Konsekwencje barier w podstawowej opiece zdrowotnej nad dziećmi w Aotearoa Nowa Zelandia

Nierówności w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej przyczyniają się do złych wyników zdrowotnych i nierówności w zdrowiu. W badaniu tym oceniono nierówności w rozpowszechnieniu i konsekwencjach barier, z jakimi borykają się dzieci podczas wizyt u lekarza pierwszego kontaktu (GP) w Aotearoa w Nowej Zelandii. Przeanalizowaliśmy dane dotyczące 5947 dzieci z  kohorty badania podłużnego Dorastanie w Nowej Zelandii  dotyczące barier w wizytach u lekarza rodzinnego w poprzednim roku , zgłaszanych przez matki, gdy ich dzieci miały 24 miesiące i 54 miesiące (odpowiednio w latach 2011/12 i 2013/14). ); oraz zgłoszone przez matki hospitalizacje w roku poprzedzającym 54. miesiąc życia.
Zastosowaliśmy regresję logistyczną do oszacowania ilorazów szans (OR) i 95% przedziałów ufności (CI) dla konsekwencji tych barier. Ogólnie rzecz biorąc, 4,7% (n = 279) dzieci doświadczyło przeszkód w wizycie u lekarza rodzinnego w ciągu roku do 24 miesięcy i 5,5% (n = 325) w ciągu roku do 54 miesięcy. W każdym wieku i dla każdej badanej bariery bariery były bardziej rozpowszechnione wśród Maorysów (rdzennej ludności Aotearoa Nowa Zelandia) i wśród Pacyfiku, w porównaniu z nowozelandzkimi europejskimi dziećmi.

Dzieci napotykające bariery w wieku do 24 miesięcy były dwukrotnie bardziej narażone na hospitalizację w wieku do 54 miesięcy (OR 2,18, 95% CI: 1,38 do 3,44).

 • Kiedy związek ten był analizowany według pochodzenia etnicznego, związek był najsilniejszy dla Maorysów (OR: 2,92, 95% CI: 1,60 do 5,30), słabszy dla Pacyfiku (OR 2,01; 95% CI: 0,92 do 4,37) i nie występował w Nowej Zelandii Europejskie (OR 1,27, 95% CI 0,39 do 4,12). Bariery, z jakimi borykają się dzieci w kontaktach z lekarzem rodzinnym, mają konsekwencje społeczne i finansowe dla rodzin i systemu opieki zdrowotnej.
 • Zmiany w systemie opieki zdrowotnej i przyszłej polityce zdrowotnej muszą być zgodne z zobowiązaniami rządu Nowej Zelandii wynikającymi z  Te Tiriti o  [Traktatu]  Waitangi , aby zapewnić, że równość w zdrowiu stanie się rzeczywistością dla Maorysów.
 • Osteosarcoma (OS) jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych u dzieci i młodzieży. Chemioterapia multimodalna i agresywna resekcja chirurgiczna poprawiły rokowanie pacjentów z kostniakomięsakiem.
 • Jednak rokowanie pacjentów z OS z nieresekcyjnymi zaawansowanymi guzami, przerzutami odległymi lub chemioterapią jest nadal złe. Chimeryczne limfocyty T receptora antygenu (CAR) osiągnęły niezwykły sukces w leczeniu nowotworów hematologicznych, wprowadzając nową żywotność w dziedzinie adoptywnej terapii komórkowej.
 • Jednak skuteczność w guzach litych jest w dużej mierze ograniczona. Przyczyną słabego efektu leczniczego guzów litych jest przede wszystkim niejednorodność antygenu guza litego, ucieczka immunologiczna, bariera mikrośrodowiskowa guza, oporność komórek immunosupresyjnych oraz czynniki hamujące, które prowadzą do niedrożności nacieku limfocytów CAR T i nasilenia niewydolności. Potencjalne cele antygenowe dla terapii limfocytami CAR T w kostniakomięsaku są stale badane.
 • Niektóre z celów antygenowych, takie jak limfocyty T anty-HER2-CAR, osiągnęły dobre wyniki w badaniach przedklinicznych, a niektóre z nich weszły do ​​badań klinicznych i osiągnęły określone efekty kliniczne. W niniejszym przeglądzie omówiono postępy badań nad potencjalnymi celami antygenowymi i mikrośrodowiskiem kostniakomięsaka limfocytów CAR T w leczeniu kostniakomięsaka.

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (UC) jest głównie związane z rozregulowaniem dynamicznego przesłuchu między metabolitami drobnoustrojów, komórkami nabłonka jelit i makrofagami.

W kilku badaniach doniesiono o znaczącej roli maślanu w komunikacji gospodarz-mikrobiota. Jednak to, czy maślan zapewnia profile przeciwzapalne w makrofagach, przyczyniając się w ten sposób do ochrony bariery śluzowej jelit w UC, pozostaje obecnie niejasne. W bieżącym badaniu stwierdziliśmy, że maślan zwiększał produkcję mucyny i proporcję komórek kubkowych wydzielających mucynę w krypcie okrężnicy w sposób zależny od makrofagów przy użyciu liposomów klodronianu.
Ponadto przeprowadzono badania in vivo i in vitro potwierdzające, że maślan ułatwia polaryzację makrofagów M2 przy podwyższonej ekspresji CD206 i arginazy-1 (Arg1). W układach kohodowli makrofagów/komórek kubkowych LS174T, makrofagi M2 z maślanem znacznie zwiększyły ekspresję mucyny-2 (MUC2) i SPDEF (genów markerowych komórek kubkowych) niż sam maślan, podczas gdy blokada wydzielania WNT lub ERK1/2 Aktywacja znacząco zmniejszyła korzystny wpływ makrofagów, które były pobudzone maślanem na funkcję komórek kubkowych.
Dodatkowo, adoptywny transfer makrofagów M2 indukowanych maślanem ułatwił generowanie komórek kubkowych i odbudowę śluzu po urazie siarczanu sodowego dekstranu (DSS). Podsumowując, nasze wyniki ujawniły nowego mediatora przenikania makrofagów do komórek kubkowych, związanego z regulacją integralności bariery nabłonkowej, co sugeruje, że drobnoustrojowy metabolit maślan może służyć jako kandydujący cel terapeutyczny dla UC.

We wszystkich specjalnościach klinicznych stosowanie wytycznych klinicznych jest niezbędne do utrzymania bezpieczeństwa pacjenta, zmniejszenia zmienności w praktyce klinicznej i optymalizacji opieki nad pacjentem.

Identyfikacja konkretnych barier w skutecznym stosowaniu wytycznych w poszczególnych placówkach opieki zdrowotnej pozwala na wdrożenie skutecznych strategii ich przezwyciężenia, a ostatecznie na poprawę opieki nad pacjentem. W tym miejscu przedstawiamy jednoośrodkowe badanie lekarzy i pielęgniarek pediatrycznych, które stanowiło część projektu poprawy jakości na Oddziale Pediatrii Ostrej Szpitala Ogólnego NHS. Głównym celem badania było zbadanie perspektywy i barier zasobów, jakich doświadcza pediatryczna opieka zdrowotna przy korzystaniu z lokalnych i krajowych wytycznych klinicznych. Drugim celem badania było zbadanie wpływu pandemii Covid-19 na stosowanie lokalnych i krajowych wytycznych klinicznych.
Odkryliśmy, że lokalne i krajowe wytyczne są często stosowane przez lekarzy i pielęgniarki pediatryczne oraz że ogólnie rzecz biorąc, mają oni pozytywny stosunek do wytycznych. Jednak system intranetowy NHS Trust został zidentyfikowany jako bezpośrednia bariera w korzystaniu z lokalnych wytycznych klinicznych dla dzieci. Pracownicy NHS w całej Wielkiej Brytanii polegają na swoim systemie intranetowym, aby uzyskać dostęp do lokalnych wytycznych. Nasze wyniki dostarczają impulsu do interwencji w ramach NHS Trust i wielu innych Trustów NHS z podobnymi systemami intranetowymi, aby zwiększyć wykorzystanie wytycznych klinicznych i ostatecznie poprawić opiekę nad pacjentem.

