Rdzeń wirusa zapalenia wątroby typu B i antygeny e wywołują różne podzbiory komórek Th: struktura antygenu może wpływać na fenotyp komórek Th.

 1. Wydzielanie antygenu e  wirusa zapalenia wątroby typu B ( HBV )  (HBeAg) zostało zachowane podczas ewolucji hepadnawirusów. Jednak funkcja tej wydzielanej formy wirusowej nukleoproteiny pozostaje enigmatyczna. Sugerowano, że HBeAg działa jako immunomodulator.
 2. Zbadaliśmy zatem możliwość, że dwie strukturalne formy wirusowej nukleoproteiny, cząsteczkowy  rdzeń HBV   ( HBcAg ) i niecząstkowy HBeAg, mogą preferencyjnie wywoływać różne podzbiory limfocytów T pomocniczych (Th).
 3. W tym celu myszy immunizowano  rekombinowanym  HBcAg  i HBeAg w obecności i nieobecności adiuwantów i określono profile izotypowe immunoglobuliny G (IgG) przeciwciał anty-HBc i anty-HBe. Po drugie, zmierzono produkcję cytokin in vitro przez  komórki Th pobudzone HBcAg i HBeAg.
 4. Immunogenność  HBcAg , w przeciwieństwie do HBeAg, nie wymagała zastosowania adiuwantów. Co więcej,  HBcAg  wywoływał przede wszystkim przeciwciała anty-HBc IgG2a i IgG2b, z niskim poziomem IgG3 i bez przeciwciał anty-HBc IgG1.
 5. Przeciwnie, odpowiedź przeciwciał anty-HBe była zdominowana przez izotyp IgG1; niski poziom przeciwciał IgG2a lub IgG2b anty-HBe i brak przeciwciał IgG3 anty-HBe. Produkcja cytokin przez  limfocyty Th pobudzone HBcAg i HBeAg była zgodna z profilami izotypowymi IgG. Komórki Th pobudzone HBcAg wydajnie wytwarzały interleukinę-2 (IL-2) i interferon gamma (IFN-gamma) oraz niskie poziomy IL-4. Odwrotnie, wydajna produkcja IL-4 i mniejsze ilości IFN-gamma zostały wywołane przez immunizację HBeAg.
 6. Wyniki wskazują, że  HBcAg  preferencyjnie, ale nie wyłącznie, wywołuje komórki podobne do Th1 oraz, że HBeAg preferencyjnie, ale nie wyłącznie, wywołuje komórki podobne do Th0 lub Th2. Ponieważ  HBcAg  i HBeAg reagują krzyżowo pod względem rozpoznawania limfocytów Th, odkrycia te pokazują, że limfocyty Th o tej samej specyficzności mogą rozwijać się w różne podzbiory Th w oparciu o strukturalną postać immunogenu.
 7. Wyniki te mogą mieć znaczenie dla przewlekłego  zakażenia HBV  . Krążące HBeAg może osłabiać mechanizmy usuwania leków przeciwwirusowych poprzez wywoływanie przeciwzapalnej produkcji cytokin podobnych do Th2. Wreszcie wpływ  struktury antygenu  na fenotyp limfocytów Th nie był absolutny i mógł być modulowany przez traktowanie cytokinami in vivo. Na przykład, traktowanie IFN-alfa hamowało wytwarzanie przeciwciał zależne od Th2 specyficzne dla HBeAg i zmieniało profil izotypowy IgG anty-HBe w kierunku fenotypu Th1.

Wrażliwy test immunoenzymatyczny na antygeny rdzeniowe wirusa zapalenia wątroby typu B  i  ich korelacja  z obciążeniem wirusem.

 1. Opracowano czuły test immunoenzymatyczny (EIA) specyficzny dla  antygenu rdzenia  wirusa zapalenia wątroby typu B  ( HBcAg ) i  antygenu wirusa zapalenia wątroby typu B  (HBeAg). Pre – rdzeniowe / rdzeniowe produkty genów oznaczyliśmy  jako antygeny rdzeniowe  wirusa zapalenia wątroby typu B ( HBV )  ( HBcrAg  ). W celu wykrycia HBcrAg nawet w próbkach zawierających przeciwciała anty-HBc/e, próbki poddano wstępnej obróbce w detergentach.
 2. Przeciwciała są inaktywowane przez tę wstępną obróbkę, a jednocześnie  antygeny  są uwalniane, a epitopy są eksponowane. Test wykazał od 71 do 112% odzysk przy użyciu surowic HBcrAg-dodatnich. Nie zaobserwowaliśmy żadnych zakłóceń ze strony badanych antykoagulantów ani składników krwi. Gdy wartość graniczna została wstępnie ustalona na 10(3) U/ml, wszystkie zdrowe surowice kontrolne (HBsAg/ HBV – DNA ujemne; n = 108) i przeciwciała anty-HCV dodatnie (n = 59) zostały zidentyfikowane jako ujemne. Test wykazał granicę wykrywalności 4 x 10(2) U/ml przy użyciu  rekombinowanego  antygenu .
 3. Granice wykrywalności porównano w czterech seryjnie rozcieńczonych  surowicach HBV  o wysokim mianie. Test HBcrAg wykazał wyższą czułość niż  test amplifikacji za pośrednictwem transkrypcji HBV -DNA (TMA) lub radioimmunologiczny HBeAg (RIA) w teście rozcieńczeń. Stężenia HBcrAg dobrze korelowały z  HBV -DNA TMA (r = 0,91, n = 29) i wewnętrzną detekcją PCR w czasie rzeczywistym (r = 0,93, n = 47) u pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu B.
 4. Na panelach serokonwersji przeciwciał HBeAg/anty-HBe stężenie HBcrAg zmieniało się zgodnie z  poziomami HBV -DNA. Stężenie HBcrAg zapewnia odzwierciedlenie   obciążenia wirusem  HBV równoważnego poziomowi HBV -DNA, a zatem test oferuje prostą metodę monitorowania zapalenia wątroby typu B.
 5. Faza I badania klinicznego na zdrowych osobach dorosłych kandydata na szczepionkę donosową zawierającą  rekombinowane antygeny  powierzchniowe i  rdzeniowe  wirusa zapalenia wątroby typu B .
 6. Wykazano, że kandydat na szczepionkę donosową (NASVAC), zawierający antygeny powierzchniowe (HBsAg) i  rdzeniowe  ( HBcAg ) wirusa zapalenia wątroby typu B ( HBV ) jest wysoce immunogenny w modelach zwierzęcych. 
 7. Randomizowane badanie kliniczne fazy I z podwójnie ślepą próbą i kontrolą placebo zostało przeprowadzone z udziałem 19 zdrowych dorosłych mężczyzn bez serologicznych markerów odporności/zakażenia  HBV . Badanie to miało na celu zbadanie bezpieczeństwa i profilu immunogennego jednoczesnego podawania donosowego obu  rekombinowanych  antygenów HBV . Badanie przeprowadzono zgodnie z wytycznymi Dobrej Praktyki Klinicznej.
 8. Uczestnicy byli w wieku od 18 do 45 lat i zostali losowo przydzieleni do otrzymywania mieszaniny 50 μg HBsAg i 50 μg  HBcAg  lub 0,9% roztworu soli fizjologicznej, jako placebo, w postaci aerozolu do nosa w schemacie pięciu dawek w 0, 7, 15, 30 i 60 dni. Całkowita objętość 0,5 ml została podana w dwóch dawkach 125 mikrol na nozdrze. Zdarzenia niepożądane były aktywnie rejestrowane 1 h, 6 h, 12 h, 24 h, 48 h, 72 h, 7 dni i 30 dni po każdej dawce. Miana anty-HBs i anty-HBc oceniano przy użyciu odpowiednich zestawów ELISA w dniach 30 i 90.
 9. Kandydat na szczepionkę był bezpieczny i dobrze tolerowany. Działania niepożądane obejmowały kichanie (34,1%), wyciek z nosa (12,2%), zatkany nos (9,8%), swędzenie podniebienia (9,8%), ból głowy (9,8%) i ogólne złe samopoczucie (7,3%). Wszystkie te reakcje były samoograniczające się i miały łagodną intensywność. Podczas badania nie zarejestrowano żadnych poważnych ani nieoczekiwanych zdarzeń. Szczepionka wywołała serokonwersję anty-HBc u 100% osobników już w 30. dniu schematu szczepień, podczas gdy miano seroprotekcyjne anty-HBs >>lub=10 IU/l) było maksymalne w 90. dniu (75%). Wszyscy badani w grupie placebo pozostawali seronegatywni podczas badania.
 10. Kandydat na szczepionkę HBsAg- HBcAg  był bezpieczny, dobrze tolerowany i immunogenny w tym badaniu fazy I u zdrowych osób dorosłych. Według naszej wiedzy jest to pierwsza demonstracja bezpieczeństwa i immunogenności potencjalnej szczepionki donosowej zawierającej  antygeny HBV  .

Pobudzenie odpowiedzi cytotoksycznych komórek T na egzogenny  antygen rdzeniowy  wirusa zapalenia wątroby typu B  jest zależne od komórek B.

Antygen rdzeniowy  ( HBcAg ) wirusa zapalenia wątroby typu B ( HBV )  ma wyjątkową zdolność do wiązania naiwnych ludzkich i mysich limfocytów B z dużą częstotliwością. Rola  naiwnych komórek B wiążących  HBcAg w immunogenności HBcAg  nie jest jasna. Właściwości  wiązania  HBcAg naiwnych limfocytów B scharakteryzowano przy użyciu cząstek HBcAg ze zmutowanymi sekwencjami regionu wypustek (reszty 76-85).

Delecja reszt 76-85 (HBcDelta76-85) zniszczyła wiązanie naiwnych komórek B, podczas gdy delecja reszt 79-85 nie. Cząsteczki HBcAg  z Ile zamiast naturalnego Ala w pozycji 80 nie wiązały naiwnych komórek B, podczas gdy odwrócenie Ile80->>Ala przywróciło wiązanie komórek B.

Zniszczenie zdolności  HBcAg do wiązania limfocytów B  miało marginalny wpływ na ogólną immunogenność limfocytów B różnych cząstek, co sugeruje, że były one równie skuteczne w pobudzaniu limfocytów T pomocniczych. Dlatego też  bada się znaczenie limfocytów B wiążących  HBcAg w odniesieniu do pobudzania limfocytów T cytotoksycznych (CTL) swoistych dla HBcAg .

HBV core recombinant antigen

00120-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HBV core recombinant antigen

00120-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

Recombinant HBV Core Antigen

VAng-Wyb8585-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

HBV core recombinant antigen, Delta

00121-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HBV core recombinant antigen, Delta

00121-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

Anti-HBcAG Hepatitis B Core Antigen

030-A-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

Anti-HBcAG Hepatitis B Core Antigen

030-A-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx021768-1mg Abbexa 1 mg 1195.2 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx021769-1mg Abbexa 1 mg 1195.2 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx021770-1mg Abbexa 1 mg 1220.4 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx021789-1mg Abbexa 1 mg 828 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx021790-1mg Abbexa 1 mg 828 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx411395-02mg Abbexa 0.2 mg 678 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx411396-02mg Abbexa 0.2 mg 678 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx411398-02mg Abbexa 0.2 mg 678 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx411399-02mg Abbexa 0.2 mg 678 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx411400-02mg Abbexa 0.2 mg 678 EUR

Recombinant HBV Core Antigen (aa 1-183)

VAng-0501Lsx-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant HBV Core Antigen (aa 1–183)

VAng-Wyb8583-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant HBV Core Antigen (aa 1–144)

VAng-Wyb8584-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

HBcAg (HBV) (18 - 27)

5-01267 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

QuickTiter HBV Core Antigen ELISA Kit

VPK-150 Cell Biolabs 96 assays 1096.8 EUR

QuickTiter HBV Core Antigen ELISA Kit

VPK-150-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 4507.2 EUR

Virus Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Protein

abx670097-01mg Abbexa 0.1 mg 828 EUR

Virus Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Protein

abx670098-01mg Abbexa 0.1 mg 678 EUR

Virus Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Protein

abx670100-01mg Abbexa 0.1 mg 678 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody (HRP)

abx411397-01mg Abbexa 0.1 mg 610.8 EUR

Recombinant HBV Core Protein

VAng-Lsx04579-1mg Creative Biolabs 1 mg 2683.2 EUR

HBcAg (HBV) (18 27) Peptide

20-abx266153 Abbexa
 • 526.80 EUR
 • 678.00 EUR
 • 393.60 EUR
 • 10 mg
 • 25 mg
 • 5 mg

Rat Hepatitis B Core Antigen (HbcAg) ELISA Kit

abx055691-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

anti-HBcAg core IgG2a

036-A-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

anti-HBcAg core IgG2a

036-A-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HBV Core Antigen (aa 1 - 186) [His]

DAG1452 Creative Diagnostics 100 µg 774 EUR

HBV Core Antibody

20-abx137186 Abbexa
 • 1062.00 EUR
 • 410.40 EUR
 • 1930.80 EUR
 • 0.5 mg
 • 100 ug
 • 1 mg

Recombinant HBcAg antigen, HRP-conjugated

DAG4623 Creative Diagnostics 1mg 1029.6 EUR

HBV core (107 - 115)

5-01268 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

Mouse Monoclonal Anti-Hepatitis B Virus core antigen (HBcAg) IgG

HBVC11-M Alpha Diagnostics 100 ul 578.4 EUR

Virus Hepatitis B Virus 320 Core Antigen (HBV 320 Core Ag) Protein

abx670003-50ug Abbexa 50 ug 493.2 EUR

HBV surface recombinant antigen HBsAg antigen

00123-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HBV surface recombinant antigen HBsAg antigen

00123-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HBV surface recombinant antigen HBsAg antigen

00124-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HBV surface recombinant antigen HBsAg antigen

00124-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HBV Core Antigen (aa 1 - 149)(subtype ayr ) [His]

DAG2293 Creative Diagnostics 100 µg 868.8 EUR

Recombinant Hepatitis B core antigen (HBcAg) protein (aa: 1-144, His Tag)

HBC15-R-10 Alpha Diagnostics 100 ug 416.4 EUR

HbcAg - Hepatitis B Virus Core; Polyclonal

A20060 ScyTek Laboratories 2 ml 94.8 EUR

HbcAg - Hepatitis B Virus Core; Polyclonal

A00060 ScyTek Laboratories 6 ml 129.6 EUR

HbcAg - Hepatitis B Virus Core; Polyclonal

A00060.0025 ScyTek Laboratories 25 ml 302.4 EUR

HBV core protein (128-140)

5-01270 CHI Scientific 4 x 1mg Ask for price

HBV core (107 115) Peptide

20-abx266079 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 794.40 EUR
 • 376.80 EUR
 • 10 mg
 • 25 mg
 • 5 mg

HBV surface recombinant antigen HBsAg

00122-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HBV surface recombinant antigen HBsAg

00122-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

Mouse Monoclonal anti-Hepatitis B core antigen (HBcAg) Clone#1 capture

HBC11-M Alpha Diagnostics 100 ug 548.4 EUR

Mouse Monoclonal anti-Hepatitis B core antigen (HBcAg) Clone #2 detection

HBC12-M Alpha Diagnostics 100 ug 548.4 EUR

HCV core recombinant antigen

00115-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV core recombinant antigen

00115-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HCV core recombinant antigen

00152-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV core recombinant antigen

00152-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

Recombinant HCV Core Antigen

VAng-Lsx04584-1mg Creative Biolabs 1 mg 2023.2 EUR

Recombinant (E.coli) Hepatitis B Virus core antigen (HBcAg) (1-144 aa, 17 kda, >95%)

HBVC11-R-100 Alpha Diagnostics 100 ug 343.2 EUR

Recombinant (E. coli) Hepatitis B Virus core antigen (HBcAg) (1-183aa, 18 kda, >95%)

HBVC15-R-25 Alpha Diagnostics 25 ug 270 EUR

Recombinant HBV Core Protein (aa 1-186) [His]

VAng-Lsx0176-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant HBV Surface Antigen (Subtype ay)

VAng-Wyb8577-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

HBV antigen HBsAg Antibody

abx140205-01mg Abbexa 0.1 mg 393.6 EUR

HBV antigen HBsAg Antibody

abx140206-01mg Abbexa 0.1 mg 393.6 EUR

HCV core recombinant antigen, Rhodamine

00115-V-R-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV core recombinant antigen, Rhodamine

00115-V-R-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

Recombinant Hepatitis B HBV core Protein, Untagged, E.coli-100ug

QP12130-100ug EnQuireBio 100ug 261.6 EUR

Recombinant Hepatitis B HBV core Protein, Untagged, E.coli-1mg

QP12130-1mg EnQuireBio 1mg 1513.2 EUR

Recombinant Hepatitis B HBV core Protein, Untagged, E.coli-500ug

QP12130-500ug EnQuireBio 500ug 795.6 EUR

Recombinant HBV e Antigen (aa 1-160)

VAng-0502Lsx-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant HBV Surface Antigen (Subtype adw) (Yeast)

VAng-Wyb8578-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant HBV Surface Antigen (Subtype adr) (Yeast)

VAng-Wyb8580-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

HBV Surface Antigen (Subtype ay)

VAng-0496Lsx-1mg Creative Biolabs 1 mg 1912.8 EUR

Recombinant Feline Immunodeficiency Virus Core Antigen

DAG552 Creative Diagnostics 100ug 1138.8 EUR

HCV core recombinant antigen, Biotin conjugate

00115-V-B-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV core recombinant antigen, Biotin conjugate

00115-V-B-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HCV core recombinant antigen, FITC conjugate

00115-V-F-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV core recombinant antigen, FITC conjugate

00115-V-F-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HCV core 2-119aa recombinant antigen

00150-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV core 2-119aa recombinant antigen

00150-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HIV 1 p24 core recombinant antigen

00177-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HIV 1 p24 core recombinant antigen

00177-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HTLV-I p24 core recombinant antigen

00204-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HTLV-I p24 core recombinant antigen

00204-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

Hepatitis C virus core recombinant antigen

8802 Virostat 100 ug 477.6 EUR

Hepatitis B virus core recombinant antigen

8914 Virostat 100 ug 673.36 EUR

Hepatitis C virus core recombinant antigen

8924 Virostat 100 ug 412.36 EUR

Hepatitis B virus core recombinant antigen

8927 Virostat 100 ug 412.36 EUR

Hepatitis B virus core recombinant antigen

8929 Virostat 100 ug 477.6 EUR

Feline Immunodef. virus core recombinant antigen

8963 Virostat 100 ug 673.36 EUR

Rabbit Anti-Hepatitis B core protein (anti-HBcAg) antiserum

HBC11-S Alpha Diagnostics 100 ul 548.4 EUR

Recombinant Hepatitis B HBV core delta Protein, Untagged, E.coli-100ug

QP12131-100ug EnQuireBio 100ug 261.6 EUR

Recombinant Hepatitis B HBV core delta Protein, Untagged, E.coli-1mg

QP12131-1mg EnQuireBio 1mg 1513.2 EUR

Recombinant Hepatitis B HBV core delta Protein, Untagged, E.coli-500ug

QP12131-500ug EnQuireBio 500ug 795.6 EUR

Recombinant HBV Core Protein (aa 1-149) (Subtype ayr) [His]

VAng-Lsx0179-100g Creative Biolabs 100 µg 712.8 EUR

Recombinant HBV Core Protein (aa 1-149) (Subtype ayr) [His]

VAng-Lsx0179-1mg Creative Biolabs 1 mg 3682.8 EUR

HCV Core 24 Antigen

00151-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV Core 24 Antigen

00151-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HCV Core Antigen Antibody

abx021744-1mg Abbexa 1 mg 2389.2 EUR

HCV Core Antigen Antibody

abx021825-1mg Abbexa 1 mg 1387.2 EUR

Rolę  limfocytów B wiążących HBcAg w  stymulacji CTL swoistych dla HBcAg oceniano przez immunizację endogennym  HBcAg  (immunizacja DNA) i egzogennymi  rekombinowanymi   cząstkami HBcAg .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *