Ghostwriting

Redakcja Culture Management / Zarządzanie Kulturą wprowadziła zaporę ghostwriting i guestauthorship.

Ghostwritingguestauthorship są przejawem nierzetelności naukowej, a zatem wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

  • ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, lecz nie wymienia się jego udziału jako autora lub jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji (źródło: nauka.gov.pl).
  • guestauthorship (honoraryauthorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to on jest autorem /współautorem publikacji (źródło: nauka.gov.pl).

Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Wszystkich autorów publikacji prosimy o dołączanie do artykułu informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.