Choroba Alzheimera jest zaburzeniem neurodegeneracyjnym, w którym patologiczna akumulacja amyloidu-β i tau rozpoczyna się wiele lat przed wystąpieniem objawów.

Nowe dowody sugerują, że β-blokery (antagoniści β-adrenergii) zwiększają klirens mózgowy tych metabolitów poprzez zwiększenie przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego. Naszym celem było ustalenie, czy leczenie β-blokerami, które z łatwością przekraczają barierę krew-mózg, zmniejsza ryzyko choroby Alzheimera w porównaniu z mniej przepuszczalnymi β-blokerami. Do identyfikacji retrospektywnej kohorty osób z nadciśnieniem wykorzystano dane z duńskich rejestrów krajowych, a do analizy włączono osoby leczone β-blokerami. Osoby ze wskazaniami do stosowania β-adrenolityków innymi niż nadciśnienie (np. niewydolność serca) zostały zachowane jedynie w analizie wrażliwości. β-blokery podzielono na trzy grupy przepuszczalności: niską, umiarkowaną i wysoką.Wykorzystaliśmy wieloczynnikową regresję Coxa specyficzną dla przyczyny, aby wymodelować wpływ przepuszczalności bariery krew-mózg β-blokera na czas do wystąpienia demencji, dostosowując się do podstawowych chorób współistniejących, danych demograficznych i zmiennych socjoekonomicznych. Śmierć była modelowana jako konkurencyjne ryzyko.
10-letnie standaryzowane ryzyko bezwzględne oszacowano jako uśrednione ryzyko specyficzne dla danej osoby na leczenie. W kohorcie 69 081 (mediana wieku = 64,4 lat, 64,8% kobiet) osób leczonych βBs z powodu nadciśnienia, βBs o wysokiej przepuszczalności dla BBB wiązały się ze zmniejszonym ryzykiem choroby Alzheimera w porównaniu do βBs o niskiej przepuszczalności (-0,45%, p <0,036). Efekt ten był specyficzny dla diagnozy Alzheimera i nie obejmował ogólnie demencji. Analiza skłonności do dopasowania pacjentów o wysokiej i niskiej przepuszczalności BBB również wykryła zmniejszone ryzyko choroby Alzheimera (-0,92%, p < 0,001) w grupie o wysokiej przepuszczalności w porównaniu z grupą o niskiej przepuszczalności, podobnie jak roczna analiza punktów orientacyjnych (-0,57%, p < 0,029), w którym zdarzenia w ciągu pierwszego roku obserwacji zostały zignorowane jako prawdopodobnie niezwiązane z leczeniem.

Neptune 10ul extended length barrier tip

BT10XLS3 Biotix 10 trays of 96 / pack 70.8 EUR

Neptune Barrier tip 10ul Extended Length Filter Tip

BT10XL Biotix 10 trays of 96 / pack 70.8 EUR

Neptune 1000ul barrier tip

BT1000.96 Biotix 8 trays of 96 / pack 70.8 EUR

Neptune 300ul barrier tip

BT300 Biotix 10 trays of 96 / pack 70.8 EUR

Neptune 100ul barrier tip

BT100 Biotix 10 trays of 96 / pack 70.8 EUR

Neptune 200ul barrier tip

BT200 Biotix 10 trays of 96 / pack 70.8 EUR

Neptune 1000-1250ul barrier tip

BT1250 Biotix 8 trays of 96 / pack 70.8 EUR

Neptune 10ul barrier tip

BT10 Biotix 10 trays of 96 / pack 70.8 EUR

Neptune 20ul barrier tip

BT20 Biotix 10 trays of 96 / pack 70.8 EUR

EMPTY RACK FOR AXYGEN MULTIRACK 200UL EXTENDED LENGTH, 300UL EXTENDED LENTGH, AND 1000 UL EXTENDED LENGTH

MR-R-B CORNING 5/pk 112.8 EUR

Axygen Empty rack for MultiRack 200uL extended length 300uL and 1000 uL extended length

PIP1328 Scientific Laboratory Supplies PK5 122.4 EUR

Graduated tip 300 uL fine end bulk NEPTUNE

DD713042 Scientific Laboratory Supplies PK1000 21.09 EUR

EMPTY RACK FOR AXYGEN MULTIRACK 10UL EXTENDED LENGTH, 200UL, 200 UL NX, 300 UL

MR-R-A CORNING 5/pk 112.8 EUR

Axygen Empty rack for MultiRack 10uL extended length 200uL 200 uL NX 300 uL

PIP1326 Scientific Laboratory Supplies PK5 122.4 EUR

Extended Warranty 50

EW-50 Next Advance 1each 1114.8 EUR

Extended Warranty BBX

EW-BBX Next Advance 1each 770.4 EUR

Extended Warranty BBY

EW-BBY Next Advance 1each 830.4 EUR

Extended Warranty GOLD

EW-GOLD Next Advance 1each 1387.2 EUR

Extended Warranty BlotBot

EW-FRB Next Advance 1each 1437.6 EUR

Prestige Autoclave 2100 Extended

AUT4502 Scientific Laboratory Supplies EACH 1504.8 EUR

Prestige Autoclave 2100 Extended+

AUT4504 Scientific Laboratory Supplies EACH 2434.94 EUR

Extended Fine Tip Mini Pastette

127-P423-000 Scientific Laboratory Supplies PK400 45.6 EUR

Kinesis Extended Nut 1.2mm Hole; SS

CHR2091 Scientific Laboratory Supplies PK5 74.4 EUR

Filter tip NEPTUNE BT10E

DD713002 Scientific Laboratory Supplies PK960 116.28 EUR

Arium Extended Connection Set Pure

WAT4348 Scientific Laboratory Supplies EACH 184.8 EUR

Kinesis Extended Nut 1/16 Hole; SS

CHR2097 Scientific Laboratory Supplies PK5 74.4 EUR

Neptune Assay Diluent-AD3

KF17349 Neuromics 500 ml 292.8 EUR

Human Extended synaptotagmin-1 (MBC2)

1-CSB-EP866274HU Cusabio
 • 456.00 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1570.80 EUR
 • 672.00 EUR
 • 1047.60 EUR
 • 314.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Neptune Sample Diluent-SD3

KF17354 Neuromics 500 ml 292.8 EUR

Neptune Blocking Buffer-BB2

KF17338 Neuromics 500 ml 292.8 EUR

Arium Extended Connection Set Ultrapure

WAT4350 Scientific Laboratory Supplies EACH 232.8 EUR

Kinesis Extended Nut 1/16 Hole; Brass

CHR2093 Scientific Laboratory Supplies PK5 51.6 EUR

Extended Synaptotagmin 2 (ESYT2) Antibody

20-abx333708 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Extended Synaptotagmin-1 (ESYT1) Antibody

20-abx112448 Abbexa
 • 878.40 EUR
 • 477.60 EUR
 • 150 ul
 • 50 ul

Extended Synaptotagmin-1 (ESYT1) Antibody

abx029103-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Extended Synaptotagmin-1 (ESYT1) Antibody

abx029103-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

10 liter Extended Time Refrigerator (XT10)

TW-XT10 MiTeGen 10 liter 1018 EUR

20 liter Extended Time Refrigerator (XT20)

TW-XT20 MiTeGen 20 liter 1289 EUR

34 Liter Extended Time Refrigerator (XT34)

TW-XT34 MiTeGen 34 liter 1576 EUR

Optifit Tip 0.5-200uL Single Tray Extended

PIP2120 Scientific Laboratory Supplies PK960 80.4 EUR

Optifit Tip 10-1000uL Single Tray Extended

PIP2122 Scientific Laboratory Supplies PK768 80.4 EUR

Recombinant human Extended synaptotagmin-3

P2361 FN Test 100ug Ask for price

Extended Synaptotagmin 2 (ESYT2) Antibody (HRP)

20-abx335643 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Extended Synaptotagmin 2 (ESYT2) Antibody (FITC)

20-abx335644 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Finntip 1000 Extended length 100-1000ul 10.5cm 1000 Per bag

PIP3626 Scientific Laboratory Supplies PK1000 225.6 EUR

Rat Extended Synaptotagmin 1 (ESYT1) ELISA Kit

abx391308-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Extended Synaptotagmin 2 (ESYT2) Antibody (Biotin)

20-abx335645 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Mouse Extended Synaptotagmin 2 (ESYT2) ELISA Kit

abx389231-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Mouse Extended Synaptotagmin 1 (ESYT1) ELISA Kit

abx389232-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Mouse Extended Synaptotagmin 3 (ESYT3) ELISA Kit

abx389233-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Human Extended Synaptotagmin 2 (ESYT2) ELISA Kit

abx384873-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Human Extended Synaptotagmin 3 (ESYT3) ELISA Kit

abx384874-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Mouse Extended synaptotagmin- 1, Esyt1 ELISA KIT

ELI-48047m Lifescience Market 96 Tests 1038 EUR

Human Extended synaptotagmin- 3, ESYT3 ELISA KIT

ELI-48048h Lifescience Market 96 Tests 988.8 EUR

Human Extended synaptotagmin- 2, ESYT2 ELISA KIT

ELI-26958h Lifescience Market 96 Tests 988.8 EUR

Mouse Extended synaptotagmin- 2, Esyt2 ELISA KIT

ELI-32779m Lifescience Market 96 Tests 1038 EUR

Human Extended synaptotagmin- 1, ESYT1 ELISA KIT

ELI-09959h Lifescience Market 96 Tests 988.8 EUR

Mouse Extended synaptotagmin- 3, Esyt3 ELISA KIT

ELI-09960m Lifescience Market 96 Tests 1038 EUR

Human Extended synaptotagmin-1 (ESYT1) ELISA Kit

abx392223-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Finntip 200 Extended length 5-200ul Orange 400 Per box

PIP3608 Scientific Laboratory Supplies PK400 102 EUR

Antibody to Hepatitis C Virus ELISA Kit (Extended)

DEIA062 Creative Diagnostics 96T 602.4 EUR

3 Liter Extended Time Cryogenic Refrigerator (XTL3)

TW-XTL3 MiTeGen 3 liter 1022 EUR

8 Liter Extended Time Cryogenic Refrigerator (XTL8)

TW-XTL8 MiTeGen 8 liter 1051 EUR

Extended Fine Tip Transfer Pipette 3.3ml Non Sterile

LW4233 Scientific Laboratory Supplies PK250 38.12 EUR

Finntip 200 Extended length 5-200ul Orange 10 x 96 rack

PIP3660 Scientific Laboratory Supplies PK960 258 EUR

Fistreem Puri Fi Disposable Deioniser extended life

WAT2114 Scientific Laboratory Supplies EACH 334.8 EUR

Finntip 1000 Extended length 100-1000ul 10.5cm Blue 5 x 96 rack

PIP3690 Scientific Laboratory Supplies PK480 122.4 EUR

Optifit Tip 50-1200uL Single Tray Low Retention Extended

PIP2140 Scientific Laboratory Supplies PK960 104.88 EUR

Neck Tube Core XTL3 Extended Time Cryogenic Refrigerator

TW-R003-9C16 MiTeGen 1 UNIT 46 EUR

Neck Tube Core XT10 Extended Time Cryogenic Refrigerator

TW-R013-9C16 MiTeGen 1 UNIT 46 EUR

Esyt1 ELISA Kit| Rat Extended synaptotagmin-1 ELISA Kit

EF018663 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

Optifit Tip 0.5-200uL Single Tray Pre-sterilized Extended

PIP2124 Scientific Laboratory Supplies PK960 97.2 EUR

Optifit Tip 10-1000uL Single Tray Pre-sterilized Extended

PIP2126 Scientific Laboratory Supplies PK768 97.2 EUR

Transfer pipette, 5ml, extended tip, non-sterile, bulk pack

P4122-01 MTC Bio 500/pack 99.85 EUR

Finntip 1000 Extended length Sterile 100-1000ul 10.5cm Blue 5 x 96 rack

PIP3734 Scientific Laboratory Supplies PK480 153.6 EUR

Finntip 200 Extended length Sterile 5-200ul Orange 10 x 96 rack

PIP3720 Scientific Laboratory Supplies PK960 322.8 EUR

HIV Type 1 p24 Extended Range Kit (5 x 96 Determinations)

0801137 Zeptometrix 5 x 96T 87 EUR

HIV Type 1 p24 Extended Range Kit (5 x 96 Determinations)

801137 Zeptometrix 5 x 96 Determinations 83 EUR

5 inch Canister XTL3 Extended Time Cryogenic Refrigerator

TW-R003-9C24 MiTeGen 1 UNIT 36 EUR

5 inch Canister XTL8 Extended Time Cryogenic Refrigerator

TW-R008-9C24 MiTeGen 1 UNIT 36 EUR

11 inch Canister XT10 Extended Time Cryogenic Refrigerator

TW-R013-9C14 MiTeGen 1 UNIT 40 EUR

Purite Neptune Ultimate Annual Consumable Pack

WAT1104 Scientific Laboratory Supplies EACH 1813.2 EUR

Esyt2 ELISA Kit| Mouse Extended synaptotagmin-2 ELISA Kit

EF014861 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

Esyt1 ELISA Kit| Mouse Extended synaptotagmin-1 ELISA Kit

EF014862 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

Esyt3 ELISA Kit| Mouse Extended synaptotagmin-3 ELISA Kit

EF014863 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

GENE`s Protein Ladder Extended prestained, 13 bands, 5 - 245kD

310010 GeneOn 1x500µl 159.6 EUR

GENE`s Protein Ladder Extended prestained, 13 bands, 5 - 245kD

310011 GeneOn 5x500µl 613.2 EUR

BD 25ml in 0.25ml Extended serological pipetteplugged Ind wrap

357535 Scientific Laboratory Supplies PK200 171.6 EUR

Transfer pipette, 5ml, extended tip, sterile, individually wrapped

P4122-11 MTC Bio 500/pack 127.1 EUR

1000UL AXYGEN MULTIRACK EXTENDED PIPET TIP BULK, 768/BAG, 10 BAG/CASE

MR-1000XT CORNING 768/pk 288 EUR

Extended Fine Tip Mini Transfer Pipette 1.0ml Sterile in bags of 20s

PIP4237 Scientific Laboratory Supplies PK500 72 EUR

Axygen 1000uL MultiRack Extended Pipette Tip Bulk 768/bag 10 bag/case

PIP1028 Scientific Laboratory Supplies PK7680 393.6 EUR

epT.I.P.S Extended Length 0.2 - 5 mL L 175 mm Eppendorf Quality Bulk packed

E0030000650 Scientific Laboratory Supplies PK300 42 EUR

Graduated tip 1000uL fine tip in refill ESP NEPTUNE

DD712160B Scientific Laboratory Supplies PK960 38.4 EUR

Cole-Parmer Extended Platform for Compact Orbital Shaker SHA3032

SHA3036 Scientific Laboratory Supplies EACH 171.6 EUR

ROSS Ultra combination pH electrode with rugged bulb extended life

8104BNUWP Scientific Laboratory Supplies EACH 519.6 EUR

Transfer pipette, 1.5ml, small bulb, extended tip, non-sterile, bulk pack

P4121-01 MTC Bio 500/pack 99.85 EUR

Transfer pipette, 7ml, large bulb, extended tip, non-sterile, bulk pack

P4123-01 MTC Bio 400/pack 99.85 EUR

1000UL AXYGEN MULTIRACK EXTENDED PIPET TIP RACKED 768/PACK 5 PACK/CASE

MR-1000XT-R CORNING 768/pk 240 EUR

1000UL AXYGEN MULTIRACK EXTENDED PIPET TIP RELOAD 768/PACK 4 PACK/CASE

MR-1000XT-RL CORNING 768/pk 151.2 EUR
Nasze wyniki sugerują, że wśród osób przyjmujących beta-blokery na nadciśnienie, leczenie beta-blokerami o wysokiej przenikalności przez barierę krew-mózg zmniejsza ryzyko choroby Alzheimera w porównaniu z lekami o małej przenikalności. Nasze odkrycia potwierdzają hipotezę, że wysoce przepuszczalne β-blokery chronią przed chorobą Alzheimera poprzez promowanie usuwania metabolitów odpadów z mózgu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *