Porównanie trzech sekwencji kodujących aktynę u myszy; związki ewolucyjne między genami aktynowymi kręgowców stałocieplnych.

   1. Określiliśmy sekwencje trzech zrekombinowanych cDNA komplementarnych do różnych mRNA aktyny myszy, które zawierają ponad 90% sekwencji kodujących i pełne lub częściowe regiony 3′ nieulegające translacji (3’UTR): pAM 91, komplementarny do mRNA aktyny wyrażanego u dorosłych mięsień szkieletowy (aktyna alfa sk); pAF 81, komplementarny do mRNA aktyny, który jest akumulowany w mięśniu szkieletowym płodu i jest głównym transkryptem w mięśniu sercowym dorosłego człowieka (aktyna alfa c); i <em>pAL</em> 41, zidentyfikowany jako komplementarny do mRNA aktyny beta niemięśniowej na podstawie jego sekwencji 3’UTR. Podobnie jak w przypadku innych gatunków, sekwencje białkowe tych izoform są wysoce konserwatywne (ponad 93%), ale trzy mRNA wykazują znaczną rozbieżność (13,8-16,5%) w cichych pozycjach nukleotydów w ich regionach kodujących.
   2. Region nukleotydowy położony w kierunku końca 5′ wykazuje znacznie mniejszą rozbieżność (5,6-8,7%) wśród trzech mRNA aktyny myszy; drugi region, w pobliżu końca 3′, również wykazuje mniejszą rozbieżność (6,9%), w tym przypadku między mysimi mRNA aktyny beta i alfa sk. Proponujemy, że zdarzenia rekombinacyjne między sekwencjami aktyny mogły zhomogenizować te regiony. Takie zdarzenia zniekształcają obliczone odległości ewolucyjne między sekwencjami w obrębie gatunku. Wykorzystanie kodonów w trzech mRNA aktyny jest wyraźnie różne i wskazuje, że nie ma ścisłego związku między typem tkanki, a tym samym pulą prekursorów tRNA, a wykorzystaniem kodonów w tych i innych badanych mRNA mięśniowych.
   3. Analiza wykorzystania kodonów w tych sekwencjach kodujących u różnych gatunków kręgowców wskazuje na dwie tendencje: wzrost tendencji do stosowania G i C w trzeciej pozycji kodonu w porównaniach paralogicznych (w kolejności alfa c mniej niż beta mniej niż alfa sk) oraz w porównaniach ortologicznych (w kolejności kurczak mniej niż gryzoń mniej niż człowiek).
   4. Porównanie sekwencji kodujących aktynę między gatunkami przeprowadzono przy użyciu metody analizy Perlera. W miarę cofania się w czasie zmiany w cichych miejscach najpierw szybko się kumulują, potem zaczynają się nasycać po -(30-40) milionach lat (MY), a właściwie zmniejszają się między -400 a -<em>500</em> roku.
   5. Zamienniki lub ciche substytucje nie mogą zatem być używane jako zegary ewolucyjne dla tych sekwencji w długich okresach czasu. Inne zjawiska, takie jak konwersja genów lub kompartmentalizacja izochorów, prawdopodobnie zniekształcają szacowany czas dywergencji.

   Olanzapina kontra aprepitant w zapobieganiu nudnościom i wymiotom wywołanym chemioterapią: randomizowane badanie III fazy.

   • Celem pracy było porównanie skuteczności olanzapiny (OLN) i aprepitantu (APR) w zapobieganiu nudnościom i wymiotom wywołanym chemioterapią (CINV) u pacjentów otrzymujących chemioterapię o silnym działaniu wymiotnym.
   • Badanie III fazy przeprowadzono u pacjentów nieleczonych wcześniej chemioterapią, otrzymujących cisplatynę ≥ 70 mg/m(2) lub cyklofosfamid ≥ <em>500</em> mg/m(2) i doksorubicynę ≥ 50 mg/m(2), porównując OLN do APR w połączeniu z palonosetronem (<em>PAL</em>) i deksametazonem (DEX). Schematy OLN, <em>PAL</em>, DEX (OPD) obejmowały 10 mg doustnej OLN, 0,25 mg dożylnie <em>PAL</em> i 20 mg dożylnej prechemioterapii DEX, dzień 1. i 10. mg/dzień samej doustnej OLN w dniach 2-4 po chemioterapii.
   • Schematy APR, <em>PAL</em>, DEX (APD) obejmowały 125 mg APR doustnego, 0,25 mg <em>PAL</em> i.v. i 12 mg DEX i.v., dzień 1. i 80 mg doustnego APR, dni 2 i 3 oraz 4 mg DEX BID, dni 2-4. Dwustu pięćdziesięciu jeden pacjentów wyraziło zgodę na protokół i zostało zrandomizowanych. Dwustu czterdziestu jeden pacjentów podlegało ocenie.
   • Odpowiedź całkowita (CR) (brak wymiotów, brak ratunku) wyniosła 97% dla okresu ostrego (24 godziny po chemioterapii), 77% dla okresu opóźnionego (2-5 dni po chemioterapii) i 77% dla całego okresu (0-120 godzin) dla 121 pacjentów otrzymujących schemat OPD. CR wyniosło 87% w ostrym okresie, 73% w opóźnionym okresie i 73% w całym okresie u 120 pacjentów otrzymujących schemat APD.
   • Pacjenci bez nudności (0, skala 0-10, MD Anderson Symptom Inventory) byli OPD: 87% ostra, 69% opóźniona i 69% ogółem; APD: 87% ostra, 38% opóźniona i 38% ogółem. Nie było toksyczności 3 lub 4 stopnia. CR i kontrola nudności w kolejnych cyklach chemioterapii były równe lub większe niż cykl 1 dla obu schematów. OPD była porównywalna z APD w kontroli CINV. Nudności były lepiej kontrolowane przez OPD.
   • W tym badaniu OLN w połączeniu z pojedynczą dawką DEX i pojedynczą dawką  PAL  był bardzo skuteczny w kontrolowaniu ostrego i opóźnionego CINV u pacjentów otrzymujących chemioterapię o silnym działaniu wymiotnym. Odsetki CR nie różniły się istotnie od podobnej grupy pacjentów otrzymujących chemioterapię o silnym działaniu wymiotnym i schemat przeciwwymiotny składający się z APR,  PAL i DEX.

   Horyzontalny transfer genów będący źródłem metabolizmu fenylopropanoidów: kluczowa adaptacja roślin do gleby.

   Pionierski przodek roślin lądowych, które podbiły siedliska lądowe około <em>500</em> lat temu, musiał stawić czoła dramatycznym stresom, w tym promieniowaniu UV, wysuszeniu i atakowi drobnoustrojów.
   Doprowadziło to do szeregu adaptacji, wśród których kluczowe znaczenie miało pojawienie się szlaku fenylopropanoidowego, prowadzącego do niezbędnych związków, takich jak flawonoidy i lignina. Jednak pochodzenie tego specyficznego wtórnego metabolizmu roślin lądowych nie zostało wyjaśnione.
   Przeprowadziliśmy obszerną analizę dystrybucji taksonomicznej i filogenezy liazy amonowej fenyloalaniny (PAL), która katalizuje pierwszy i niezbędny etap ogólnego szlaku fenylopropanoidowego, prowadzącego od fenyloalaniny do kwasu p-kumarowego i p-kumaroilo-CoA, wpis punkty szlaków flawonoidowych i ligninowych.
   Uzyskaliśmy solidne dowody na to, że przodek roślin lądowych nabył PAL poprzez horyzontalny transfer genów (HGT) podczas symbiozy z bakteriami glebowymi i grzybami, o których wiadomo, że zadomowiły się bardzo wcześnie podczas pierwszych etapów kolonizacji lądu. Ten poziomo nabyty PAL stanowił wówczas podstawę do dalszego rozwoju szlaku fenylopropanoidowego i promieniowania roślin w środowiskach lądowych.
   Nasze wyniki podkreślają możliwą kluczową rolę HGT z bakterii glebowych na ścieżce prowadzącej do kolonizacji gleby przez rośliny i ich późniejszej ewolucji. Nieliczne charakterystyki funkcjonalne osadu/gleby bakteryjnej PAL (produkcja metabolitów wtórnych o silnej aktywności przeciwdrobnoustrojowej lub wytwarzanie pigmentów) sugerują, że początkową zaletą tej horyzontalnie nabytej PAL u przodka roślin lądowych mogła być obrona przed już rozwiniętym drobnoustrojem społeczność i/lub ochrona przed promieniowaniem UV.

   Czy donory tlenku azotu naśladują endogenną odpowiedź związaną z NO u roślin?

   1. Ogromny postęp osiągnięty w ostatnim czasie w wyjaśnianiu roli NO w roślinach był możliwy dzięki zastosowaniu donorów NO. Jednak aplikowanie roślinom NO w różnych formach i dawkach powinno podlegać szczegółowym kryteriom weryfikacji. Nie wszystkie odpowiedzi metaboliczne indukowane przez dawców NO są wiarygodne i powtarzalne w innych projektach eksperymentalnych.
   2. Celem prezentowanych badań było zbadanie okresu półtrwania najczęściej stosowanych dawców (SNP, SNAP i GSNO), szybkości uwalniania NO pod wpływem światła oraz czynników redukujących. Przy porównywalnym stężeniu dawców (<em>500</em> mikroM) iw warunkach oświetlenia najwyższy wskaźnik generowania NO stwierdzono dla SNAP, a następnie GSNO i SNP.
   3. Zmierzony okres półtrwania dawcy w roztworze wynosił 3 h dla SNAP, 7 h dla GSNO i 12 h dla SNP . Chwilowy brak światła hamował uwalnianie NO z SNP, zarówno w roztworze, jak i w tkance liścia poddanej działaniu SNP, co mierzono metodą elektrochemiczną. Również NO, selektywny wskaźnik fluorescencji DAF-2DA w liściach od różnych dawców wykazywał zielone plamki fluorescencji w komórkach naskórka, głównie w świetle.
   4. SNP jako dawca NO był najbardziej światłoczuły. Aktywność <em>PAL</em>, która odgrywa ważną rolę w obronie roślin, została również aktywowana przez SNP w świetle, a nie w ciemności. S-nitrozotiole (SNAP i GSNO) również uległy fotodegradacji, choć w mniejszym stopniu niż SNP.
   5. Dodatkowo wykazano zdolność generowania NO z S-nitrozotioli w obecności czynników redukujących, tj. kwasu askorbinowego i GSH, oraz braku światła.

   mPEG-SH,500

   33-MF001003-500 Biochempeg
   • 310.80 EUR
   • 812.40 EUR
   • 1g
   • 5g

   mPEG-COOH?500

   33-MF001017-500 Biochempeg
   • 237.60 EUR
   • 592.80 EUR
   • 1g
   • 5g

   mPEG-MAL,500

   33-MF001022-500 Biochempeg
   • 282.00 EUR
   • 726.00 EUR
   • 1g
   • 5g

   HO-PEG-COOH,500

   33-HE002017-500 Biochempeg
   • 237.60 EUR
   • 592.80 EUR
   • 1g
   • 5g

   SH-PEG-COOH,500

   33-HE003017-500 Biochempeg
   • 622.80 EUR
   • 1747.20 EUR
   • 1g
   • 5g

   HS-PEG-NHS,500

   33-HE003023-500 Biochempeg
   • 534.00 EUR
   • 1480.80 EUR
   • 1g
   • 5g

   NH2-PEG-COOH,500

   33-HE005017-500 Biochempeg
   • 430.80 EUR
   • 1170.00 EUR
   • 1g
   • 5g

   N3-PEG-OH,500

   33-HE006002-500 Biochempeg
   • 681.60 EUR
   • 1923.60 EUR
   • 1g
   • 5g

   N3-PEG-BIOTIN,500

   33-HE006041-500 Biochempeg
   • 992.40 EUR
   • 2856.00 EUR
   • 1g
   • 5g

   Biotin-PEG-COOH,500

   33-HE041017-500 Biochempeg
   • 726.00 EUR
   • 2056.80 EUR
   • 1g
   • 5g

   SH-PEG-SH,500

   33-HO003003-500 Biochempeg
   • 310.80 EUR
   • 812.40 EUR
   • 1g
   • 5g

   AlKyne-PEG-AlKyne,500

   33-HO007007-500 Biochempeg
   • 339.60 EUR
   • 896.40 EUR
   • 1g
   • 5g

   COOH-PEG-COOH,500

   33-HO017017-500 Biochempeg
   • 200.40 EUR
   • 478.80 EUR
   • 1g
   • 5g

   SC-PEG-SC,500

   33-HO023023-500 Biochempeg
   • 200.40 EUR
   • 478.80 EUR
   • 1g
   • 5g

   SH-PEG-NH2,500

   33-HE003005-500 Biochempeg
   • 1909.20 EUR
   • 681.60 EUR
   • 5g
   • g

   MAL-PEG-NH2,500

   33-HE022005-500 Biochempeg
   • 622.80 EUR
   • 1747.20 EUR
   • 1g
   • 5g

   NH2-PEG-NH2,500

   33-HO005005-500 Biochempeg
   • 282.00 EUR
   • 726.00 EUR
   • 1g
   • 5g

   N3-PEG-N3,500

   33-HO006006-500 Biochempeg
   • 367.20 EUR
   • 979.20 EUR
   • 1g
   • 5g

   Brady M21-500-461-AW label

   LAB6144 Scientific Laboratory Supplies EACH 39.1 EUR

   pal Antibody

   1-CSB-PA340792HA01LNY Cusabio
   • 380.40 EUR
   • 402.00 EUR
   • 100ug
   • 50ug

   Mouse antibody for Strep pneumoniae common

   461 Virostat 100 ug 386.26 EUR

   Turbidity Std Ratio 500 NTU

   CRSR-500-500 Scientific Laboratory Supplies 500ML 564.3 EUR

   PAL-KTTKS (PAL-Lys-Thr-Thr-Lys-Ser)

   CP-53886 Alpha Diagnostics 5 mg 343.2 EUR

   MYK-461

   A8720-25 ApexBio 25 mg 1730.4 EUR

   MYK-461

   A8720-5 ApexBio 5 mg 547.2 EUR

   MYK-461

   A8720-5.1 ApexBio 10 mM (in 1mL DMSO) 490.8 EUR

   AlbuVoid Buffer Kit - 500

   AVBK-500 Biotech Support Group 500 mL 738 EUR

   HemoVoid Buffer Kit - 500

   HVBK-500 Biotech Support Group 500 mL 738 EUR

   500 BlotBot Reagent Reservoirs

   RRVR-500 Next Advance 500pack 640.8 EUR

   UPCK Buffer Kit - 500

   UPBK-500 Biotech Support Group 500 mL 738 EUR

   (Ac-PAL)2R110

   13467 AAT Bioquest 1 mg 158.4 EUR

   Fmoc-Pal-Linker

   5-02209 CHI Scientific 1g Ask for price

   Fmoc-Pal-Linker

   5-02210 CHI Scientific 5g Ask for price

   PAL CAM BROTH

   P16-124-10kg Alphabiosciences 10 kg 1416 EUR

   PAL CAM BROTH

   P16-124-2kg Alphabiosciences 2kg 355.2 EUR

   PAL CAM BROTH

   P16-124-500g Alphabiosciences 500 g 140.4 EUR

   pal Polyclonal Antibody

   A64382-020 EpiGentek 20 ul 117.7 EUR

   pal Polyclonal Antibody

   A64382-050 EpiGentek 50 ul 302.5 EUR

   pal Polyclonal Antibody

   A64382-100 EpiGentek 100 ul 423.5 EUR

   pal Polyclonal Antibody

   A64382 EpiGentek
   • 684.66 EUR
   • 117.70 EUR
   • 302.50 EUR
   • 423.50 EUR
   • 100 µg
   • 20 ul
   • 50 ul
   • 100 ul

   Turbidity Std Non Ratio 500 NTU

   CRS-500-500 Scientific Laboratory Supplies 500ML 399 EUR

   WASH BOTTLE 500 ML, LDPE

   1300P-500 CORNING 12/pk 97.2 EUR

   ERLENMEYER FLASK, 500 ML, PP

   4985P-500 CORNING 6/pk 76.8 EUR

   ERLENMEYER FLASK, 500 ML, PMP

   4990P-500 CORNING 6/pk 110.4 EUR

   REAGENT BOTTLE,500 ML, PP

   1500P-500 CORNING 10/pk 74.4 EUR

   DBCO-PEG-Biotin,500

   HE048041-500-100mg Biochempeg 100mg 918 EUR

   Boc-2-Pal-OH

   5-03771 CHI Scientific 5g Ask for price

   Boc-2-Pal-OH

   5-03772 CHI Scientific 25g Ask for price

   Fmoc-2-Pal-OH

   5-03773 CHI Scientific 5g Ask for price

   Fmoc-2-Pal-OH

   5-03774 CHI Scientific 25g Ask for price

   Fmoc-3-Pal-OH

   5-03785 CHI Scientific 5g Ask for price

   Fmoc-3-Pal-OH

   5-03786 CHI Scientific 25g Ask for price

   Fmoc-4-Pal-OH

   5-03817 CHI Scientific 5g Ask for price

   Fmoc-4-Pal-OH

   5-03818 CHI Scientific 25g Ask for price

   Fmoc-3-Pal-OH

   A6711-1000 ApexBio 1 g 129.6 EUR

   Fmoc-3-Pal-OH

   A6711-100000 ApexBio 100 g 4909.2 EUR

   Fmoc-3-Pal-OH

   A6711-25000 ApexBio 25 g 1406.4 EUR

   Fmoc-3-Pal-OH

   A6711-5000 ApexBio 5 g 370.8 EUR

   pal Antibody, HRP conjugated

   1-CSB-PA340792HB01LNY Cusabio
   • 380.40 EUR
   • 402.00 EUR
   • 100ug
   • 50ug

   pal Antibody, FITC conjugated

   1-CSB-PA340792HC01LNY Cusabio
   • 380.40 EUR
   • 402.00 EUR
   • 100ug
   • 50ug

   pal Antibody, Biotin conjugated

   1-CSB-PA340792HD01LNY Cusabio
   • 380.40 EUR
   • 402.00 EUR
   • 100ug
   • 50ug

   Porcine PAL ELISA Kit

   EPP0604 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

   Rabbit PAL ELISA Kit

   ERTP0604 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

   Rat PAL ELISA Kit

   ERP0604 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

   Goat PAL ELISA Kit

   EGTP0604 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

   Mouse PAL ELISA Kit

   EMP0604 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

   Human PAL ELISA Kit

   EHP0604 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

   Bovine PAL ELISA Kit

   EBP0604 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

   Canine PAL ELISA Kit

   ECP0604 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

   Anserini PAL ELISA Kit

   EAP0604 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

   Anti-PAM / PAL antibody

   STJ71486 St John's Laboratory 100 µg 430.8 EUR

   Turbidity Std Ratio 500 NTU

   CRSR-500-100 Scientific Laboratory Supplies 100ML 191.52 EUR

   Dreschel Head Mf48/03/500

   QMF48/03/500 Scientific Laboratory Supplies EACH 82.46 EUR

   Small Foam Dewar; 500 ml

   M-FD-500 MiTeGen 500 ML 85 EUR

   Genorise® Plasmid DNA Extraction Kit 500

   GR101073-500 Genorise Scientific 500 576 EUR

   Genorise® Universal DNA Mini Kit 500

   GR101077-500 Genorise Scientific 500 1526.4 EUR

   Genorise® Bone DNA Extraction Kit-500

   GR101084-500 Genorise Scientific 500 576 EUR

   Genorise® Soil DNA Extraction Kit-500

   GR101085-500 Genorise Scientific 500 576 EUR

   Genorise® Stool DNA Extraction Kit-500

   GR101086-500 Genorise Scientific 500 576 EUR

   Human thymidylate kinase (TMK) - for 500 assays

   HTMK-500 ProFoldin 500 assays 881.58 EUR

   Fmoc-Pal-Linker-Am-Resin

   5-07943 CHI Scientific 1g Ask for price

   Fmoc-Pal-Linker-Am-Resin

   5-07944 CHI Scientific 5g Ask for price

   Boc-D-2-Pal-OH

   5-03777 CHI Scientific 5g Ask for price

   Boc-D-2-Pal-OH

   5-03778 CHI Scientific 25g Ask for price

   Boc-D-3-Pal-OH

   5-03789 CHI Scientific 5g Ask for price

   Boc-D-3-Pal-OH

   5-03790 CHI Scientific 25g Ask for price

   Fmoc-L-4-Pal-OH

   20-abx095050 Abbexa
   • 2498.40 EUR
   • 927.60 EUR
   • 477.60 EUR
   • 100 g
   • 25 g
   • 5 g

   Boc-D-3-Pal-OH

   A6710-1000 ApexBio 1 g 366 EUR

   Boc-D-2-Pal-OH

   A6712-1000 ApexBio 1 g 132 EUR

   Boc-D-2-Pal-OH

   A6712-100000 ApexBio 100 g 5470.8 EUR

   Boc-D-2-Pal-OH

   A6712-25000 ApexBio 25 g 1562.4 EUR

   Boc-D-2-Pal-OH

   A6712-5000 ApexBio 5 g 388.8 EUR

   Guinea Pig PAL ELISA Kit

   EGP0604 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

   pal Polyclonal Antibody, HRP Conjugated

   A64383-050 EpiGentek 50 ul 302.5 EUR

   pal Polyclonal Antibody, HRP Conjugated

   A64383-100 EpiGentek 100 ul 423.5 EUR

   pal Polyclonal Antibody, FITC Conjugated

   A64384-050 EpiGentek 50 ul 302.5 EUR

   pal Polyclonal Antibody, FITC Conjugated

   A64384-100 EpiGentek 100 ul 423.5 EUR

   pal Polyclonal Antibody, Biotin Conjugated

   A64385-050 EpiGentek 50 ul 302.5 EUR

   pal Polyclonal Antibody, Biotin Conjugated

   A64385-100 EpiGentek 100 ul 423.5 EUR

   pal Polyclonal Antibody, HRP Conjugated

   A64383 EpiGentek
   • 684.66 EUR
   • 302.50 EUR
   • 423.50 EUR
   • 100 µg
   • 50 ul
   • 100 ul

   Przeciwciało pułapkowe Autorzy niniejszego artykułu chcieliby polemizować z powszechnie cytowanym stwierdzeniem, że „dawcy to związki, które samoistnie rozkładają się, aby uwolnić NO” i chcą zwrócić uwagę na fakt, że proces rozkładu dawcy zależy od wielu czynników zewnętrznych. Może być dodatkowo stymulowany lub hamowany przez żywą tkankę roślinną, dlatego konieczne jest uwzględnienie tych aspektów i monitorowanie ilości NO uwalnianego przez dawcę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *