Procedura recenzowania

Procedura jest zgodna z zaleceniami MNiSW opisanymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”.

 • Autorzy, przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie, wyrażają zgodę na proces recenzji.
 • Nadesłane teksty – w ramach tzw. recenzji wstępnej – oceniane są pod względem formalnym i tematycznym przez członków redakcji.
 • W przypadku braku większych uwag, artykuł zostaje skierowany do dwóch rzetelnych recenzentów, będących specjalistami w dziedzinie, której dotyczy nadesłany artykuł, posiadających co najmniej tytuł doktora habilitowanego (w przypadku recenzentów z Polski), którzy nie są członkami Redakcji pisma.
 • Nadesłane prace nie będą wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzą Autorzy oraz do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów.
 • W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 • Prace recenzowane są poufnie i anonimowo (na zasadach double-blind review). Recenzenci, poza uwagami merytorycznymi, zaznaczają w formularzu recenzji swoją opinię, która powinna być brana pod uwagę przez redakcję czasopisma:
  • tekst nadaje się do publikacji w obecnej postaci,
  • tekst nadaje się do publikacji po wprowadzeniu poprawek,
  • tekst wymaga wprowadzenia istotnych poprawek i ponownego zrecenzowania,
  • tekst nie nadaje się do publikacji.
 • Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.
 • Pracy nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący ją na dalszych etapach procesu wydawniczego.
 • Każdy artykuł prezentujący wyniki badań empirycznych trafia także do redaktora statystycznego.
 • Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji, następnie możliwa jest korespondencja z Redakcją czasopisma dotycząca ewentualnych uwag bądź kwalifikacji do druku.
 • Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny.