 (pal-1)

   MBS1203257-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 790 EUR

   Recombinant Caenorhabditis briggsae Homeobox protein pal-1 (pal-1)

   MBS1203257-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 940 EUR

   Recombinant Caenorhabditis briggsae Homeobox protein pal-1 (pal-1)

   MBS1203257-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 945 EUR

   Recombinant Caenorhabditis briggsae Homeobox protein pal-1 (pal-1)

   MBS1203257-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1100 EUR

   Pal-Glu-OtBu

   5-02673 CHI Scientific 5g 122.85 EUR

   Pal-Glu-OtBu

   5-02674 CHI Scientific 25g 431.34 EUR

   Pal-KTTKS (acetate)

   T36929-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

   Pal-KTTKS (acetate)

   T36929-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

   Pal-KTTKS (acetate)

   T36929-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

   Pal-KTTKS (acetate)

   T36929-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

   Pal-KTTKS (acetate)

   T36929-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

   Pal-KTTKS (acetate)

   MBS5797949-100mg MyBiosource 100(mg 250 EUR

   Pal-KTTKS (acetate)

   MBS5797949-500mg MyBiosource 500mg 580 EUR

   Pal-KTTKS (acetate)

   MBS5797949-5x500mg MyBiosource 5x500(mg 2460 EUR

   pal Polyclonal Antibody

   A64382 EpiGentek
   • Ask for price
   • Ask for price
   • Ask for price
   • Ask for price
   • 100 µg
   • 20 ul
   • 50 ul
   • 100 ul

   Pal-Glu(OSu)-OH

   T40374-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

   Pal-Glu(OSu)-OH

   T40374-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

   Pal-Glu(OSu)-OH

   T40374-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

   Pal-Glu(OSu)-OH

   T40374-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

   Pal-Glu(OSu)-OH

   T40374-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

   Pal-Glu(OSu)-OH

   MBS5800630-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

   Pal-Glu(OSu)-OH

   HY-139276 MedChemExpress Get quote Ask for price

   Rat PAL ELISA Kit

   ERP0604 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

   Pal-Glu(OtBu)-OH

   5-02713 CHI Scientific 1g 439.53 EUR

   Pal-Glu(OtBu)-OH

   5-02714 CHI Scientific 5g 1538.36 EUR

   Goat PAL ELISA Kit

   EGTP0604 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

   Human PAL ELISA Kit

   EHP0604 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

   Mouse PAL ELISA Kit

   EMP0604 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

   Bovine PAL ELISA Kit

   EBP0604 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

   Canine PAL ELISA Kit

   ECP0604 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

   Rabbit PAL ELISA Kit

   ERTP0604 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

   Pal-D-Glu-OtBu

   5-02743 CHI Scientific 1g 68.25 EUR

   Pal-D-Glu-OtBu

   5-02744 CHI Scientific 5g 273 EUR

   Porcine PAL ELISA Kit

   EPP0604 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

   Anserini PAL ELISA Kit

   EAP0604 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

   Pal-D-Glu-OtBu·DCHA

   5-02745 CHI Scientific 5g 245.7 EUR

   Pal-D-Glu-OtBu·DCHA

   5-02746 CHI Scientific 25g 859.95 EUR

   Anti-PAM / PAL antibody

   STJ71486 St John's Laboratory 100 µg 430.8 EUR

   PAM / PAL Immunizing Peptide

   MBS425351-01mg MyBiosource 0.1mg 225 EUR

   pal Antibody, HRP conjugated

   1-CSB-PA340792HB01LNY Cusabio
   • Ask for price
   • Ask for price
   • 100ug
   • 50ug

   pal Antibody; HRP conjugated

   MBS7001307-005mg MyBiosource 0.05mg 190 EUR

   pal Antibody; HRP conjugated

   MBS7001307-01mg MyBiosource 0.1mg 270 EUR

   pal Antibody; HRP conjugated

   MBS7001307-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1205 EUR

   pal Antibody, FITC conjugated

   1-CSB-PA340792HC01LNY Cusabio
   • Ask for price
   • Ask for price
   • 100ug
   • 50ug

   pal Antibody; FITC conjugated

   MBS7002093-005mg MyBiosource 0.05mg 190 EUR

   pal Antibody; FITC conjugated

   MBS7002093-01mg MyBiosource 0.1mg 270 EUR

   pal Antibody; FITC conjugated

   MBS7002093-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1205 EUR

   pal Antibody, Biotin conjugated

   1-CSB-PA340792HD01LNY Cusabio
   • Ask for price
   • Ask for price
   • 100ug
   • 50ug

   pal Antibody; Biotin conjugated

   MBS7005664-005mg MyBiosource 0.05mg 190 EUR

   pal Antibody; Biotin conjugated

   MBS7005664-01mg MyBiosource 0.1mg 270 EUR

   pal Antibody; Biotin conjugated

   MBS7005664-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1205 EUR

   Guinea Pig PAL ELISA Kit

   EGP0604 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

   Goat anti-PAM / PAL Antibody

   dAP-1328 Angio Proteomie 50ug 264.6 EUR

   Goat anti-PAM/PAL Antibody

   MBS421605-01mg MyBiosource 0.1mg 400 EUR

   Goat anti-PAM/PAL Antibody

   MBS421605-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1660 EUR

   pal Polyclonal Antibody, HRP Conjugated

   A64383 EpiGentek
   • Ask for price
   • Ask for price
   • Ask for price
   • 100 µg
   • 50 ul
   • 100 ul

   pal Polyclonal Antibody, FITC Conjugated

   A64384 EpiGentek
   • Ask for price
   • Ask for price
   • Ask for price
   • 100 µg
   • 50 ul
   • 100 ul

   OPCA03157-1MG - pal Recombinant Protein

   OPCA03157-1MG Aviva Systems Biology 1mg 1977 EUR

   OPCA03157-20UG - pal Recombinant Protein

   OPCA03157-20UG Aviva Systems Biology 20ug 400 EUR

   pal Polyclonal Antibody, Biotin Conjugated

   A64385 EpiGentek
   • Ask for price
   • Ask for price
   • Ask for price
   • 100 µg
   • 50 ul
   • 100 ul

   OPCA03157-100UG - pal Recombinant Protein

   OPCA03157-100UG Aviva Systems Biology 100ug 586 EUR

   Recombinant Legionella pneumophila pal [His]

   DAG-WT1198 Creative Diagnostics 100 µg, 1 mg Ask for price

   Peptidoglycan-Associated Lipoprotein (pal) Antibody

   abx300213-100g Abbexa 100 µg 362.5 EUR

   Peptidoglycan-Associated Lipoprotein (pal) Antibody

   abx300213-20g Abbexa 20 µg 162.5 EUR

   Peptidoglycan-Associated Lipoprotein (pal) Antibody

   abx300213-50g Abbexa 50 µg 250 EUR

   Recombinant Peptidoglycan-associated lipoprotein(pal)

   AP76602 SAB 1mg 2826 EUR

   Recombinant Peptidoglycan-associated lipoprotein(pal)

   AP73791 SAB 1mg 2826 EUR

   Recombinant Peptidoglycan-associated lipoprotein (pal)

   MBS7060956-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 500 EUR

   Recombinant Peptidoglycan-associated lipoprotein (pal)

   MBS7060956-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 750 EUR

   Recombinant Peptidoglycan-associated lipoprotein (pal)

   MBS7060956-1mgEColi MyBiosource 1mg(E-Coli) 2050 EUR

   MYK-461

   A8720-25 ApexBio 25 mg 560 EUR

   MYK-461

   A8720-5 ApexBio 5 mg 168 EUR

   MYK-461

   A8720-5.1 ApexBio 10 mM (in 1mL DMSO) 248 EUR

   DF-461

   T25317-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

   DF-461

   T25317-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

   DF-461

   T25317-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

   DF-461

   T25317-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

   DF-461

   T25317-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

   CP 461

   T31020-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

   CP 461

   T31020-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

   CP 461

   T31020-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

   CP 461

   T31020-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

   CP 461

   T31020-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

   CS 461

   T31104-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

   CS 461

   T31104-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

   CS 461

   T31104-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

   CS 461

   T31104-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

   CS 461

   T31104-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

   DF-461

   MBS5775051-5mg MyBiosource 5(mg 915 EUR

   DF-461

   MBS5775051-5x5mg MyBiosource 5x5(mg 3970 EUR

   CP 461

   MBS5780641-5mg MyBiosource 5(mg 915 EUR

   CP 461

   MBS5780641-5x5mg MyBiosource 5x5(mg 3970 EUR

   CS 461

   MBS5780727-5mg MyBiosource 5(mg 915 EUR

   CS 461

   MBS5780727-5x5mg MyBiosource 5x5(mg 3970 EUR

   MYK-461

   MBS5752350-10mg MyBiosource 10mg 210 EUR

   MYK-461

   MBS5752350-1mg MyBiosource 1mg 150 EUR

   MYK-461

   MBS5752350-25mg MyBiosource 25mg 310 EUR

   MYK-461

   MBS5752350-50mg MyBiosource 50mg 465 EUR

   MYK-461

   MBS5752350-5mg MyBiosource 5mg 180 EUR

   Fmoc-Lys(Pal-Glu-OtBu)-OH

   5-06707 CHI Scientific 1g Ask for price

   Fmoc-Lys(Pal-Glu-OtBu)-OH

   5-06708 CHI Scientific 5g Ask for price

   Polyclonal Goat Anti-PAM / PAL Antibody

   APR12156G Leading Biology 0.1 mg 580.8 EUR

   Phenylalnine Ammonia Lyase (PAL) Assay Kit

   abx097984-100l Abbexa 100 µl 337.5 EUR

   Phenylalnine Ammonia Lyase (PAL) Assay Kit

   abx097984-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

   Phenylalnine Ammonia Lyase (PAL) Assay Kit

   abx097984-200l Abbexa 200 µl Ask for price

   Phenylalanine ammonia lyase (PAL) test kit

   SH0082 Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 50T/48Sample 280 EUR

   L-Phenylalanine Ammonia-Lyase (pal) Antibody

   20-abx300213 Abbexa
   • Ask for price
   • Ask for price
   • Ask for price
   • Ask for price
   • Ask for price
   • 100 ug
   • 1 mg
   • 200 ug
   • 20 ug
   • 50 ug

   Peptidoglycan-Associated Lipoprotein (pal) Antibody (HRP)

   abx300214-100g Abbexa 100 µg 362.5 EUR

   Peptidoglycan-Associated Lipoprotein (pal) Antibody (HRP)

   abx300214-20g Abbexa 20 µg 162.5 EUR

   Peptidoglycan-Associated Lipoprotein (pal) Antibody (HRP)

   abx300214-50g Abbexa 50 µg 250 EUR

   Peptidoglycan-Associated Lipoprotein (pal) Antibody (FITC)

   abx300215-100g Abbexa 100 µg 362.5 EUR

   Peptidoglycan-Associated Lipoprotein (pal) Antibody (FITC)

   abx300215-20g Abbexa 20 µg 162.5 EUR

   Peptidoglycan-Associated Lipoprotein (pal) Antibody (FITC)

   abx300215-50g Abbexa 50 µg 250 EUR

   Peptidoglycan-Associated Lipoprotein (pal) Antibody (Biotin)

   abx300216-100g Abbexa 100 µg 362.5 EUR

   Peptidoglycan-Associated Lipoprotein (pal) Antibody (Biotin)

   abx300216-20g Abbexa 20 µg 162.5 EUR

   Peptidoglycan-Associated Lipoprotein (pal) Antibody (Biotin)

   abx300216-50g Abbexa 50 µg 250 EUR

   Escherichia coli Peptidoglycan-associated lipoprotein (pal)

   1-CSB-EP364257ENV Cusabio
   • Ask for price
   • Ask for price
   • Ask for price
   • Ask for price
   • Ask for price
   • Ask for price
   • 100ug
   • 10ug
   • 1MG
   • 200ug
   • 500ug
   • 50ug

   Legionella pneumophila Peptidoglycan-associated lipoprotein (pal)

   1-CSB-EP340792LNY Cusabio
   • Ask for price
   • Ask for price
   • Ask for price
   • Ask for price
   • Ask for price
   • Ask for price
   • 100ug
   • 10ug
   • 1MG
   • 200ug
   • 500ug
   • 50ug

   Legionella pneumophila Peptidoglycan-associated lipoprotein (pal)

   1-CSB-EP340792LNYa2 Cusabio
   • Ask for price
   • Ask for price
   • Ask for price
   • Ask for price
   • Ask for price
   • Ask for price
   • 100ug
   • 10ug
   • 1MG
   • 200ug
   • 500ug
   • 50ug

   QSH-LAB PAL LAB START-UP KIT

   IB50000B IBI Scientific - 827.43 EUR

   Tape for Lab Pal 19.1mm White Polyester

   LAB4302 Scientific Laboratory Supplies EACH 42.34 EUR

   OAEB01909-100UG - Goat Anti-PAM / PAL Antibody

   OAEB01909-100UG Aviva Systems Biology 100ug 349 EUR

   Recombinant Pneumococcus phage Dp-1 Lysin (PAL)

   CSB-EP519054EXF Cusabio 11413 mg Ask for price

   Recombinant Pneumococcus phage Dp-1 Lysin (PAL)

   MBS1214776-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1170 EUR

   Recombinant Pneumococcus phage Dp-1 Lysin (PAL)

   MBS1214776-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 815 EUR

   Recombinant Pneumococcus phage Dp-1 Lysin (PAL)

   MBS1214776-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 960 EUR

   Recombinant Pneumococcus phage Dp-1 Lysin (PAL)

   MBS1214776-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 980 EUR

   Recombinant Pneumococcus phage Dp-1 Lysin (PAL)

   MBS1214776-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1125 EUR

   Phenylalnine Ammonia Lyase (PAL) Activity Assay Kit

   MBS2567694-100Assays MyBiosource 100Assays 345 EUR

   Phenylalnine Ammonia Lyase (PAL) Activity Assay Kit

   MBS2567694-100Tests MyBiosource 100Tests 345 EUR

   Phenylalnine Ammonia Lyase (PAL) Activity Assay Kit

   MBS2567694-50Assays MyBiosource 50Assays 270 EUR

   Phenylalnine Ammonia Lyase (PAL) Activity Assay Kit

   MBS2567694-50Tests MyBiosource 50Tests 270 EUR

   Phenylalnine Ammonia Lyase (PAL) Activity Assay Kit

   MBS2567694-5x100Assays MyBiosource 5x100Assays 1560 EUR

   L-Phenylalanine Ammonia-Lyase (pal) Antibody (HRP)

   20-abx300214 Abbexa
   • Ask for price
   • Ask for price
   • Ask for price
   • Ask for price
   • Ask for price
   • 100 ug
   • 1 mg
   • 200 ug
   • 20 ug
   • 50 ug

   Phenylalanine Ammonia Lyase -PAL- Activity Assay Kit

   E-BC-K522-S-100Assays Elabscience Biotech 100 Assays 280 EUR

   Phenylalanine Ammonia Lyase -PAL- Activity Assay Kit

   E-BC-K522-S-50Assays Elabscience Biotech 50 Assays 18 EUR

   Phenylalanine Ammonia Lyase -PAL- Activity Assay Kit

   E-BC-K522-S-each Elabscience Biotech each Ask for price

   Rabbit Anti‑L. pneumophila pal Polyclonal antibody

   CABT-CS614 Creative Diagnostics 50 μg 580 EUR

   L-Phenylalanine Ammonia-Lyase (pal) Antibody (FITC)

   20-abx300215 Abbexa
   • Ask for price
   • Ask for price
   • Ask for price
   • Ask for price
   • Ask for price
   • 100 ug
   • 1 mg
   • 200 ug
   • 20 ug
   • 50 ug

   L-Phenylalanine Ammonia-Lyase (pal) Antibody (Biotin)

   20-abx300216 Abbexa
   • Ask for price
   • Ask for price
   • Ask for price
   • Ask for price
   • Ask for price
   • 100 ug
   • 1 mg
   • 200 ug
   • 20 ug
   • 50 ug

   Rabbit anti-Shigella flexneri PAL Polyclonal Antibody

   MBS7165348-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

   Recombinant Bacillus subtilis Pal-related lipoprotein (slp)

   MBS1264030-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1030 EUR

   Recombinant Bacillus subtilis Pal-related lipoprotein (slp)

   MBS1264030-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 605 EUR

   Recombinant Bacillus subtilis Pal-related lipoprotein (slp)

   MBS1264030-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 780 EUR

   Recombinant Bacillus subtilis Pal-related lipoprotein (slp)

   MBS1264030-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 700 EUR

   Recombinant Bacillus subtilis Pal-related lipoprotein (slp)

   MBS1264030-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 915 EUR

   Recombinant Malus domestica Phenylalanine ammonia-lyase (PAL)

   MBS1154281-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1120 EUR

   Recombinant Malus domestica Phenylalanine ammonia-lyase (PAL)

   MBS1154281-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 745 EUR

   Recombinant Malus domestica Phenylalanine ammonia-lyase (PAL)

   MBS1154281-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 905 EUR

   Recombinant Malus domestica Phenylalanine ammonia-lyase (PAL)

   MBS1154281-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 890 EUR

   Recombinant Malus domestica Phenylalanine ammonia-lyase (PAL)

   MBS1154281-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1060 EUR

   Recombinant Vitis vinifera Phenylalanine ammonia-lyase (PAL)

   MBS1136379-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1285 EUR

   Recombinant Vitis vinifera Phenylalanine ammonia-lyase (PAL)

   MBS1136379-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 965 EUR

   Recombinant Vitis vinifera Phenylalanine ammonia-lyase (PAL)

   MBS1136379-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 1080 EUR

   Recombinant Vitis vinifera Phenylalanine ammonia-lyase (PAL)

   MBS1136379-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 1125 EUR

   Recombinant Vitis vinifera Phenylalanine ammonia-lyase (PAL)

   MBS1136379-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1230 EUR

   Recombinant Escherichia coli Peptidoglycan-associated lipoprotein (pal)

   CSB-EP364257ENV Cusabio 3440 mg Ask for price

   Recombinant Escherichia coli Peptidoglycan-associated lipoprotein (pal)

   MBS1201858-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 375 EUR

   Recombinant Escherichia coli Peptidoglycan-associated lipoprotein (pal)

   MBS1201858-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 635 EUR

   Recombinant Escherichia coli Peptidoglycan-associated lipoprotein (pal)

   MBS1201858-1mgEColi MyBiosource 1mg(E-Coli) 1925 EUR

   Recombinant Escherichia coli Peptidoglycan-associated lipoprotein (pal)

   MBS1201858-5x1mgEColi MyBiosource 5x1mg(E-Coli) 8405 EUR

   Przeciwciało pułapkowe Autorzy niniejszego artykułu chcieliby polemizować z powszechnie cytowanym stwierdzeniem, że „dawcy to związki, które samoistnie rozkładają się, aby uwolnić NO” i chcą zwrócić uwagę na fakt, że proces rozkładu dawcy zależy od wielu czynników zewnętrznych. Może być dodatkowo stymulowany lub hamowany przez żywą tkankę roślinną, dlatego konieczne jest uwzględnienie tych aspektów i monitorowanie ilości NO uwalnianego przez dawcę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *