Konsekwencje barier w podstawowej opiece zdrowotnej nad dziećmi w Aotearoa Nowa Zelandia

Nierówności w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej przyczyniają się do złych wyników zdrowotnych i nierówności w zdrowiu. W badaniu tym oceniono nierówności w rozpowszechnieniu i konsekwencjach barier, z jakimi borykają się dzieci podczas wizyt u lekarza pierwszego kontaktu (GP) w Aotearoa w Nowej Zelandii. Przeanalizowaliśmy dane dotyczące 5947 dzieci z  kohorty badania podłużnego Dorastanie w Nowej Zelandii  dotyczące barier w wizytach u lekarza rodzinnego w poprzednim roku , zgłaszanych przez matki, gdy ich dzieci miały 24 miesiące i 54 miesiące (odpowiednio w latach 2011/12 i 2013/14). ); oraz zgłoszone przez matki hospitalizacje w roku poprzedzającym 54. miesiąc życia.
Zastosowaliśmy regresję logistyczną do oszacowania ilorazów szans (OR) i 95% przedziałów ufności (CI) dla konsekwencji tych barier. Ogólnie rzecz biorąc, 4,7% (n = 279) dzieci doświadczyło przeszkód w wizycie u lekarza rodzinnego w ciągu roku do 24 miesięcy i 5,5% (n = 325) w ciągu roku do 54 miesięcy. W każdym wieku i dla każdej badanej bariery bariery były bardziej rozpowszechnione wśród Maorysów (rdzennej ludności Aotearoa Nowa Zelandia) i wśród Pacyfiku, w porównaniu z nowozelandzkimi europejskimi dziećmi.

Dzieci napotykające bariery w wieku do 24 miesięcy były dwukrotnie bardziej narażone na hospitalizację w wieku do 54 miesięcy (OR 2,18, 95% CI: 1,38 do 3,44).

 • Kiedy związek ten był analizowany według pochodzenia etnicznego, związek był najsilniejszy dla Maorysów (OR: 2,92, 95% CI: 1,60 do 5,30), słabszy dla Pacyfiku (OR 2,01; 95% CI: 0,92 do 4,37) i nie występował w Nowej Zelandii Europejskie (OR 1,27, 95% CI 0,39 do 4,12). Bariery, z jakimi borykają się dzieci w kontaktach z lekarzem rodzinnym, mają konsekwencje społeczne i finansowe dla rodzin i systemu opieki zdrowotnej.
 • Zmiany w systemie opieki zdrowotnej i przyszłej polityce zdrowotnej muszą być zgodne z zobowiązaniami rządu Nowej Zelandii wynikającymi z  Te Tiriti o  [Traktatu]  Waitangi , aby zapewnić, że równość w zdrowiu stanie się rzeczywistością dla Maorysów.
 • Osteosarcoma (OS) jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych u dzieci i młodzieży. Chemioterapia multimodalna i agresywna resekcja chirurgiczna poprawiły rokowanie pacjentów z kostniakomięsakiem.
 • Jednak rokowanie pacjentów z OS z nieresekcyjnymi zaawansowanymi guzami, przerzutami odległymi lub chemioterapią jest nadal złe. Chimeryczne limfocyty T receptora antygenu (CAR) osiągnęły niezwykły sukces w leczeniu nowotworów hematologicznych, wprowadzając nową żywotność w dziedzinie adoptywnej terapii komórkowej.
 • Jednak skuteczność w guzach litych jest w dużej mierze ograniczona. Przyczyną słabego efektu leczniczego guzów litych jest przede wszystkim niejednorodność antygenu guza litego, ucieczka immunologiczna, bariera mikrośrodowiskowa guza, oporność komórek immunosupresyjnych oraz czynniki hamujące, które prowadzą do niedrożności nacieku limfocytów CAR T i nasilenia niewydolności. Potencjalne cele antygenowe dla terapii limfocytami CAR T w kostniakomięsaku są stale badane.
 • Niektóre z celów antygenowych, takie jak limfocyty T anty-HER2-CAR, osiągnęły dobre wyniki w badaniach przedklinicznych, a niektóre z nich weszły do ​​badań klinicznych i osiągnęły określone efekty kliniczne. W niniejszym przeglądzie omówiono postępy badań nad potencjalnymi celami antygenowymi i mikrośrodowiskiem kostniakomięsaka limfocytów CAR T w leczeniu kostniakomięsaka.

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (UC) jest głównie związane z rozregulowaniem dynamicznego przesłuchu między metabolitami drobnoustrojów, komórkami nabłonka jelit i makrofagami.

W kilku badaniach doniesiono o znaczącej roli maślanu w komunikacji gospodarz-mikrobiota. Jednak to, czy maślan zapewnia profile przeciwzapalne w makrofagach, przyczyniając się w ten sposób do ochrony bariery śluzowej jelit w UC, pozostaje obecnie niejasne. W bieżącym badaniu stwierdziliśmy, że maślan zwiększał produkcję mucyny i proporcję komórek kubkowych wydzielających mucynę w krypcie okrężnicy w sposób zależny od makrofagów przy użyciu liposomów klodronianu.
Ponadto przeprowadzono badania in vivo i in vitro potwierdzające, że maślan ułatwia polaryzację makrofagów M2 przy podwyższonej ekspresji CD206 i arginazy-1 (Arg1). W układach kohodowli makrofagów/komórek kubkowych LS174T, makrofagi M2 z maślanem znacznie zwiększyły ekspresję mucyny-2 (MUC2) i SPDEF (genów markerowych komórek kubkowych) niż sam maślan, podczas gdy blokada wydzielania WNT lub ERK1/2 Aktywacja znacząco zmniejszyła korzystny wpływ makrofagów, które były pobudzone maślanem na funkcję komórek kubkowych.
Dodatkowo, adoptywny transfer makrofagów M2 indukowanych maślanem ułatwił generowanie komórek kubkowych i odbudowę śluzu po urazie siarczanu sodowego dekstranu (DSS). Podsumowując, nasze wyniki ujawniły nowego mediatora przenikania makrofagów do komórek kubkowych, związanego z regulacją integralności bariery nabłonkowej, co sugeruje, że drobnoustrojowy metabolit maślan może służyć jako kandydujący cel terapeutyczny dla UC.

We wszystkich specjalnościach klinicznych stosowanie wytycznych klinicznych jest niezbędne do utrzymania bezpieczeństwa pacjenta, zmniejszenia zmienności w praktyce klinicznej i optymalizacji opieki nad pacjentem.

Identyfikacja konkretnych barier w skutecznym stosowaniu wytycznych w poszczególnych placówkach opieki zdrowotnej pozwala na wdrożenie skutecznych strategii ich przezwyciężenia, a ostatecznie na poprawę opieki nad pacjentem. W tym miejscu przedstawiamy jednoośrodkowe badanie lekarzy i pielęgniarek pediatrycznych, które stanowiło część projektu poprawy jakości na Oddziale Pediatrii Ostrej Szpitala Ogólnego NHS. Głównym celem badania było zbadanie perspektywy i barier zasobów, jakich doświadcza pediatryczna opieka zdrowotna przy korzystaniu z lokalnych i krajowych wytycznych klinicznych. Drugim celem badania było zbadanie wpływu pandemii Covid-19 na stosowanie lokalnych i krajowych wytycznych klinicznych.
Odkryliśmy, że lokalne i krajowe wytyczne są często stosowane przez lekarzy i pielęgniarki pediatryczne oraz że ogólnie rzecz biorąc, mają oni pozytywny stosunek do wytycznych. Jednak system intranetowy NHS Trust został zidentyfikowany jako bezpośrednia bariera w korzystaniu z lokalnych wytycznych klinicznych dla dzieci. Pracownicy NHS w całej Wielkiej Brytanii polegają na swoim systemie intranetowym, aby uzyskać dostęp do lokalnych wytycznych. Nasze wyniki dostarczają impulsu do interwencji w ramach NHS Trust i wielu innych Trustów NHS z podobnymi systemami intranetowymi, aby zwiększyć wykorzystanie wytycznych klinicznych i ostatecznie poprawić opiekę nad pacjentem.

Choroba Alzheimera jest zaburzeniem neurodegeneracyjnym, w którym patologiczna akumulacja amyloidu-β i tau rozpoczyna się wiele lat przed wystąpieniem objawów.

Nowe dowody sugerują, że β-blokery (antagoniści β-adrenergii) zwiększają klirens mózgowy tych metabolitów poprzez zwiększenie przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego. Naszym celem było ustalenie, czy leczenie β-blokerami, które z łatwością przekraczają barierę krew-mózg, zmniejsza ryzyko choroby Alzheimera w porównaniu z mniej przepuszczalnymi β-blokerami. Do identyfikacji retrospektywnej kohorty osób z nadciśnieniem wykorzystano dane z duńskich rejestrów krajowych, a do analizy włączono osoby leczone β-blokerami. Osoby ze wskazaniami do stosowania β-adrenolityków innymi niż nadciśnienie (np. niewydolność serca) zostały zachowane jedynie w analizie wrażliwości. β-blokery podzielono na trzy grupy przepuszczalności: niską, umiarkowaną i wysoką.Wykorzystaliśmy wieloczynnikową regresję Coxa specyficzną dla przyczyny, aby wymodelować wpływ przepuszczalności bariery krew-mózg β-blokera na czas do wystąpienia demencji, dostosowując się do podstawowych chorób współistniejących, danych demograficznych i zmiennych socjoekonomicznych. Śmierć była modelowana jako konkurencyjne ryzyko.
10-letnie standaryzowane ryzyko bezwzględne oszacowano jako uśrednione ryzyko specyficzne dla danej osoby na leczenie. W kohorcie 69 081 (mediana wieku = 64,4 lat, 64,8% kobiet) osób leczonych βBs z powodu nadciśnienia, βBs o wysokiej przepuszczalności dla BBB wiązały się ze zmniejszonym ryzykiem choroby Alzheimera w porównaniu do βBs o niskiej przepuszczalności (-0,45%, p <0,036). Efekt ten był specyficzny dla diagnozy Alzheimera i nie obejmował ogólnie demencji. Analiza skłonności do dopasowania pacjentów o wysokiej i niskiej przepuszczalności BBB również wykryła zmniejszone ryzyko choroby Alzheimera (-0,92%, p < 0,001) w grupie o wysokiej przepuszczalności w porównaniu z grupą o niskiej przepuszczalności, podobnie jak roczna analiza punktów orientacyjnych (-0,57%, p < 0,029), w którym zdarzenia w ciągu pierwszego roku obserwacji zostały zignorowane jako prawdopodobnie niezwiązane z leczeniem.

Neptune 10ul extended length barrier tip

BT10XLS3 Biotix 10 trays of 96 / pack 70.8 EUR

Neptune Barrier tip 10ul Extended Length Filter Tip

BT10XL Biotix 10 trays of 96 / pack 70.8 EUR

Graduated tip 300 uL fine end bulk NEPTUNE

DD713042 Scientific Laboratory Supplies PK1000 21.09 EUR

E1-ClipTip 1-ch 15-1250 ul BT

PIP0526 Scientific Laboratory Supplies EACH 1248.3 EUR

EMPTY RACK FOR AXYGEN MULTIRACK 200UL EXTENDED LENGTH, 300UL EXTENDED LENTGH, AND 1000 UL EXTENDED LENGTH

MR-R-B CORNING 5/pk 112.8 EUR

Empty boxes for ClearLine 1000-1250 uL racked tips

DD713121 Scientific Laboratory Supplies PK8 54.72 EUR

E1-ClipTip Equalizer 6-ch 15-1250 ul BT

PIP0550 Scientific Laboratory Supplies EACH 2574.12 EUR

E1-ClipTip Equalizer 8-ch 15-1250 ul BT

PIP0562 Scientific Laboratory Supplies EACH 2708.64 EUR

Axygen Empty rack for MultiRack 200uL extended length 300uL and 1000 uL extended length

PIP1328 Scientific Laboratory Supplies PK5 114 EUR

EMPTY RACK FOR AXYGEN MULTIRACK 10UL EXTENDED LENGTH, 200UL, 200 UL NX, 300 UL

MR-R-A CORNING 5/pk 112.8 EUR

Axygen Empty rack for MultiRack 10uL extended length 200uL 200 uL NX 300 uL

PIP1326 Scientific Laboratory Supplies PK5 114 EUR

ClearLine 1250 uL graduated tips reload system (long - length : 98.40 mm)

DD713113 Scientific Laboratory Supplies PK768 37.62 EUR

Neptune Blocking Buffer-BB2

KF17338 Neuromics 500 ml 292.8 EUR

Neptune Assay Diluent-AD3

KF17349 Neuromics 500 ml 292.8 EUR

Neptune Sample Diluent-SD3

KF17354 Neuromics 500 ml 292.8 EUR

Filter tip NEPTUNE BT10E

DD713002 Scientific Laboratory Supplies PK960 116.28 EUR

Neptune 10ul barrier tip

BT10 Biotix 10 trays of 96 / pack 70.8 EUR

Neptune 100ul barrier tip

BT100 Biotix 10 trays of 96 / pack 70.8 EUR

Neptune 1000ul barrier tip

BT1000.96 Biotix 8 trays of 96 / pack 70.8 EUR

Neptune 20ul barrier tip

BT20 Biotix 10 trays of 96 / pack 70.8 EUR

Neptune 200ul barrier tip

BT200 Biotix 10 trays of 96 / pack 70.8 EUR

Neptune 300ul barrier tip

BT300 Biotix 10 trays of 96 / pack 70.8 EUR

ReadiLink™ Rapid iFluor™ 750 Antibody Labeling Kit *Microscale Optimized for Labeling 50 µg Antibody Per Reaction*

1250 AAT Bioquest 2 Labelings 211.2 EUR

ClearLine 1250 uL sterile tips racked hinged lid (graduated - length : 9840 mm) - blue plate

DD713140 Scientific Laboratory Supplies PK768 49.02 EUR

Neptune 1000-1250ul barrier tip

BT1250 Biotix 8 trays of 96 / pack 70.8 EUR

Suez neptune NCP 8 Cartridge

WAT3262 Scientific Laboratory Supplies EACH 451.44 EUR

Extended Warranty 50

EW-50 Next Advance 1each 1114.8 EUR

Extended Warranty BBX

EW-BBX Next Advance 1each 770.4 EUR

Extended Warranty BBY

EW-BBY Next Advance 1each 830.4 EUR

Extended Warranty BlotBot

EW-FRB Next Advance 1each 1437.6 EUR

Extended Warranty GOLD

EW-GOLD Next Advance 1each 1387.2 EUR

Albumin-X, Albumin (multiple species) removal kit (sufficient to remove 6-10 mg albumin or process ~200-300 ul serum; 10 mini-columns ~1.25 ml resin)

700-1250-10 Alpha Diagnostics 1 kit 634.8 EUR

hsa-miR-1250 Primers

MPH01068 ABM 150 ul / 10 uM 145.2 EUR

Prestige Autoclave 2100 Extended

AUT4502 Scientific Laboratory Supplies EACH 1504.8 EUR

Prestige Autoclave 2100 Extended+

AUT4504 Scientific Laboratory Supplies EACH 1653 EUR

Inoculator 1 uL

DD42825 Scientific Laboratory Supplies PK2000 117.42 EUR

Inoculator 10 uL

DD42827 Scientific Laboratory Supplies PK2000 125.4 EUR

Inoculator 1 uL

DD42828 Scientific Laboratory Supplies PK2000 117.42 EUR

Inoculator 10 uL

DD42830 Scientific Laboratory Supplies PK2000 117.42 EUR

100 uL Syringe

MLCP-100muSYR-1 MiTeGen 100 uL 70 EUR

10 uL Syringe

MLCP-10muSYR-1 MiTeGen 10 uL 65 EUR

250 uL Syringe

MLCP-250muSYR-1 MiTeGen 250 uL 73 EUR

hsa-miR-1250 miRNA Antagomir

MNH01134 ABM 2 x 5.0 nmol 394.8 EUR

hsa-miR-1250 miRNA Inhibitor

MIH01134 ABM 2 x 5.0 nmol 211.2 EUR

hsa-miR-1250-3p Primers

MPH02112 ABM 150 ul / 10 uM 145.2 EUR

hsa-miR-1250-5p Primers

MPH02113 ABM 150 ul / 10 uM 145.2 EUR

ART 1250 REACH: barrier: sterile

PIP2384 Scientific Laboratory Supplies PK3072 703.38 EUR

ART 1250 REACH: barrier: sterile

PIP2386 Scientific Laboratory Supplies PK3072 634.98 EUR

Extended Synaptotagmin-1 (ESYT1) Antibody

20-abx112448 Abbexa
 • 878.40 EUR
 • 477.60 EUR
 • 150 ul
 • 50 ul

Extended Synaptotagmin-1 (ESYT1) Antibody

abx029103-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Extended Synaptotagmin-1 (ESYT1) Antibody

abx029103-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Extended Synaptotagmin 2 (ESYT2) Antibody

20-abx333708 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Human Extended synaptotagmin-1 (MBC2)

1-CSB-EP866274HU Cusabio
 • 456.00 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1570.80 EUR
 • 672.00 EUR
 • 1047.60 EUR
 • 314.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Recombinant human Extended synaptotagmin-3

P2361 FN Test 100ug Ask for price

Extended Fine Tip Mini Pastette

127-P423-000 Scientific Laboratory Supplies PK400 29.87 EUR

Arium Extended Connection Set Pure

WAT4348 Scientific Laboratory Supplies EACH 165.3 EUR

Arium Extended Connection Set Ultrapure

WAT4350 Scientific Laboratory Supplies EACH 208.62 EUR

mLINE pipette multipack - 3 mLINE 20 pipettes (2-20 uL 20-200 uL 100-1000 uL)

DD725662 Scientific Laboratory Supplies EACH 894.9 EUR

RNase H, 5u/ul

BEN0202 Bio Basic 500U 199.2 EUR

Endonuclease IV, 2u/ul

BEN0591 Bio Basic 100U 146.14 EUR

RNase I, 10u/ul

BEN0601 Bio Basic 1KU 319.26 EUR

200 ul Pipet Tips

GR238007 Genorise Scientific Pack of 24 116.4 EUR

300 ul Pipet Tips

GR238018 Genorise Scientific Pack of 960 102 EUR

Human Exosome lysate positive protein control (10ug/ul), Size 50 ul

EXOAB-POS-1 SBI 500 ug 427.2 EUR

hsa-miR-1250-3p miRNA Antagomir

MNH01135 ABM 2 x 5.0 nmol 394.8 EUR

hsa-miR-1250-5p miRNA Antagomir

MNH01136 ABM 2 x 5.0 nmol 394.8 EUR

hsa-miR-1250-3p miRNA Inhibitor

MIH01135 ABM 2 x 5.0 nmol 211.2 EUR

hsa-miR-1250-5p miRNA Inhibitor

MIH01136 ABM 2 x 5.0 nmol 211.2 EUR

ART 1250 REACH: non-filtered: sterile

PIP2554 Scientific Laboratory Supplies PK3072 511.86 EUR

ART 1250 REACH: non-filtered: sterile

PIP2556 Scientific Laboratory Supplies PK3072 456 EUR

CD45R antibody (PE)

61R-1250 Fitzgerald 100 ug 217.2 EUR

Troponin I Type 1 antibody

70R-1250 Fitzgerald 100 ug 452.4 EUR

SOD1 antibody (biotin)

60R-1250 Fitzgerald 100 ug 392.4 EUR

Dengue NS1 antibody

10-1250 Fitzgerald 500 ug 510 EUR

BMP2 protein

30R-1250 Fitzgerald 100 ug 366 EUR

ZFP57 antibody

20R-1250 Fitzgerald 100 ug 452.4 EUR

Tyrp1 Blocking Peptide

33R-1250 Fitzgerald 100 ug 216 EUR

HARS antibody

10R-1250 Fitzgerald 100 ug 614.4 EUR

Phenytoin-HRP

80-1250 Fitzgerald 500 ul 970.8 EUR

ALDH3A1 protein (His tag)

80R-1250 Fitzgerald 50 ug 548.4 EUR

Native Aspergillus oryzae exo-Inulinase (Food Grade)

NATE-1250 Creative Enzymes 1kg 324 EUR

Exenatide Acetate (Exendin-4)

PP-1250 Alpha Diagnostics 100mg 927.6 EUR

44-Dibromooctafluorobiphenyl

S-1250 Scientific Laboratory Supplies 1ML 87.78 EUR

Extended Synaptotagmin 2 (ESYT2) Antibody (HRP)

20-abx335643 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Extended Synaptotagmin 2 (ESYT2) Antibody (FITC)

20-abx335644 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Extended Synaptotagmin 2 (ESYT2) Antibody (Biotin)

20-abx335645 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Kinesis Extended Nut 1.2mm Hole; SS

CHR2091 Scientific Laboratory Supplies PK5 53.58 EUR

10 liter Extended Time Refrigerator (XT10)

TW-XT10 MiTeGen 10 liter 1084 EUR

20 liter Extended Time Refrigerator (XT20)

TW-XT20 MiTeGen 20 liter 1298 EUR

34 Liter Extended Time Refrigerator (XT34)

TW-XT34 MiTeGen 34 liter 1686 EUR

Asymmetrical Mixer Union for LCP. Couples to 250 uL syringes on one side and to 250 uL, 50 uL, or 100 uL syringes on the other.

MLCP-AMXU-1 MiTeGen 1 UNIT 180 EUR

Graduated tip 1000uL fine tip in refill ESP NEPTUNE

DD712160B Scientific Laboratory Supplies PK960 30.78 EUR

AMV Reverse Transcriptase, 10u/ul

A1201-200 GenDepot 200 units 267.6 EUR

AMV Reverse Transcriptase, 10u/ul

A1201-500 GenDepot 500 units 481.2 EUR

Taq DNA Polymerase, 5u/ul

B0089(D0089) Bio Basic 5X200U 112.2 EUR

Pfu DNA Polymerase, 5u/ul

B0093(D0090P) Bio Basic 500U 164.4 EUR

AMV Reverse Transcriptase, 10u/ul

B0999 Bio Basic 200U 143.52 EUR

T4 DNA Ligase, 5u/ul

B1122 Bio Basic 1KU 190.5 EUR

T4 DNA Ligase, 5u/ul

B1125 Bio Basic 200U 93.41 EUR

T4 Endonuclease V, 5u/ul

BEN0141 Bio Basic 250U 185.28 EUR
Nasze wyniki sugerują, że wśród osób przyjmujących beta-blokery na nadciśnienie, leczenie beta-blokerami o wysokiej przenikalności przez barierę krew-mózg zmniejsza ryzyko choroby Alzheimera w porównaniu z lekami o małej przenikalności. Nasze odkrycia potwierdzają hipotezę, że wysoce przepuszczalne β-blokery chronią przed chorobą Alzheimera poprzez promowanie usuwania metabolitów odpadów z mózgu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *