Rdzeń wirusa zapalenia wątroby typu B i antygeny e wywołują różne podzbiory komórek Th: struktura antygenu może wpływać na fenotyp komórek Th.

 1. Wydzielanie antygenu e  wirusa zapalenia wątroby typu B ( HBV )  (HBeAg) zostało zachowane podczas ewolucji hepadnawirusów. Jednak funkcja tej wydzielanej formy wirusowej nukleoproteiny pozostaje enigmatyczna. Sugerowano, że HBeAg działa jako immunomodulator.
 2. Zbadaliśmy zatem możliwość, że dwie strukturalne formy wirusowej nukleoproteiny, cząsteczkowy  rdzeń HBV   ( HBcAg ) i niecząstkowy HBeAg, mogą preferencyjnie wywoływać różne podzbiory limfocytów T pomocniczych (Th).
 3. W tym celu myszy immunizowano  rekombinowanym  HBcAg  i HBeAg w obecności i nieobecności adiuwantów i określono profile izotypowe immunoglobuliny G (IgG) przeciwciał anty-HBc i anty-HBe. Po drugie, zmierzono produkcję cytokin in vitro przez  komórki Th pobudzone HBcAg i HBeAg.
 4. Immunogenność  HBcAg , w przeciwieństwie do HBeAg, nie wymagała zastosowania adiuwantów. Co więcej,  HBcAg  wywoływał przede wszystkim przeciwciała anty-HBc IgG2a i IgG2b, z niskim poziomem IgG3 i bez przeciwciał anty-HBc IgG1.
 5. Przeciwnie, odpowiedź przeciwciał anty-HBe była zdominowana przez izotyp IgG1; niski poziom przeciwciał IgG2a lub IgG2b anty-HBe i brak przeciwciał IgG3 anty-HBe. Produkcja cytokin przez  limfocyty Th pobudzone HBcAg i HBeAg była zgodna z profilami izotypowymi IgG. Komórki Th pobudzone HBcAg wydajnie wytwarzały interleukinę-2 (IL-2) i interferon gamma (IFN-gamma) oraz niskie poziomy IL-4. Odwrotnie, wydajna produkcja IL-4 i mniejsze ilości IFN-gamma zostały wywołane przez immunizację HBeAg.
 6. Wyniki wskazują, że  HBcAg  preferencyjnie, ale nie wyłącznie, wywołuje komórki podobne do Th1 oraz, że HBeAg preferencyjnie, ale nie wyłącznie, wywołuje komórki podobne do Th0 lub Th2. Ponieważ  HBcAg  i HBeAg reagują krzyżowo pod względem rozpoznawania limfocytów Th, odkrycia te pokazują, że limfocyty Th o tej samej specyficzności mogą rozwijać się w różne podzbiory Th w oparciu o strukturalną postać immunogenu.
 7. Wyniki te mogą mieć znaczenie dla przewlekłego  zakażenia HBV  . Krążące HBeAg może osłabiać mechanizmy usuwania leków przeciwwirusowych poprzez wywoływanie przeciwzapalnej produkcji cytokin podobnych do Th2. Wreszcie wpływ  struktury antygenu  na fenotyp limfocytów Th nie był absolutny i mógł być modulowany przez traktowanie cytokinami in vivo. Na przykład, traktowanie IFN-alfa hamowało wytwarzanie przeciwciał zależne od Th2 specyficzne dla HBeAg i zmieniało profil izotypowy IgG anty-HBe w kierunku fenotypu Th1.

Wrażliwy test immunoenzymatyczny na antygeny rdzeniowe wirusa zapalenia wątroby typu B  i  ich korelacja  z obciążeniem wirusem.

 1. Opracowano czuły test immunoenzymatyczny (EIA) specyficzny dla  antygenu rdzenia  wirusa zapalenia wątroby typu B  ( HBcAg ) i  antygenu wirusa zapalenia wątroby typu B  (HBeAg). Pre – rdzeniowe / rdzeniowe produkty genów oznaczyliśmy  jako antygeny rdzeniowe  wirusa zapalenia wątroby typu B ( HBV )  ( HBcrAg  ). W celu wykrycia HBcrAg nawet w próbkach zawierających przeciwciała anty-HBc/e, próbki poddano wstępnej obróbce w detergentach.
 2. Przeciwciała są inaktywowane przez tę wstępną obróbkę, a jednocześnie  antygeny  są uwalniane, a epitopy są eksponowane. Test wykazał od 71 do 112% odzysk przy użyciu surowic HBcrAg-dodatnich. Nie zaobserwowaliśmy żadnych zakłóceń ze strony badanych antykoagulantów ani składników krwi. Gdy wartość graniczna została wstępnie ustalona na 10(3) U/ml, wszystkie zdrowe surowice kontrolne (HBsAg/ HBV – DNA ujemne; n = 108) i przeciwciała anty-HCV dodatnie (n = 59) zostały zidentyfikowane jako ujemne. Test wykazał granicę wykrywalności 4 x 10(2) U/ml przy użyciu  rekombinowanego  antygenu .
 3. Granice wykrywalności porównano w czterech seryjnie rozcieńczonych  surowicach HBV  o wysokim mianie. Test HBcrAg wykazał wyższą czułość niż  test amplifikacji za pośrednictwem transkrypcji HBV -DNA (TMA) lub radioimmunologiczny HBeAg (RIA) w teście rozcieńczeń. Stężenia HBcrAg dobrze korelowały z  HBV -DNA TMA (r = 0,91, n = 29) i wewnętrzną detekcją PCR w czasie rzeczywistym (r = 0,93, n = 47) u pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu B.
 4. Na panelach serokonwersji przeciwciał HBeAg/anty-HBe stężenie HBcrAg zmieniało się zgodnie z  poziomami HBV -DNA. Stężenie HBcrAg zapewnia odzwierciedlenie   obciążenia wirusem  HBV równoważnego poziomowi HBV -DNA, a zatem test oferuje prostą metodę monitorowania zapalenia wątroby typu B.
 5. Faza I badania klinicznego na zdrowych osobach dorosłych kandydata na szczepionkę donosową zawierającą  rekombinowane antygeny  powierzchniowe i  rdzeniowe  wirusa zapalenia wątroby typu B .
 6. Wykazano, że kandydat na szczepionkę donosową (NASVAC), zawierający antygeny powierzchniowe (HBsAg) i  rdzeniowe  ( HBcAg ) wirusa zapalenia wątroby typu B ( HBV ) jest wysoce immunogenny w modelach zwierzęcych. 
 7. Randomizowane badanie kliniczne fazy I z podwójnie ślepą próbą i kontrolą placebo zostało przeprowadzone z udziałem 19 zdrowych dorosłych mężczyzn bez serologicznych markerów odporności/zakażenia  HBV . Badanie to miało na celu zbadanie bezpieczeństwa i profilu immunogennego jednoczesnego podawania donosowego obu  rekombinowanych  antygenów HBV . Badanie przeprowadzono zgodnie z wytycznymi Dobrej Praktyki Klinicznej.
 8. Uczestnicy byli w wieku od 18 do 45 lat i zostali losowo przydzieleni do otrzymywania mieszaniny 50 μg HBsAg i 50 μg  HBcAg  lub 0,9% roztworu soli fizjologicznej, jako placebo, w postaci aerozolu do nosa w schemacie pięciu dawek w 0, 7, 15, 30 i 60 dni. Całkowita objętość 0,5 ml została podana w dwóch dawkach 125 mikrol na nozdrze. Zdarzenia niepożądane były aktywnie rejestrowane 1 h, 6 h, 12 h, 24 h, 48 h, 72 h, 7 dni i 30 dni po każdej dawce. Miana anty-HBs i anty-HBc oceniano przy użyciu odpowiednich zestawów ELISA w dniach 30 i 90.
 9. Kandydat na szczepionkę był bezpieczny i dobrze tolerowany. Działania niepożądane obejmowały kichanie (34,1%), wyciek z nosa (12,2%), zatkany nos (9,8%), swędzenie podniebienia (9,8%), ból głowy (9,8%) i ogólne złe samopoczucie (7,3%). Wszystkie te reakcje były samoograniczające się i miały łagodną intensywność. Podczas badania nie zarejestrowano żadnych poważnych ani nieoczekiwanych zdarzeń. Szczepionka wywołała serokonwersję anty-HBc u 100% osobników już w 30. dniu schematu szczepień, podczas gdy miano seroprotekcyjne anty-HBs >>lub=10 IU/l) było maksymalne w 90. dniu (75%). Wszyscy badani w grupie placebo pozostawali seronegatywni podczas badania.
 10. Kandydat na szczepionkę HBsAg- HBcAg  był bezpieczny, dobrze tolerowany i immunogenny w tym badaniu fazy I u zdrowych osób dorosłych. Według naszej wiedzy jest to pierwsza demonstracja bezpieczeństwa i immunogenności potencjalnej szczepionki donosowej zawierającej  antygeny HBV  .

Pobudzenie odpowiedzi cytotoksycznych komórek T na egzogenny  antygen rdzeniowy  wirusa zapalenia wątroby typu B  jest zależne od komórek B.

Antygen rdzeniowy  ( HBcAg ) wirusa zapalenia wątroby typu B ( HBV )  ma wyjątkową zdolność do wiązania naiwnych ludzkich i mysich limfocytów B z dużą częstotliwością. Rola  naiwnych komórek B wiążących  HBcAg w immunogenności HBcAg  nie jest jasna. Właściwości  wiązania  HBcAg naiwnych limfocytów B scharakteryzowano przy użyciu cząstek HBcAg ze zmutowanymi sekwencjami regionu wypustek (reszty 76-85).

Delecja reszt 76-85 (HBcDelta76-85) zniszczyła wiązanie naiwnych komórek B, podczas gdy delecja reszt 79-85 nie. Cząsteczki HBcAg  z Ile zamiast naturalnego Ala w pozycji 80 nie wiązały naiwnych komórek B, podczas gdy odwrócenie Ile80->>Ala przywróciło wiązanie komórek B.

Zniszczenie zdolności  HBcAg do wiązania limfocytów B  miało marginalny wpływ na ogólną immunogenność limfocytów B różnych cząstek, co sugeruje, że były one równie skuteczne w pobudzaniu limfocytów T pomocniczych. Dlatego też  bada się znaczenie limfocytów B wiążących  HBcAg w odniesieniu do pobudzania limfocytów T cytotoksycznych (CTL) swoistych dla HBcAg .

HBV core recombinant antigen HBcAg a.a 1 to a.a 183 of HBV core antigen 18 kDa

00120-V Virogen 1 MG 850 EUR

HBV core recombinant antigen HBcAg a.a 1 to a.a 183 of HBV core antigen 18 kDa

00120-V-100ugvial Virogen 100 ug/vial 150 EUR

HBV core recombinant antigen HBcAg a.a 1 to a.a 144 of HBV core antigen 16 kDa

00121-V Virogen 1 MG 850 EUR

HBV core recombinant antigen HBcAg a.a 1 to a.a 144 of HBV core antigen 16 kDa

00121-V-100ugvial Virogen 100 ug/vial 150 EUR

Hepatitis B Virus Core Antigen (HBcAg)

REC31689-100 The Native Antigen Company 0.1 456.72 EUR

Hepatitis B Virus Core Antigen (HBcAg)

REC31689-500 The Native Antigen Company 0.5 1370.16 EUR

anti-HBcAg core IgM (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen.

030-A Virogen 1 MG 850 EUR

anti-HBcAg core IgM (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen.

030-A-100ugvial Virogen 100 ug/vial 150 EUR

OPEF01657-1MG - Recombinant Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antigen

OPEF01657-1MG Aviva Systems Biology 1mg 1269 EUR

HBV core recombinant antigen

00120-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HBV core recombinant antigen

00120-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

Recombinant HBV Core Antigen

VAng-Wyb8585-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

HBV core recombinant antigen, Delta

00121-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HBV core recombinant antigen, Delta

00121-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

Recombinant (E.coli) Hepatitis B Virus core antigen (HBcAg) (1-144 aa, 17 kda, >95%)

HBVC11-R-100 Alpha Diagnostics 100 ug 343.2 EUR

anti-HBcAg core IgG2a (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen. Epitope: 1-10 a.a.

036-A Virogen 1 MG 850 EUR

anti-HBcAg core IgG2a (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen. Epitope: 1-10 a.a.

036-A-100ugvial Virogen 100 ug/vial 150 EUR

anti-HBcAg core IgG2a (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen. Epitope: 130-140 a.a.

038-A Virogen 1 MG 850 EUR

anti-HBcAg core IgG2a (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen. Epitope: 130-140 a.a.

038-A-100ugvial Virogen 100 ug/vial 150 EUR

anti-HBcAg core IgG2a (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen. Epitope: 70 – 80 a.a.

033-A Virogen 1 MG 850 EUR

anti-HBcAg core IgG2a (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen. Epitope: 70 – 80 a.a.

033-A-100ugvial Virogen 100 ug/vial 150 EUR

Recombinant (E. coli) Hepatitis B Virus core antigen (HBcAg) (1-183aa, 18 kda, >95%)

HBVC15-R-25 Alpha Diagnostics 25 ug 270 EUR

Recombinant Hepatitis B core antigen (HBcAg) protein (aa: 1-144, His Tag)

HBC15-R-10 Alpha Diagnostics 100 ug 416.4 EUR

anti-HBcAg core IgG2b (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen (ayw). Epitope: 135-140 a.a.

034-A Virogen 1 MG 850 EUR

anti-HBcAg core IgG2b (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen (ayw). Epitope: 135-140 a.a.

034-A-100ugvial Virogen 100 ug/vial 150 EUR

anti-HBcAg core IgG2b (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen (ayw). Epitope:141-154 a.a.

035-A Virogen 1 MG 850 EUR

anti-HBcAg core IgG2b (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen (ayw). Epitope:141-154 a.a.

035-A-100ugvial Virogen 100 ug/vial 150 EUR

anti-HBcAg core IgG2b (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen (ayw). Epitope: 138- 145 a.a.

037-A Virogen 1 MG 850 EUR

anti-HBcAg core IgG2b (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen (ayw). Epitope: 138- 145 a.a.

037-A-100ugvial Virogen 100 ug/vial 150 EUR

Recombinant HBV Core Antigen (aa 1-183)

VAng-0501Lsx-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant HBV Core Antigen (aa 1–183)

VAng-Wyb8583-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant HBV Core Antigen (aa 1–144)

VAng-Wyb8584-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant HBcAg antigen, HRP-conjugated

DAG4623 Creative Diagnostics 1mg 1029.6 EUR

Hepatits B Core antigen (HBcAg)

RP-4006-01 ImmunoBioscience 0.5 ml 136.15 EUR

Hepatits B Core antigen (HBcAg)

RP-4006-02 ImmunoBioscience 1.0 ml 198.8 EUR

Hepatitis B core (HBcAg) Recombinant 95%

GWB-E4F157 GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

Hepatitis B Core Antigen (HbcAg) Protein

abx060161-100g Abbexa 100 µg Ask for price

Hepatitis B Core Antigen (HbcAg) Protein

abx060161-10g Abbexa 10 µg 687.5 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HbcAg) Protein

abx060161-50g Abbexa 50 µg Ask for price

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Protein

abx060546-100g Abbexa 100 µg Ask for price

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Protein

abx060546-10g Abbexa 10 µg 1250 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Protein

abx060546-50g Abbexa 50 µg Ask for price

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Protein

abx060547-100g Abbexa 100 µg Ask for price

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Protein

abx060547-10g Abbexa 10 µg 1250 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Protein

abx060547-50g Abbexa 50 µg Ask for price

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Protein

abx670097-100g Abbexa 100 µg 612.5 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Protein

abx670097-1mg Abbexa 1 mg Ask for price

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Protein

abx670098-100g Abbexa 100 µg 637.5 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Protein

abx670100-100g Abbexa 100 µg 737.5 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx411395-02mg Abbexa 0.2 mg 678 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx411396-02mg Abbexa 0.2 mg 678 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx411398-02mg Abbexa 0.2 mg 678 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx411399-02mg Abbexa 0.2 mg 678 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx411400-02mg Abbexa 0.2 mg 678 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx021768-1mg Abbexa 1 mg 1195.2 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx021769-1mg Abbexa 1 mg 1195.2 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx021770-1mg Abbexa 1 mg 1220.4 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx021789-1mg Abbexa 1 mg 828 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx021790-1mg Abbexa 1 mg 828 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

GWB-T00611 GenWay Biotech 100ug Ask for price

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

GWB-T00612 GenWay Biotech 100ug Ask for price

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx021768-400l Abbexa 400 µl Ask for price

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx021768-80l Abbexa 80 µl 1200 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx021769-400l Abbexa 400 µl Ask for price

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx021769-80l Abbexa 80 µl 1200 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx021770-400l Abbexa 400 µl Ask for price

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx021770-80l Abbexa 80 µl 1200 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx021789-400l Abbexa 400 µl Ask for price

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx021789-80l Abbexa 80 µl 762.5 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx021790-400l Abbexa 400 µl Ask for price

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx021790-80l Abbexa 80 µl 762.5 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx411395-100g Abbexa 100 µg 487.5 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx411400-100g Abbexa 100 µg Ask for price

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx411400-25g Abbexa 25 µg 487.5 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody (HRP)

abx411397-01mg Abbexa 0.1 mg 610.8 EUR

Virus Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Protein

abx670097-01mg Abbexa 0.1 mg 828 EUR

Virus Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Protein

abx670098-01mg Abbexa 0.1 mg 678 EUR

Virus Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Protein

abx670100-01mg Abbexa 0.1 mg 678 EUR

Rat Hepatitis B Core Antigen (HbcAg) ELISA Kit

abx055691-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Rat hepatitis B core antigen (HBcAg) ELISA Kit

SL1269Ra Sunlong - 498 EUR

Rat Hepatitis B Core Antigen (HbcAg) ELISA Kit

abx055691-100g Abbexa 100 µg Ask for price

Rat Hepatitis B Core Antigen (HbcAg) ELISA Kit

abx055691-10g Abbexa 10 µg 493.75 EUR

Rat Hepatitis B Core Antigen (HbcAg) ELISA Kit

abx055691-50g Abbexa 50 µg Ask for price

Hepatitis B, Core Antigen, (HBcAg) Antibody, Concentrate

MAB362C Innovex 0.2ml 455 EUR

Human hepatitis B core antigen (HBcAg) ELISA Kit

SL2546Hu Sunlong 96 Tests 468 EUR

Human Hepatitis B Core Antigen (HbcAg) ELISA Kit

abx055795-100g Abbexa 100 µg Ask for price

Human Hepatitis B Core Antigen (HbcAg) ELISA Kit

abx055795-10g Abbexa 10 µg 493.75 EUR

Human Hepatitis B Core Antigen (HbcAg) ELISA Kit

abx055795-50g Abbexa 50 µg Ask for price

OAEF00453-1MG - Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

OAEF00453-1MG Aviva Systems Biology 1mg 249 EUR

OAEF00454-1MG - Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

OAEF00454-1MG Aviva Systems Biology 1mg 249 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg); Polyclonal (Ready-To-Use)

A00060-0002 ScyTek Laboratories 2 ml 23.13 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg); Polyclonal (Ready-To-Use)

A00060-0007 ScyTek Laboratories 7 ml 46.28 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg); Polyclonal (Ready-To-Use)

A00060-0025 ScyTek Laboratories 25 ml 162 EUR

HCV core recombinant antigen

00115-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV core recombinant antigen

00115-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HCV core recombinant antigen

00152-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV core recombinant antigen

00152-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

Hepatitis B Core Antigen / HBcAg rabbit polyclonal antibody, Purified

AP10430PU-N Origene Technologies GmbH 1 ml Ask for price

Recombinant HBV Core Protein

VAng-Lsx04579-1mg Creative Biolabs 1 mg 2683.2 EUR

Mouse Monoclonal Anti-Hepatitis B Virus core antigen (HBcAg) IgG

HBVC11-M Alpha Diagnostics 100 ul 578.4 EUR

HBV surface recombinant antigen HBsAg antigen

00123-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HBV surface recombinant antigen HBsAg antigen

00123-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HBV surface recombinant antigen HBsAg antigen

00124-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HBV surface recombinant antigen HBsAg antigen

00124-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

Hepatitis B Core Antigen / HBcAg mouse monoclonal antibody, clone H3A4

3HB17-H3A4 Origene Technologies GmbH 1 mg Ask for price

Hepatitis B Core Antigen / HBcAg mouse monoclonal antibody, clone H6F5

3HB17-H6F5 Origene Technologies GmbH 1 mg Ask for price

Hepatitis B Core Antigen / HBcAg rabbit polyclonal antibody, Ig Fraction

AP08118PU-N Origene Technologies GmbH 1 ml Ask for price

Hepatitis B Core Antigen / HBcAg rabbit polyclonal antibody, Ig Fraction

AP08118PU-S Origene Technologies GmbH 500 µl Ask for price

Recombinant HCV Core Antigen

VAng-Lsx04584-1mg Creative Biolabs 1 mg 2023.2 EUR

HCV core recombinant antigen, Rhodamine

00115-V-R-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV core recombinant antigen, Rhodamine

00115-V-R-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HCV core recombinant antigen a.a.105-302

00152-V Virogen 1 MG 850 EUR

HCV core recombinant antigen a.a.105-302

00152-V-100ugvial Virogen 100 ug/vial 150 EUR

Hepatitis B Core Antigen / HBcAg mouse monoclonal antibody, clone 4H5, HRP

BM1131HRP Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

HIV 1 p24 core recombinant antigen.

00177-V Virogen 1 MG 850 EUR

HIV 1 p24 core recombinant antigen

00177-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HIV 1 p24 core recombinant antigen

00177-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HIV 1 p24 core recombinant antigen.

00177-V-100ugvial Virogen 100ug/vial 150 EUR

Mouse Monoclonal anti-Hepatitis B core antigen (HBcAg) Clone#1 capture

HBC11-M Alpha Diagnostics 100 ug 548.4 EUR

Echovirus Antigen, Recombinant

REC31776-100 The Native Antigen Company 0.1 276.84 EUR

Echovirus Antigen, Recombinant

REC31776-500 The Native Antigen Company 0.5 1043.56 EUR

HCV core 2-119aa recombinant antigen

00150-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV core 2-119aa recombinant antigen

00150-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HBV surface recombinant antigen HBsAg

00122-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HBV surface recombinant antigen HBsAg

00122-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HLTV-I p24 core recombinant antigen.

00204-V Virogen 1 MG 850 EUR

HTLV-I p24 core recombinant antigen

00204-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HTLV-I p24 core recombinant antigen

00204-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HLTV-I p24 core recombinant antigen.

00204-V-100ugvial Virogen 100 ug/vial 150 EUR

Mouse Monoclonal anti-Hepatitis B core antigen (HBcAg) Clone #2 detection

HBC12-M Alpha Diagnostics 100 ug 548.4 EUR

Enterovirus Antigen, Recombinant

REC31772-100 The Native Antigen Company 0.1 276.84 EUR

Enterovirus Antigen, Recombinant

REC31772-500 The Native Antigen Company 0.5 1043.56 EUR

Recombinant HBV Surface Antigen (adr)

AP60502 SAB 500ug 717 EUR

Recombinant HBV Surface Antigen (adr)

TCOPP-0101 Cyagen 100ug Ask for price

Hepatitis B Core Antigen / HBcAg mouse monoclonal antibody, clone 4H5, Purified

BM1131 Origene Technologies GmbH 200 µg Ask for price

Hepatitis B Core Antigen / HBcAg mouse monoclonal antibody, clone 4C4, Purified

BM1132 Origene Technologies GmbH 200 µg Ask for price

Hepatitis B Core Antigen / HBcAg mouse monoclonal antibody, clone B947M, Purified

AM31500PU-N Origene Technologies GmbH 1 mg Ask for price

Hepatitis B Core Antigen / HBcAg mouse monoclonal antibody, clone B943M, Purified

AM31501PU-N Origene Technologies GmbH 1 mg Ask for price

Hepatitis B Core Antigen / HBcAg mouse monoclonal antibody, clone B945M, Purified

AM31502PU-N Origene Technologies GmbH 1 mg Ask for price

Recombinant HBV e Antigen (aa 1-160)

VAng-0502Lsx-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Ross River Virus Recombinant Antigen

REC31969-100 The Native Antigen Company 0.1 757.8 EUR

Ross River Virus Recombinant Antigen

REC31969-500 The Native Antigen Company 0.5 2844.92 EUR

HCV core recombinant antigen, FITC conjugate

00115-V-F-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV core recombinant antigen, FITC conjugate

00115-V-F-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

Hepatitis C virus core recombinant antigen

8802 Virostat 100 ug 477.6 EUR

Hepatitis B virus core recombinant antigen

8914 Virostat 100 ug 673.36 EUR

Hepatitis C virus core recombinant antigen

8924 Virostat 100 ug 412.36 EUR

Hepatitis B virus core recombinant antigen

8927 Virostat 100 ug 412.36 EUR

Hepatitis B virus core recombinant antigen

8929 Virostat 100 ug 477.6 EUR

Recombinant HBV Surface Antigen-preS1

AP60503 SAB 100ug 566 EUR

Recombinant HBV Surface Antigen-preS2

AP60504 SAB 100ug 566 EUR

Recombinant HBV Surface Antigen-preS1

TCOPP-1601 Cyagen 10ug Ask for price

Recombinant HBV Surface Antigen-preS2

TCOPP-1602 Cyagen 10ug Ask for price

HCV core recombinant antigen, Biotin conjugate

00115-V-B-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV core recombinant antigen, Biotin conjugate

00115-V-B-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

Hepatitis B Core Antigen / HBcAg mouse monoclonal antibody, clone H50, Ig Fraction

BM1130 Origene Technologies GmbH 200 µg Ask for price

Hepatitis B Core Antigen / HBcAg mouse monoclonal antibody, clone H69, Ig Fraction

BM1134 Origene Technologies GmbH 200 µg Ask for price

Hepatitis B Core Antigen / HBcAg (ayw) mouse monoclonal antibody, clone 10C6, Ascites

BM3313 Origene Technologies GmbH 0.1 mg Ask for price

Feline Immunodef. virus core recombinant antigen

8963 Virostat 100 ug 673.36 EUR

Recombinant HCV Core Antigen (aa 2-192)

VAng-0512Lsx-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Hepatitis B Core Antigen / HBcAg mouse monoclonal antibody, clone H6F5 (7E6), Purified

BM1133 Origene Technologies GmbH 200 µg Ask for price

Hepatitis B Core Antigen / HBcAg (ayw) mouse monoclonal antibody, clone 10E11, Ascites

BM3311 Origene Technologies GmbH 0.1 mg Ask for price

Hepatitis B Core Antigen / HBcAg (ayw) mouse monoclonal antibody, clone 14E11, Ascites

BM3312 Origene Technologies GmbH 0.1 mg Ask for price

HBV surface recombinant antigen HBsAg antigen 31 kDa E. coli recombinant

00124-V Virogen 1 MG 850 EUR

HBV surface recombinant antigen HBsAg antigen 31 kDa E. coli recombinant

00124-V-100ugvial Virogen 100 ug/vial 150 EUR

Hepatitis B Core Antigen / HBcAg (ayw) mouse monoclonal antibody, clone C1, Azide Free

BM3263 Origene Technologies GmbH 0.1 mg Ask for price

Hepatitis B Core Antigen / HBcAg (ayw) mouse monoclonal antibody, clone 1-5, Ascites

AM00873SU-N Origene Technologies GmbH 0.1 mg Ask for price

Recombinant HBV Surface Antigen (Subtype ay)

VAng-Wyb8577-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant HBV Surface Antigen (subtype ad)

DAGA-122 Creative Diagnostics 1 mg 1281 EUR

HBcAg (HBV) (18 - 27)

5-01267 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

Recombinant HBV Surface Antigen (subtype adw)

DAG2717 Creative Diagnostics 25 ug 467.78 EUR

HBV surface recombinant antigen HBsAg antigen 22 kDa Pichia pastoris recombinant

00122-V Virogen 1 MG 850 EUR

HBV surface recombinant antigen HBsAg antigen 22 kDa Pichia pastoris recombinant

00122-V-100ugvial Virogen 100 ug/vial 150 EUR

Hepatitis B Core Antigen / HBcAg (ayw, 135-140) mouse monoclonal antibody, clone 13A9, Biotin

BM3264B Origene Technologies GmbH 0.1 mg Ask for price

Recombinant HBV e Antigen [GST] (1 mg/mL)

VAng-0503Lsx-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant HBV e Antigen [GST] (6.0 mg/mL)

VAng-Wyb8586-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant HCV type 5a Core Antigen (aa 119)

DAG-T1050 Creative Diagnostics 100 ug 829.5 EUR

Hepatitis B Core Antigen / HBcAg (ayw, 135-140) mouse monoclonal antibody, clone 13A9, Azide Free

BM3264 Origene Technologies GmbH 0.1 mg Ask for price

HBV Core Antigen (aa 1 - 186) [His]

DAG1452 Creative Diagnostics 100 µg 774 EUR

Recombinant HBV Core Protein (aa 1-186) [His]

VAng-Lsx0176-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant HBV Surface Antigen (Subtype adw) (Yeast)

VAng-Wyb8578-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant HBV Surface Antigen (Subtype adr) (Yeast)

VAng-Wyb8580-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Hepatitis C virus core protein recombinant antigen

9007 Virostat 100 ug 679.87 EUR

Recombinant HCV type 1 CORE+NS3 antigen(Cap)

DAGA-368A Creative Diagnostics 1mg 858 EUR

Recombinant HCV type 1 CORE+NS3 antigen(Det)

DAGA-369A Creative Diagnostics 1mg 858 EUR

OPCA02854-20UG - HBcAg Recombinant Protein

OPCA02854-20UG Aviva Systems Biology 20ug 449 EUR

HBV surface recombinant antigen HBsAg antigen 22 kDa Pichia pastoris recombinant High purity

00123-V Virogen 1 MG 850 EUR

HBV surface recombinant antigen HBsAg antigen 22 kDa Pichia pastoris recombinant High purity

00123-V-100ugvial Virogen 100 ug/vial 150 EUR

Hepatitis B core (HBcAg)

GWB-3E9A53 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

OPCA02854-100UG - HBcAg Recombinant Protein

OPCA02854-100UG Aviva Systems Biology 100ug 668 EUR

OPCA02854-500UG - HBcAg Recombinant Protein

OPCA02854-500UG Aviva Systems Biology 500ug 1534 EUR

Recombinant Feline Immunodeficiency Virus Core Antigen

DAG552 Creative Diagnostics 100ug 1138.8 EUR

HBcAg (HBV) (18 27) Peptide

20-abx266153 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 mg
 • 25 mg
 • 5 mg

HBcAg (HBV) (18 27) Peptide

abx266153-200tests Abbexa 200 tests 287.5 EUR

HBcAg (HBV) (18 27) Peptide

abx266153-500tests Abbexa 500 tests 400 EUR

Recombinant Hepatitis B Virus Core Antigen (a. a. 183)

DAG593 Creative Diagnostics 1mg 1009.2 EUR

Recombinant HBV Surface Antigen (Subtype adr) (CHO Cells)

VAng-0498Lsx-500g Creative Biolabs 500 µg 4018.8 EUR

Recombinant HBV Surface Antigen (Subtype ayw) (S Region)

VAng-0499Lsx-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant HBV Surface Antigen (Subtype ad) (Insect Cell)

VAng-Lsx04580-1mg Creative Biolabs 1 mg 637.2 EUR

Hepatitis B core (HBcAg), Antibody

GWB-16F949 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Hepatitis B core (HBcAg), Antibody

GWB-66D179 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Hepatitis B core (HBcAg), Antibody

GWB-DE961B GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Hepatitis B core (HBcAg), Antibody

GWB-68F7C2 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Recombinant HBV Surface Antigen (Subtype ad) (Human Plasma)

VAng-Wyb8581-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant HBV Surface Antigen (Subtype adw) (aa 1-227)

VAng-0500Lsx-100g Creative Biolabs 100 µg 1710 EUR

Rolę  limfocytów B wiążących HBcAg w  stymulacji CTL swoistych dla HBcAg oceniano przez immunizację endogennym  HBcAg  (immunizacja DNA) i egzogennymi  rekombinowanymi   cząstkami HBcAg .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *