Konsekwencje barier w podstawowej opiece zdrowotnej nad dziećmi w Aotearoa Nowa Zelandia

Nierówności w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej przyczyniają się do złych wyników zdrowotnych i nierówności w zdrowiu. W badaniu tym oceniono nierówności w rozpowszechnieniu i konsekwencjach barier, z jakimi borykają się dzieci podczas wizyt u lekarza pierwszego kontaktu (GP) w Aotearoa w Nowej Zelandii. Przeanalizowaliśmy dane dotyczące 5947 dzieci z  kohorty badania podłużnego Dorastanie w Nowej Zelandii  dotyczące barier w wizytach u lekarza rodzinnego w poprzednim roku , zgłaszanych przez matki, gdy ich dzieci miały 24 miesiące i 54 miesiące (odpowiednio w latach 2011/12 i 2013/14). ); oraz zgłoszone przez matki hospitalizacje w roku poprzedzającym 54. miesiąc życia.
Zastosowaliśmy regresję logistyczną do oszacowania ilorazów szans (OR) i 95% przedziałów ufności (CI) dla konsekwencji tych barier. Ogólnie rzecz biorąc, 4,7% (n = 279) dzieci doświadczyło przeszkód w wizycie u lekarza rodzinnego w ciągu roku do 24 miesięcy i 5,5% (n = 325) w ciągu roku do 54 miesięcy. W każdym wieku i dla każdej badanej bariery bariery były bardziej rozpowszechnione wśród Maorysów (rdzennej ludności Aotearoa Nowa Zelandia) i wśród Pacyfiku, w porównaniu z nowozelandzkimi europejskimi dziećmi.

Dzieci napotykające bariery w wieku do 24 miesięcy były dwukrotnie bardziej narażone na hospitalizację w wieku do 54 miesięcy (OR 2,18, 95% CI: 1,38 do 3,44).

 • Kiedy związek ten był analizowany według pochodzenia etnicznego, związek był najsilniejszy dla Maorysów (OR: 2,92, 95% CI: 1,60 do 5,30), słabszy dla Pacyfiku (OR 2,01; 95% CI: 0,92 do 4,37) i nie występował w Nowej Zelandii Europejskie (OR 1,27, 95% CI 0,39 do 4,12). Bariery, z jakimi borykają się dzieci w kontaktach z lekarzem rodzinnym, mają konsekwencje społeczne i finansowe dla rodzin i systemu opieki zdrowotnej.
 • Zmiany w systemie opieki zdrowotnej i przyszłej polityce zdrowotnej muszą być zgodne z zobowiązaniami rządu Nowej Zelandii wynikającymi z  Te Tiriti o  [Traktatu]  Waitangi , aby zapewnić, że równość w zdrowiu stanie się rzeczywistością dla Maorysów.
 • Osteosarcoma (OS) jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych u dzieci i młodzieży. Chemioterapia multimodalna i agresywna resekcja chirurgiczna poprawiły rokowanie pacjentów z kostniakomięsakiem.
 • Jednak rokowanie pacjentów z OS z nieresekcyjnymi zaawansowanymi guzami, przerzutami odległymi lub chemioterapią jest nadal złe. Chimeryczne limfocyty T receptora antygenu (CAR) osiągnęły niezwykły sukces w leczeniu nowotworów hematologicznych, wprowadzając nową żywotność w dziedzinie adoptywnej terapii komórkowej.
 • Jednak skuteczność w guzach litych jest w dużej mierze ograniczona. Przyczyną słabego efektu leczniczego guzów litych jest przede wszystkim niejednorodność antygenu guza litego, ucieczka immunologiczna, bariera mikrośrodowiskowa guza, oporność komórek immunosupresyjnych oraz czynniki hamujące, które prowadzą do niedrożności nacieku limfocytów CAR T i nasilenia niewydolności. Potencjalne cele antygenowe dla terapii limfocytami CAR T w kostniakomięsaku są stale badane.
 • Niektóre z celów antygenowych, takie jak limfocyty T anty-HER2-CAR, osiągnęły dobre wyniki w badaniach przedklinicznych, a niektóre z nich weszły do ​​badań klinicznych i osiągnęły określone efekty kliniczne. W niniejszym przeglądzie omówiono postępy badań nad potencjalnymi celami antygenowymi i mikrośrodowiskiem kostniakomięsaka limfocytów CAR T w leczeniu kostniakomięsaka.

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (UC) jest głównie związane z rozregulowaniem dynamicznego przesłuchu między metabolitami drobnoustrojów, komórkami nabłonka jelit i makrofagami.

W kilku badaniach doniesiono o znaczącej roli maślanu w komunikacji gospodarz-mikrobiota. Jednak to, czy maślan zapewnia profile przeciwzapalne w makrofagach, przyczyniając się w ten sposób do ochrony bariery śluzowej jelit w UC, pozostaje obecnie niejasne. W bieżącym badaniu stwierdziliśmy, że maślan zwiększał produkcję mucyny i proporcję komórek kubkowych wydzielających mucynę w krypcie okrężnicy w sposób zależny od makrofagów przy użyciu liposomów klodronianu.
Ponadto przeprowadzono badania in vivo i in vitro potwierdzające, że maślan ułatwia polaryzację makrofagów M2 przy podwyższonej ekspresji CD206 i arginazy-1 (Arg1). W układach kohodowli makrofagów/komórek kubkowych LS174T, makrofagi M2 z maślanem znacznie zwiększyły ekspresję mucyny-2 (MUC2) i SPDEF (genów markerowych komórek kubkowych) niż sam maślan, podczas gdy blokada wydzielania WNT lub ERK1/2 Aktywacja znacząco zmniejszyła korzystny wpływ makrofagów, które były pobudzone maślanem na funkcję komórek kubkowych.
Dodatkowo, adoptywny transfer makrofagów M2 indukowanych maślanem ułatwił generowanie komórek kubkowych i odbudowę śluzu po urazie siarczanu sodowego dekstranu (DSS). Podsumowując, nasze wyniki ujawniły nowego mediatora przenikania makrofagów do komórek kubkowych, związanego z regulacją integralności bariery nabłonkowej, co sugeruje, że drobnoustrojowy metabolit maślan może służyć jako kandydujący cel terapeutyczny dla UC.

We wszystkich specjalnościach klinicznych stosowanie wytycznych klinicznych jest niezbędne do utrzymania bezpieczeństwa pacjenta, zmniejszenia zmienności w praktyce klinicznej i optymalizacji opieki nad pacjentem.

Identyfikacja konkretnych barier w skutecznym stosowaniu wytycznych w poszczególnych placówkach opieki zdrowotnej pozwala na wdrożenie skutecznych strategii ich przezwyciężenia, a ostatecznie na poprawę opieki nad pacjentem. W tym miejscu przedstawiamy jednoośrodkowe badanie lekarzy i pielęgniarek pediatrycznych, które stanowiło część projektu poprawy jakości na Oddziale Pediatrii Ostrej Szpitala Ogólnego NHS. Głównym celem badania było zbadanie perspektywy i barier zasobów, jakich doświadcza pediatryczna opieka zdrowotna przy korzystaniu z lokalnych i krajowych wytycznych klinicznych. Drugim celem badania było zbadanie wpływu pandemii Covid-19 na stosowanie lokalnych i krajowych wytycznych klinicznych.
Odkryliśmy, że lokalne i krajowe wytyczne są często stosowane przez lekarzy i pielęgniarki pediatryczne oraz że ogólnie rzecz biorąc, mają oni pozytywny stosunek do wytycznych. Jednak system intranetowy NHS Trust został zidentyfikowany jako bezpośrednia bariera w korzystaniu z lokalnych wytycznych klinicznych dla dzieci. Pracownicy NHS w całej Wielkiej Brytanii polegają na swoim systemie intranetowym, aby uzyskać dostęp do lokalnych wytycznych. Nasze wyniki dostarczają impulsu do interwencji w ramach NHS Trust i wielu innych Trustów NHS z podobnymi systemami intranetowymi, aby zwiększyć wykorzystanie wytycznych klinicznych i ostatecznie poprawić opiekę nad pacjentem.

Choroba Alzheimera jest zaburzeniem neurodegeneracyjnym, w którym patologiczna akumulacja amyloidu-β i tau rozpoczyna się wiele lat przed wystąpieniem objawów.

Nowe dowody sugerują, że β-blokery (antagoniści β-adrenergii) zwiększają klirens mózgowy tych metabolitów poprzez zwiększenie przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego. Naszym celem było ustalenie, czy leczenie β-blokerami, które z łatwością przekraczają barierę krew-mózg, zmniejsza ryzyko choroby Alzheimera w porównaniu z mniej przepuszczalnymi β-blokerami. Do identyfikacji retrospektywnej kohorty osób z nadciśnieniem wykorzystano dane z duńskich rejestrów krajowych, a do analizy włączono osoby leczone β-blokerami. Osoby ze wskazaniami do stosowania β-adrenolityków innymi niż nadciśnienie (np. niewydolność serca) zostały zachowane jedynie w analizie wrażliwości. β-blokery podzielono na trzy grupy przepuszczalności: niską, umiarkowaną i wysoką.Wykorzystaliśmy wieloczynnikową regresję Coxa specyficzną dla przyczyny, aby wymodelować wpływ przepuszczalności bariery krew-mózg β-blokera na czas do wystąpienia demencji, dostosowując się do podstawowych chorób współistniejących, danych demograficznych i zmiennych socjoekonomicznych. Śmierć była modelowana jako konkurencyjne ryzyko.
10-letnie standaryzowane ryzyko bezwzględne oszacowano jako uśrednione ryzyko specyficzne dla danej osoby na leczenie. W kohorcie 69 081 (mediana wieku = 64,4 lat, 64,8% kobiet) osób leczonych βBs z powodu nadciśnienia, βBs o wysokiej przepuszczalności dla BBB wiązały się ze zmniejszonym ryzykiem choroby Alzheimera w porównaniu do βBs o niskiej przepuszczalności (-0,45%, p <0,036). Efekt ten był specyficzny dla diagnozy Alzheimera i nie obejmował ogólnie demencji. Analiza skłonności do dopasowania pacjentów o wysokiej i niskiej przepuszczalności BBB również wykryła zmniejszone ryzyko choroby Alzheimera (-0,92%, p < 0,001) w grupie o wysokiej przepuszczalności w porównaniu z grupą o niskiej przepuszczalności, podobnie jak roczna analiza punktów orientacyjnych (-0,57%, p < 0,029), w którym zdarzenia w ciągu pierwszego roku obserwacji zostały zignorowane jako prawdopodobnie niezwiązane z leczeniem.

Neptune 10ul extended length barrier tip

BT10XLS3 Biotix 10 trays of 96 / pack 70.8 EUR

Neptune Barrier tip 10ul Extended Length Filter Tip

BT10XL Biotix 10 trays of 96 / pack 70.8 EUR

Neptune 1000ul barrier tip

BT1000.96 Biotix 8 trays of 96 / pack 70.8 EUR

Neptune 300ul barrier tip

BT300 Biotix 10 trays of 96 / pack 70.8 EUR

Neptune 100ul barrier tip

BT100 Biotix 10 trays of 96 / pack 70.8 EUR

Neptune 200ul barrier tip

BT200 Biotix 10 trays of 96 / pack 70.8 EUR

Neptune 1000-1250ul barrier tip

BT1250 Biotix 8 trays of 96 / pack 70.8 EUR

Neptune 10ul barrier tip

BT10 Biotix 10 trays of 96 / pack 70.8 EUR

Neptune 20ul barrier tip

BT20 Biotix 10 trays of 96 / pack 70.8 EUR

EMPTY RACK FOR AXYGEN MULTIRACK 200UL EXTENDED LENGTH, 300UL EXTENDED LENTGH, AND 1000 UL EXTENDED LENGTH

MR-R-B CORNING 5/pk 112.8 EUR

Axygen Empty rack for MultiRack 200uL extended length 300uL and 1000 uL extended length - PK5

PIP1328 Scientific Laboratory Supplies PK5 137.7 EUR

EMPTY RACK FOR AXYGEN MULTIRACK 10UL EXTENDED LENGTH, 200UL, 200 UL NX, 300 UL

MR-R-A CORNING 5/pk 112.8 EUR

Axygen Empty rack for MultiRack 10uL extended length 200uL 200 uL NX 300 uL - PK5

PIP1326 Scientific Laboratory Supplies PK5 137.7 EUR

Extended Warranty 50

EW-50 Next Advance 1each 1114.8 EUR

Extended Warranty BBX

EW-BBX Next Advance 1each 770.4 EUR

Extended Warranty BBY

EW-BBY Next Advance 1each 830.4 EUR

Extended Warranty GOLD

EW-GOLD Next Advance 1each 1387.2 EUR

Extended Warranty BlotBot

EW-FRB Next Advance 1each 1437.6 EUR

Finntip 1000 Extended, Bag (1000)

TH9401410 Westburg each 171.13 EUR

Linearity FD BNP (Extended)

K737M-5 Audit MicroControls 5 x 1 mL 374 EUR

Prestige Autoclave 2100 Extended

AUT4502 Scientific Laboratory Supplies EACH 1504.8 EUR

Finntip 200 Extended, Box (400)

TH9400100 Westburg each 81.75 EUR

Finntip 1000 Extended, Rack (5x96)

TH9401420 Westburg each 96.47 EUR

Finntip 200 Extended, Rack (10x96)

TH9400130 Westburg each 231.08 EUR

Prestige Autoclave 2100 Extended+ - EACH

AUT4504 Scientific Laboratory Supplies EACH 2739.31 EUR

PepPool: CEF extended (CD8), human

3618-1 Mabtech AB One vial with 25 ug of each peptide 162.75 EUR

ClipTip 12.5µl Tips Extended (10x96)

TH94410060 Westburg each 70.31 EUR

100 bp DNA Ladder Extended 100-3,000+ bp 1each

LO50322 Westburg each 199.13 EUR

Finntip 1000 Extended, Sterile, Rack (5x96)

TH9401423 Westburg each 120.99 EUR

Graduated tip 300 uL fine end bulk NEPTUNE

DD713042 Scientific Laboratory Supplies PK1000 21.09 EUR

Finntip 200 Extended, Sterile, Rack (10x96)

TH9400133 Westburg each 288.85 EUR

Human Extended synaptotagmin-1 (MBC2)

1-CSB-EP866274HU Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

ClipTip 300 µl Extended Tips, Rack (8x96)

TH94410610 Westburg each 58.86 EUR

ClipTip 384 12.5µl Tips Extended (10x384)

TH94410070 Westburg each 458.89 EUR

D.A.R.T.'S Tips 30µl Extended, 384 head, Sterile (7680)

MA5417 Westburg each 1803.95 EUR

Finntip Flex 10 ml Extended, Bag (100)

TH94060970 Westburg each 68.13 EUR

Extended Fine Tip Mini Pastette - PK400

127-P423-000 Scientific Laboratory Supplies PK400 51.3 EUR

ClipTip 300 µl Extended Tips, Reload (10x96)

TH94410617 Westburg each 68.13 EUR

Kinesis Extended Nut 1.2mm Hole; SS - PK5

CHR2091 Scientific Laboratory Supplies PK5 83.7 EUR

Extended Range HIV-1 p24 ELISA Kit

MBS412758-5x96Samples MyBiosource 5x96Samples 2575 EUR

Extended Range HIV-1 p24 ELISA Kit

MBS412758-96Samples MyBiosource 96Samples 560 EUR

Extended Synaptotagmin 2 (ESYT2) Antibody

20-abx333708 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Extended Synaptotagmin 2 (ESYT2) Antibody

abx333708-100g Abbexa 100 µg 362.5 EUR

Extended Synaptotagmin 2 (ESYT2) Antibody

abx333708-20g Abbexa 20 µg 162.5 EUR

Extended Synaptotagmin 2 (ESYT2) Antibody

abx333708-50g Abbexa 50 µg 250 EUR

Extended Synaptotagmin-1 (ESYT1) Antibody

20-abx112448 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 150 ul
 • 50 ul

Extended Synaptotagmin-1 (ESYT1) Antibody

abx029103-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Extended Synaptotagmin-1 (ESYT1) Antibody

abx029103-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Extended Synaptotagmin-1 (ESYT1) Antibody

abx112448-100l Abbexa 100 µl 612.5 EUR

Extended Synaptotagmin-1 (ESYT1) Antibody

abx029103-400l Abbexa 400 µl 518.75 EUR

Extended Synaptotagmin-1 (ESYT1) Antibody

abx431789-200l Abbexa 200 µl 387.5 EUR

Extended Synaptotagmin-1 (ESYT1) Antibody

abx376226-96tests Abbexa 96 tests 337.5 EUR

Arium Extended Connection Set Pure - EACH

WAT4348 Scientific Laboratory Supplies EACH 207.9 EUR

FP Dispenser 0,2-10ml extended discharge

TH4421290 Westburg each 110.09 EUR

ClipTip 12.5µl Tips Extended, Sterile (10x96)

TH94410063 Westburg each 91.02 EUR

Hi-PCR® Extended Spectrum ?-Lactamases (

MBPCR131-10R EWC Diagnostics 1 unit 119.52 EUR

Hi-PCR® Extended Spectrum ?-Lactamases (

MBPCR131-50R EWC Diagnostics 1 unit 544.95 EUR

10 liter Extended Time Refrigerator (XT10)

TW-XT10 MiTeGen 10 liter 1018 EUR

20 liter Extended Time Refrigerator (XT20)

TW-XT20 MiTeGen 20 liter 1289 EUR

34 Liter Extended Time Refrigerator (XT34)

TW-XT34 MiTeGen 34 liter 1576 EUR

Kinesis Extended Nut 1/16 Hole; SS - PK5

CHR2097 Scientific Laboratory Supplies PK5 83.7 EUR

SimplyLoad Ladder 100 bp Extended Range 1each

LO50328 Westburg each 218.64 EUR

D.A.R.T.'S Tips 30µl Extended, 384 head, Non-Sterile (7680)

MA5416 Westburg each 1771.25 EUR

Recombinant human Extended synaptotagmin-1

MBS1265590-002mg MyBiosource 0.02mg 255 EUR

Recombinant human Extended synaptotagmin-1

MBS1265590-01mg MyBiosource 0.1mg 405 EUR

Recombinant human Extended synaptotagmin-1

MBS1265590-1mg MyBiosource 1mg 1425 EUR

Recombinant human Extended synaptotagmin-1

MBS1265590-5x1mg MyBiosource 5x1mg 6215 EUR

Recombinant human Extended synaptotagmin-3

P2361 FN Test 100ug Ask for price

Recombinant Human Extended synaptotagmin-1

MBS969763-001mg MyBiosource 0.01mg 170 EUR

Recombinant Human Extended synaptotagmin-1

MBS969763-005mg MyBiosource 0.05mg 260 EUR

Recombinant Human Extended synaptotagmin-1

MBS969763-01mg MyBiosource 0.1mg 375 EUR

Recombinant Human Extended synaptotagmin-1

MBS969763-02mg MyBiosource 0.2mg 560 EUR

Recombinant Human Extended synaptotagmin-1

MBS969763-05mg MyBiosource 0.5mg 875 EUR

FP Dispenser 0,2-10ml extended suction t

TH4421270 Westburg each 41.97 EUR

D.A.R.T.'S Filter Tips 30µl Extended, 384 head, Sterile (7680)

MA5418 Westburg each 2556.05 EUR

FP Dispenser 5-60ml extended suction tub

TH4421280 Westburg each 41.97 EUR

ClipTip 300 µl Extended Tips, Sterile, Rack (8x96)

TH94410613 Westburg each 75.76 EUR

FP Dispenser 5-60ml extended discharge t

TH4421300 Westburg each 117.72 EUR

Kinesis Extended Nut 1/16 Hole; Brass - PK5

CHR2093 Scientific Laboratory Supplies PK5 58.05 EUR

Relaxin 2, Extended B-Chain (1-31) (Human)

035-83 PHOENIX PEPTIDE 100 μg 405 EUR

Bulk Extended Range HIV-1 p24 ELISA Kit

MBS412759-5x960Tests MyBiosource 5x960Tests 18310 EUR

Bulk Extended Range HIV-1 p24 ELISA Kit

MBS412759-960Tests MyBiosource 960Tests 3925 EUR

Extended Synaptotagmin 2 (ESYT2) Antibody (HRP)

20-abx335643 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Arium Extended Connection Set Ultrapure - EACH

WAT4350 Scientific Laboratory Supplies EACH 261.9 EUR

Extended Synaptotagmin 2 (ESYT2) Antibody (HRP)

abx335643-100g Abbexa 100 µg 362.5 EUR

Extended Synaptotagmin 2 (ESYT2) Antibody (HRP)

abx335643-20g Abbexa 20 µg 162.5 EUR

Extended Synaptotagmin 2 (ESYT2) Antibody (HRP)

abx335643-50g Abbexa 50 µg 250 EUR

ClipTip 384 12.5µl Tips Extended, Sterile (10x384)

TH94410073 Westburg each 542.28 EUR

Extended Synaptotagmin 2 (ESYT2) Antibody (FITC)

20-abx335644 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Extended Synaptotagmin 2 (ESYT2) Antibody (FITC)

abx335644-100g Abbexa 100 µg 362.5 EUR

Extended Synaptotagmin 2 (ESYT2) Antibody (FITC)

abx335644-20g Abbexa 20 µg 162.5 EUR

Extended Synaptotagmin 2 (ESYT2) Antibody (FITC)

abx335644-50g Abbexa 50 µg 250 EUR

Finntip Flex 10 ml Extended, Sterile, Bag (50)

TH94060973 Westburg each 50.14 EUR

D.A.R.T.'S Tips 30µl Extended, 96 head, Sterile (1920)

MA5507 Westburg each 322.64 EUR

D.A.R.T.'S Tips 100µl Extended, 96 head, Sterile (1920)

MA5527 Westburg each 374.96 EUR

D.A.R.T.'S Tips 300µl Extended, 96 head, Sterile (1920)

MA5537 Westburg each 386.95 EUR

ClipTip 300 µl Extended Tips, Sterile, Reload (10x96)

TH94410618 Westburg each 87.75 EUR

Rat Extended Synaptotagmin 1 (ESYT1) ELISA Kit

abx391308-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Rat Extended Synaptotagmin 1 (ESYT1) ELISA Kit

abx391308-100l Abbexa 100 µl Ask for price

Rat Extended Synaptotagmin 1 (ESYT1) ELISA Kit

abx391308-50l Abbexa 50 µl 687.5 EUR

Extended Synaptotagmin 2 (ESYT2) Antibody (Biotin)

20-abx335645 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Extended Synaptotagmin 2 (ESYT2) Antibody (Biotin)

abx335645-100g Abbexa 100 µg 362.5 EUR

Extended Synaptotagmin 2 (ESYT2) Antibody (Biotin)

abx335645-20g Abbexa 20 µg 162.5 EUR

Extended Synaptotagmin 2 (ESYT2) Antibody (Biotin)

abx335645-50g Abbexa 50 µg 250 EUR

Hi-PCR® Extended Spectrum Beta-Lactamase

MBPCR226-50R EWC Diagnostics 1 unit 686.64 EUR

Finntip Filter 1000ul Extended, Sterile, Rack (5x96)

TH94052430 Westburg each 213.64 EUR

ClipTip 12.5µl Filter Tips Extended, Sterile (10x96)

TH94420063 Westburg each 103.01 EUR

Dual DNA Adapter 96 Kit Extended for Illumina

RK20296 Abclonal 96RXN 106.28 EUR

Mouse Extended Synaptotagmin 2 (ESYT2) ELISA Kit

abx389231-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Mouse Extended Synaptotagmin 1 (ESYT1) ELISA Kit

abx389232-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Mouse Extended Synaptotagmin 3 (ESYT3) ELISA Kit

abx389233-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Human Extended Synaptotagmin 2 (ESYT2) ELISA Kit

abx384873-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Human Extended Synaptotagmin 3 (ESYT3) ELISA Kit

abx384874-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Human Extended synaptotagmin- 2, ESYT2 ELISA KIT

ELI-26958h Nova Lifetech 96tests 696 EUR

Mouse Extended synaptotagmin- 1, Esyt1 ELISA KIT

ELI-48047m Nova Lifetech 96tests 736 EUR

Human Extended synaptotagmin- 3, ESYT3 ELISA KIT

ELI-48048h Nova Lifetech 96tests 696 EUR

Human Extended synaptotagmin- 1, ESYT1 ELISA KIT

ELI-09959h Nova Lifetech 96tests 696 EUR

Mouse Extended synaptotagmin- 3, Esyt3 ELISA KIT

ELI-09960m Nova Lifetech 96tests 736 EUR

Mouse Extended synaptotagmin- 2, Esyt2 ELISA KIT

ELI-32779m Nova Lifetech 96tests 736 EUR

Finntip Filter 100ul Extended, Sterile, Rack (10x96)

TH94052310 Westburg each 346.62 EUR

Finntip Filter 200ul Extended, Sterile, Rack (10x96)

TH94052320 Westburg each 340.08 EUR

Optifit Tip 0.5-200uL Single Tray Extended - PK960

PIP2120 Scientific Laboratory Supplies PK960 90.45 EUR

Optifit Tip 10-1000uL Single Tray Extended - PK768

PIP2122 Scientific Laboratory Supplies PK768 90.45 EUR

Human Extended synaptotagmin-1 (ESYT1) ELISA Kit

abx392223-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Human Extended synaptotagmin-1 (ESYT1) ELISA Kit

abx392223-1mg Abbexa 1 mg 687.5 EUR

Human Extended synaptotagmin-2, FAM62B ELISA Kit

MBS9325221-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Human Extended synaptotagmin-2, FAM62B ELISA Kit

MBS9325221-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Human Extended synaptotagmin-2, FAM62B ELISA Kit

MBS9325221-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Human Extended synaptotagmin-2, FAM62B ELISA Kit

MBS9325221-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Human Extended synaptotagmin-1, FAM62A ELISA Kit

MBS9326261-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Human Extended synaptotagmin-1, FAM62A ELISA Kit

MBS9326261-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Human Extended synaptotagmin-1, FAM62A ELISA Kit

MBS9326261-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Human Extended synaptotagmin-1, FAM62A ELISA Kit

MBS9326261-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Human Extended synaptotagmin-3, FAM62C ELISA Kit

MBS9340348-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Human Extended synaptotagmin-3, FAM62C ELISA Kit

MBS9340348-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Human Extended synaptotagmin-3, FAM62C ELISA Kit

MBS9340348-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Human Extended synaptotagmin-3, FAM62C ELISA Kit

MBS9340348-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Finntip Flex Filter 10ml Extended, Sterile, Bag (50)

TH94056970 Westburg each 61.04 EUR

D.A.R.T.'S Tips 220µl Extended Tips, 96 head, Sterile (1920)

MA5562-11 Westburg each 241.44 EUR

ClipTip 300 µl Extended Filter Tips, Sterile, Rack (8x96)

TH94420613 Westburg each 86.11 EUR

3 Liter Extended Time Cryogenic Refrigerator (XTL3)

TW-XTL3 MiTeGen 3 liter 1022 EUR

8 Liter Extended Time Cryogenic Refrigerator (XTL8)

TW-XTL8 MiTeGen 8 liter 1051 EUR

Antibody to Hepatitis C Virus ELISA Kit (Extended)

DEIA062 Creative Diagnostics 96T 602.4 EUR

D.A.R.T.'S Tips 30µl Extended, 96 head, Non-Sterile (1920)

MA5506-11 Westburg each 301.93 EUR

D.A.R.T.'S Tips 100µl Extended, 96 head, Non-Sterile (1920)

MA5526 Westburg each 355.89 EUR

D.A.R.T.'S Tips 300µl Extended, 96 head, Non-Sterile (1920)

MA5536 Westburg each 348.8 EUR

ClipTip 384 12.5µl Filter Tips Extended, Sterile (10x384)

TH94420073 Westburg each 724.85 EUR

D.A.R.T.'S Filter Tips 30µl Extended, 96 head, Sterile (1920)

MA5508 Westburg each 510.67 EUR

D.A.R.T.'S Filter Tips 100µl Extended, 96 head, Sterile (1920)

MA5528 Westburg each 555.9 EUR

D.A.R.T.'S Filter Tips 300µl Extended, 96 head, Sterile (1920)

MA5538 Westburg each 615.85 EUR

Finntip 1000 Extended length 100-1000ul 10.5cm 1000 Per bag - PK1000

PIP3626 Scientific Laboratory Supplies PK1000 253.8 EUR

Insulin, KR extended on A-Chain C-terminus (Human)

035-89 PHOENIX PEPTIDE 100 μg 405 EUR

INSL5 with A-Chain N-Terminal extended R (Mouse)

036-26 PHOENIX PEPTIDE 100 μg 461.16 EUR

D.A.R.T.'S Wide Bore Tips 300µl Extended, 96 head, Sterile (1920)

MA5547 Westburg each 370.06 EUR

D.A.R.T.'S Tips 220µl Extended Tips, 96 head, Non-sterile (1920)

MA5561 Westburg each 218.55 EUR

Optifit Tip 50-1200uL Single Tray Low Retention Extended

PIP2140 Scientific Laboratory Supplies PK960 104.88 EUR

Finntip 200 Extended length 5-200ul Orange 400 Per box - PK400

PIP3608 Scientific Laboratory Supplies PK400 114.75 EUR

Recombinant Human Extended synaptotagmin-1(MBC2),partial

AP76558 SAB 1mg 1978 EUR

Recombinant Human Extended synaptotagmin-1 (MBC2), partial

CSB-EP866274HU Cusabio 4573 mg Ask for price

Fistreem Puri Fi Disposable Deioniser extended life - EACH

WAT2114 Scientific Laboratory Supplies EACH 376.65 EUR

Neck Tube Core XTL3 Extended Time Cryogenic Refrigerator

TW-R003-9C16 MiTeGen 1 UNIT 46 EUR

Neck Tube Core XT10 Extended Time Cryogenic Refrigerator

TW-R013-9C16 MiTeGen 1 UNIT 46 EUR

Recombinant Human Extended synaptotagmin-2 (ESYT2), partial

CSB-EP008279HU Cusabio 9604 mg Ask for price

Recombinant Mouse Extended synaptotagmin-1 (Esyt1) , partial

MBS7078653-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Recombinant Mouse Extended synaptotagmin-2 (Esyt2) , partial

MBS7078779-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Recombinant Human Extended synaptotagmin-1 (ESYT1) , partial

MBS7099055-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 255 EUR

Recombinant Human Extended synaptotagmin-1 (ESYT1) , partial

MBS7099055-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 405 EUR

Recombinant Human Extended synaptotagmin-1 (ESYT1) , partial

MBS7099055-1mgEColi MyBiosource 1mg(E-Coli) 1425 EUR

Recombinant Human Extended synaptotagmin-1 (ESYT1) , partial

MBS7099055-5x1mgEColi MyBiosource 5x1mg(E-Coli) 6215 EUR

Recombinant Mouse Extended synaptotagmin-3 (Esyt3) , partial

MBS7082970-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Recombinant Human Extended synaptotagmin-2 (ESYT2) , partial

MBS963087-1mgEColi MyBiosource 1mg(E-Coli) 1575 EUR

Recombinant Human Extended synaptotagmin-2 (ESYT2) , partial

MBS963087-1mgYeast MyBiosource 1mg(Yeast) 2080 EUR

Extended Fine Tip Transfer Pipette 3.3ml Non Sterile - PK250

LW4233 Scientific Laboratory Supplies PK250 42.89 EUR

5 inch Canister XTL3 Extended Time Cryogenic Refrigerator

TW-R003-9C24 MiTeGen 1 UNIT 36 EUR

5 inch Canister XTL8 Extended Time Cryogenic Refrigerator

TW-R008-9C24 MiTeGen 1 UNIT 36 EUR

11 inch Canister XT10 Extended Time Cryogenic Refrigerator

TW-R013-9C14 MiTeGen 1 UNIT 40 EUR

OPCA00427-1MG - Recombinant human Extended synaptotagmin-1

OPCA00427-1MG Aviva Systems Biology 1mg 1379 EUR

OPCA00427-20UG - Recombinant human Extended synaptotagmin-1

OPCA00427-20UG Aviva Systems Biology 20ug 218 EUR

Finntip 200 Extended length 5-200ul Orange 10 x 96 rack - PK960

PIP3660 Scientific Laboratory Supplies PK960 290.25 EUR

Finntip 1000 Extended length 100-1000ul 10.5cm Blue 5 x 96 rack - PK480

PIP3690 Scientific Laboratory Supplies PK480 137.7 EUR

D.A.R.T.'S Wide Bore Tips 300µl Extended, 96 head, Non-Sterile (1920)

MA5546 Westburg each 344.99 EUR

HIV Type 1 p24 Extended Range Kit (5 x 96 Determinations)

0801137 Zeptometrix 5 x 96T 87 EUR

HIV Type 1 p24 Extended Range Kit (5 x 96 Determinations)

801137 Zeptometrix 5 x 96 Determinations 87 EUR

OPCA00427-100UG - Recombinant human Extended synaptotagmin-1

OPCA00427-100UG Aviva Systems Biology 100ug 323 EUR

GENE`s Protein Ladder Extended prestained, 13 bands, 5 - 245kD

310010 GeneOn 1x500µl 159.6 EUR

GENE`s Protein Ladder Extended prestained, 13 bands, 5 - 245kD

310011 GeneOn 5x500µl 613.2 EUR

Recombinant Extended-spectrum beta-lactamase PER-1 (per1)

MBS1100663-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1160 EUR

Recombinant Extended-spectrum beta-lactamase PER-1 (per1)

MBS1100663-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 800 EUR

Recombinant Extended-spectrum beta-lactamase PER-1 (per1)

MBS1100663-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 950 EUR

Recombinant Extended-spectrum beta-lactamase PER-1 (per1)

MBS1100663-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 965 EUR

Recombinant Extended-spectrum beta-lactamase PER-1 (per1)

MBS1100663-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1115 EUR

D.A.R.T.'S Wide Bore Filter Tips 300µl Extended, 96 head, Sterile (1920)

MA5548 Westburg each 544.46 EUR

FAM62A (Extended Synaptotagmin-1, E-Syt1, ESYT1, KIAA0747, MBC2)

MBS6000838-005mg MyBiosource 0.05(mg 745 EUR

FAM62A (Extended Synaptotagmin-1, E-Syt1, ESYT1, KIAA0747, MBC2)

MBS6000838-5x005mg MyBiosource 5x0.05mg 3195 EUR

FAM62A (Extended Synaptotagmin-1, E-Syt1, ESYT1, KIAA0747, MBC2)

MBS6001231-005mg MyBiosource 0.05(mg 745 EUR

FAM62A (Extended Synaptotagmin-1, E-Syt1, ESYT1, KIAA0747, MBC2)

MBS6001231-5x005mg MyBiosource 5x0.05mg 3195 EUR

Recombinant Pongo abelii Extended synaptotagmin-1 (ESYT1), partial

MBS7086422-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Optifit Tip 0.5-200uL Single Tray Pre-sterilized Extended - PK960

PIP2124 Scientific Laboratory Supplies PK960 109.35 EUR

Optifit Tip 10-1000uL Single Tray Pre-sterilized Extended - PK768

PIP2126 Scientific Laboratory Supplies PK768 109.35 EUR

TripleA 10ul Tips, Extended Length, Graduated, Bulk, Low Binding - 1000

WB5510S Westburg each 23.98 EUR

Transfer pipette, 5ml, extended tip, non-sterile, bulk pack, 500/pk

P4122-01 MTC Bio 500/pack 49.05 EUR

Neptune Assay Diluent

MBS258388-100mL MyBiosource 100mL 160 EUR

Neptune Assay Diluent

MBS258388-1L MyBiosource 1L 355 EUR

Neptune Assay Diluent

MBS258388-500mL MyBiosource 500mL 305 EUR

Neptune Assay Diluent

MBS258388-5x1L MyBiosource 5x1L 1485 EUR

Finntip 200 Extended length Sterile 5-200ul Orange 10 x 96 rack - PK960

PIP3720 Scientific Laboratory Supplies PK960 363.15 EUR

Finntip 1000 Extended length Sterile 100-1000ul 10.5cm Blue 5 x 96 rack - PK480

PIP3734 Scientific Laboratory Supplies PK480 172.8 EUR

Neptune Sample Diluent

MBS258380-100mL MyBiosource 100mL 160 EUR
Nasze wyniki sugerują, że wśród osób przyjmujących beta-blokery na nadciśnienie, leczenie beta-blokerami o wysokiej przenikalności przez barierę krew-mózg zmniejsza ryzyko choroby Alzheimera w porównaniu z lekami o małej przenikalności. Nasze odkrycia potwierdzają hipotezę, że wysoce przepuszczalne β-blokery chronią przed chorobą Alzheimera poprzez promowanie usuwania metabolitów odpadów z mózgu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *