Rdzeń wirusa zapalenia wątroby typu B i antygeny e wywołują różne podzbiory komórek Th: struktura antygenu może wpływać na fenotyp komórek Th.

 1. Wydzielanie antygenu e  wirusa zapalenia wątroby typu B ( HBV )  (HBeAg) zostało zachowane podczas ewolucji hepadnawirusów. Jednak funkcja tej wydzielanej formy wirusowej nukleoproteiny pozostaje enigmatyczna. Sugerowano, że HBeAg działa jako immunomodulator.
 2. Zbadaliśmy zatem możliwość, że dwie strukturalne formy wirusowej nukleoproteiny, cząsteczkowy  rdzeń HBV   ( HBcAg ) i niecząstkowy HBeAg, mogą preferencyjnie wywoływać różne podzbiory limfocytów T pomocniczych (Th).
 3. W tym celu myszy immunizowano  rekombinowanym  HBcAg  i HBeAg w obecności i nieobecności adiuwantów i określono profile izotypowe immunoglobuliny G (IgG) przeciwciał anty-HBc i anty-HBe. Po drugie, zmierzono produkcję cytokin in vitro przez  komórki Th pobudzone HBcAg i HBeAg.
 4. Immunogenność  HBcAg , w przeciwieństwie do HBeAg, nie wymagała zastosowania adiuwantów. Co więcej,  HBcAg  wywoływał przede wszystkim przeciwciała anty-HBc IgG2a i IgG2b, z niskim poziomem IgG3 i bez przeciwciał anty-HBc IgG1.
 5. Przeciwnie, odpowiedź przeciwciał anty-HBe była zdominowana przez izotyp IgG1; niski poziom przeciwciał IgG2a lub IgG2b anty-HBe i brak przeciwciał IgG3 anty-HBe. Produkcja cytokin przez  limfocyty Th pobudzone HBcAg i HBeAg była zgodna z profilami izotypowymi IgG. Komórki Th pobudzone HBcAg wydajnie wytwarzały interleukinę-2 (IL-2) i interferon gamma (IFN-gamma) oraz niskie poziomy IL-4. Odwrotnie, wydajna produkcja IL-4 i mniejsze ilości IFN-gamma zostały wywołane przez immunizację HBeAg.
 6. Wyniki wskazują, że  HBcAg  preferencyjnie, ale nie wyłącznie, wywołuje komórki podobne do Th1 oraz, że HBeAg preferencyjnie, ale nie wyłącznie, wywołuje komórki podobne do Th0 lub Th2. Ponieważ  HBcAg  i HBeAg reagują krzyżowo pod względem rozpoznawania limfocytów Th, odkrycia te pokazują, że limfocyty Th o tej samej specyficzności mogą rozwijać się w różne podzbiory Th w oparciu o strukturalną postać immunogenu.
 7. Wyniki te mogą mieć znaczenie dla przewlekłego  zakażenia HBV  . Krążące HBeAg może osłabiać mechanizmy usuwania leków przeciwwirusowych poprzez wywoływanie przeciwzapalnej produkcji cytokin podobnych do Th2. Wreszcie wpływ  struktury antygenu  na fenotyp limfocytów Th nie był absolutny i mógł być modulowany przez traktowanie cytokinami in vivo. Na przykład, traktowanie IFN-alfa hamowało wytwarzanie przeciwciał zależne od Th2 specyficzne dla HBeAg i zmieniało profil izotypowy IgG anty-HBe w kierunku fenotypu Th1.

Wrażliwy test immunoenzymatyczny na antygeny rdzeniowe wirusa zapalenia wątroby typu B  i  ich korelacja  z obciążeniem wirusem.

 1. Opracowano czuły test immunoenzymatyczny (EIA) specyficzny dla  antygenu rdzenia  wirusa zapalenia wątroby typu B  ( HBcAg ) i  antygenu wirusa zapalenia wątroby typu B  (HBeAg). Pre – rdzeniowe / rdzeniowe produkty genów oznaczyliśmy  jako antygeny rdzeniowe  wirusa zapalenia wątroby typu B ( HBV )  ( HBcrAg  ). W celu wykrycia HBcrAg nawet w próbkach zawierających przeciwciała anty-HBc/e, próbki poddano wstępnej obróbce w detergentach.
 2. Przeciwciała są inaktywowane przez tę wstępną obróbkę, a jednocześnie  antygeny  są uwalniane, a epitopy są eksponowane. Test wykazał od 71 do 112% odzysk przy użyciu surowic HBcrAg-dodatnich. Nie zaobserwowaliśmy żadnych zakłóceń ze strony badanych antykoagulantów ani składników krwi. Gdy wartość graniczna została wstępnie ustalona na 10(3) U/ml, wszystkie zdrowe surowice kontrolne (HBsAg/ HBV – DNA ujemne; n = 108) i przeciwciała anty-HCV dodatnie (n = 59) zostały zidentyfikowane jako ujemne. Test wykazał granicę wykrywalności 4 x 10(2) U/ml przy użyciu  rekombinowanego  antygenu .
 3. Granice wykrywalności porównano w czterech seryjnie rozcieńczonych  surowicach HBV  o wysokim mianie. Test HBcrAg wykazał wyższą czułość niż  test amplifikacji za pośrednictwem transkrypcji HBV -DNA (TMA) lub radioimmunologiczny HBeAg (RIA) w teście rozcieńczeń. Stężenia HBcrAg dobrze korelowały z  HBV -DNA TMA (r = 0,91, n = 29) i wewnętrzną detekcją PCR w czasie rzeczywistym (r = 0,93, n = 47) u pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu B.
 4. Na panelach serokonwersji przeciwciał HBeAg/anty-HBe stężenie HBcrAg zmieniało się zgodnie z  poziomami HBV -DNA. Stężenie HBcrAg zapewnia odzwierciedlenie   obciążenia wirusem  HBV równoważnego poziomowi HBV -DNA, a zatem test oferuje prostą metodę monitorowania zapalenia wątroby typu B.
 5. Faza I badania klinicznego na zdrowych osobach dorosłych kandydata na szczepionkę donosową zawierającą  rekombinowane antygeny  powierzchniowe i  rdzeniowe  wirusa zapalenia wątroby typu B .
 6. Wykazano, że kandydat na szczepionkę donosową (NASVAC), zawierający antygeny powierzchniowe (HBsAg) i  rdzeniowe  ( HBcAg ) wirusa zapalenia wątroby typu B ( HBV ) jest wysoce immunogenny w modelach zwierzęcych. 
 7. Randomizowane badanie kliniczne fazy I z podwójnie ślepą próbą i kontrolą placebo zostało przeprowadzone z udziałem 19 zdrowych dorosłych mężczyzn bez serologicznych markerów odporności/zakażenia  HBV . Badanie to miało na celu zbadanie bezpieczeństwa i profilu immunogennego jednoczesnego podawania donosowego obu  rekombinowanych  antygenów HBV . Badanie przeprowadzono zgodnie z wytycznymi Dobrej Praktyki Klinicznej.
 8. Uczestnicy byli w wieku od 18 do 45 lat i zostali losowo przydzieleni do otrzymywania mieszaniny 50 μg HBsAg i 50 μg  HBcAg  lub 0,9% roztworu soli fizjologicznej, jako placebo, w postaci aerozolu do nosa w schemacie pięciu dawek w 0, 7, 15, 30 i 60 dni. Całkowita objętość 0,5 ml została podana w dwóch dawkach 125 mikrol na nozdrze. Zdarzenia niepożądane były aktywnie rejestrowane 1 h, 6 h, 12 h, 24 h, 48 h, 72 h, 7 dni i 30 dni po każdej dawce. Miana anty-HBs i anty-HBc oceniano przy użyciu odpowiednich zestawów ELISA w dniach 30 i 90.
 9. Kandydat na szczepionkę był bezpieczny i dobrze tolerowany. Działania niepożądane obejmowały kichanie (34,1%), wyciek z nosa (12,2%), zatkany nos (9,8%), swędzenie podniebienia (9,8%), ból głowy (9,8%) i ogólne złe samopoczucie (7,3%). Wszystkie te reakcje były samoograniczające się i miały łagodną intensywność. Podczas badania nie zarejestrowano żadnych poważnych ani nieoczekiwanych zdarzeń. Szczepionka wywołała serokonwersję anty-HBc u 100% osobników już w 30. dniu schematu szczepień, podczas gdy miano seroprotekcyjne anty-HBs >>lub=10 IU/l) było maksymalne w 90. dniu (75%). Wszyscy badani w grupie placebo pozostawali seronegatywni podczas badania.
 10. Kandydat na szczepionkę HBsAg- HBcAg  był bezpieczny, dobrze tolerowany i immunogenny w tym badaniu fazy I u zdrowych osób dorosłych. Według naszej wiedzy jest to pierwsza demonstracja bezpieczeństwa i immunogenności potencjalnej szczepionki donosowej zawierającej  antygeny HBV  .

Pobudzenie odpowiedzi cytotoksycznych komórek T na egzogenny  antygen rdzeniowy  wirusa zapalenia wątroby typu B  jest zależne od komórek B.

Antygen rdzeniowy  ( HBcAg ) wirusa zapalenia wątroby typu B ( HBV )  ma wyjątkową zdolność do wiązania naiwnych ludzkich i mysich limfocytów B z dużą częstotliwością. Rola  naiwnych komórek B wiążących  HBcAg w immunogenności HBcAg  nie jest jasna. Właściwości  wiązania  HBcAg naiwnych limfocytów B scharakteryzowano przy użyciu cząstek HBcAg ze zmutowanymi sekwencjami regionu wypustek (reszty 76-85).

Delecja reszt 76-85 (HBcDelta76-85) zniszczyła wiązanie naiwnych komórek B, podczas gdy delecja reszt 79-85 nie. Cząsteczki HBcAg  z Ile zamiast naturalnego Ala w pozycji 80 nie wiązały naiwnych komórek B, podczas gdy odwrócenie Ile80->>Ala przywróciło wiązanie komórek B.

Zniszczenie zdolności  HBcAg do wiązania limfocytów B  miało marginalny wpływ na ogólną immunogenność limfocytów B różnych cząstek, co sugeruje, że były one równie skuteczne w pobudzaniu limfocytów T pomocniczych. Dlatego też  bada się znaczenie limfocytów B wiążących  HBcAg w odniesieniu do pobudzania limfocytów T cytotoksycznych (CTL) swoistych dla HBcAg .

HBV core recombinant antigen HBcAg a.a 1 to a.a 183 of HBV core antigen 18 kDa

00120-V Virogen 1 MG 850 EUR

HBV core recombinant antigen HBcAg a.a 1 to a.a 183 of HBV core antigen 18 kDa

00120-V-100ugvial Virogen 100 ug/vial 150 EUR

HBV core recombinant antigen HBcAg a.a 1 to a.a 144 of HBV core antigen 16 kDa

00121-V Virogen 1 MG 850 EUR

HBV core recombinant antigen HBcAg a.a 1 to a.a 144 of HBV core antigen 16 kDa

00121-V-100ugvial Virogen 100 ug/vial 150 EUR

HBV core recombinant antigen HBcAg a.a 1 to a.a 183 of HBV core antigen 18 kDa

MBS485188-01mg MyBiosource 0.1mg 300 EUR

HBV core recombinant antigen HBcAg a.a 1 to a.a 183 of HBV core antigen 18 kDa

MBS485188-1mg MyBiosource 1mg 1300 EUR

HBV core recombinant antigen HBcAg a.a 1 to a.a 183 of HBV core antigen 18 kDa

MBS485188-5x1mg MyBiosource 5x1mg 5795 EUR

HBV core recombinant antigen HBcAg a.a 1 to a.a 144 of HBV core antigen 16 kDa

MBS485193-01mg MyBiosource 0.1mg 300 EUR

HBV core recombinant antigen HBcAg a.a 1 to a.a 144 of HBV core antigen 16 kDa

MBS485193-1mg MyBiosource 1mg 1300 EUR

HBV core recombinant antigen HBcAg a.a 1 to a.a 144 of HBV core antigen 16 kDa

MBS485193-5x1mg MyBiosource 5x1mg 5795 EUR

Hepatitis B Core Antigen HBV320, Recombinant, aa 1-144 (HBV Core, HBcAg)

MBS636006-01mg MyBiosource 0.1mg 540 EUR

Hepatitis B Core Antigen HBV320, Recombinant, aa 1-144 (HBV Core, HBcAg)

MBS636006-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2275 EUR

Hepatitis B Virus Core Antigen (HBcAg)

REC31689-100 The Native Antigen Company 0.1 456.72 EUR

Hepatitis B Virus Core Antigen (HBcAg)

REC31689-500 The Native Antigen Company 0.5 1370.16 EUR

Hepatitis B Core, Recombinant (HBV Core, HBcAg)

MBS638143-01mg MyBiosource 0.1mg 540 EUR

Hepatitis B Core, Recombinant (HBV Core, HBcAg)

MBS638143-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2275 EUR

Hepatitis B Core, Recombinant (HBV Core, HBcAg)

MBS636514-005mg MyBiosource 0.05mg 520 EUR

Hepatitis B Core, Recombinant (HBV Core, HBcAg)

MBS636514-01mg MyBiosource 0.1mg 770 EUR

Hepatitis B Core, Recombinant (HBV Core, HBcAg)

MBS636514-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 3245 EUR

Hepatitis B Core Antigen, Recombinant (HBcAg)

MBS637801-01mg MyBiosource 0.1mg 650 EUR

Hepatitis B Core Antigen, Recombinant (HBcAg)

MBS637801-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2780 EUR

Hepatitis B Core Antigen, Recombinant (HBcAg)

MBS636719-01mg MyBiosource 0.1mg 605 EUR

Hepatitis B Core Antigen, Recombinant (HBcAg)

MBS636719-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2565 EUR

Hepatitis B Core Antigen, Recombinant (HBcAg)

MBS636183-01mg MyBiosource 0.1mg 1255 EUR

Hepatitis B Core Antigen, Recombinant (HBcAg)

MBS636183-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 5505 EUR

Hepatitis B Core Antigen, Recombinant (HBcAg)

MBS636245-01mg MyBiosource 0.1mg 825 EUR

Hepatitis B Core Antigen, Recombinant (HBcAg)

MBS636245-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 3560 EUR

anti-HBcAg core IgM (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen.

030-A Virogen 1 MG 850 EUR

anti-HBcAg core IgM (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen.

030-A-100ugvial Virogen 100 ug/vial 150 EUR

OPEF01657-1MG - Recombinant Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antigen

OPEF01657-1MG Aviva Systems Biology 1mg 1269 EUR

Hepatitis B Core Antigen, aa1-183, Recombinant (HBcAg)

MBS636878-01mg MyBiosource 0.1mg 475 EUR

Hepatitis B Core Antigen, aa1-183, Recombinant (HBcAg)

MBS636878-05mg MyBiosource 0.5mg 925 EUR

Hepatitis B Core Antigen, aa1-183, Recombinant (HBcAg)

MBS636878-5x05mg MyBiosource 5x0.5mg 4015 EUR

Hepatitis B Virus Core antigen, Recombinant, Pichia (HBcAg)

MBS637263-1mg MyBiosource 1mg 1235 EUR

Hepatitis B Virus Core antigen, Recombinant, Pichia (HBcAg)

MBS637263-5x1mg MyBiosource 5x1mg 5345 EUR

anti-HBcAg core IgG2a (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen. Epitope: 70 – 80 a.a.

033-A Virogen 1 MG 850 EUR

anti-HBcAg core IgG2a (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen. Epitope: 70 – 80 a.a.

033-A-100ugvial Virogen 100 ug/vial 150 EUR

anti-HBcAg core IgG2a (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen. Epitope: 1-10 a.a.

036-A Virogen 1 MG 850 EUR

anti-HBcAg core IgG2a (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen. Epitope: 1-10 a.a.

036-A-100ugvial Virogen 100 ug/vial 150 EUR

anti-HBcAg core IgG2a (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen. Epitope: 130-140 a.a.

038-A Virogen 1 MG 850 EUR

anti-HBcAg core IgG2a (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen. Epitope: 130-140 a.a.

038-A-100ugvial Virogen 100 ug/vial 150 EUR

HBV core recombinant antigen

00120-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HBV core recombinant antigen

00120-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

Recombinant (E.coli) Hepatitis B Virus core antigen (HBcAg) (1-144 aa, 17 kda, >95%)

HBVC11-R-100 Alpha Diagnostics 100 ug 343.2 EUR

anti-HBcAg core IgG2b (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen (ayw). Epitope: 135-140 a.a.

034-A Virogen 1 MG 850 EUR

anti-HBcAg core IgG2b (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen (ayw). Epitope: 135-140 a.a.

034-A-100ugvial Virogen 100 ug/vial 150 EUR

anti-HBcAg core IgG2b (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen (ayw). Epitope:141-154 a.a.

035-A Virogen 1 MG 850 EUR

anti-HBcAg core IgG2b (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen (ayw). Epitope:141-154 a.a.

035-A-100ugvial Virogen 100 ug/vial 150 EUR

anti-HBcAg core IgG2b (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen (ayw). Epitope: 138- 145 a.a.

037-A Virogen 1 MG 850 EUR

anti-HBcAg core IgG2b (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen (ayw). Epitope: 138- 145 a.a.

037-A-100ugvial Virogen 100 ug/vial 150 EUR

Recombinant (E. coli) Hepatitis B Virus core antigen (HBcAg) (1-183aa, 18 kda, >95%)

HBVC15-R-25 Alpha Diagnostics 25 ug 270 EUR

Hepatitis B Virus Core antigen Delta, aa1-144, Recombinant (HBcAg)

MBS638144-01mg MyBiosource 0.1mg 490 EUR

Hepatitis B Virus Core antigen Delta, aa1-144, Recombinant (HBcAg)

MBS638144-05mg MyBiosource 0.5mg 1065 EUR

Hepatitis B Virus Core antigen Delta, aa1-144, Recombinant (HBcAg)

MBS638144-5x05mg MyBiosource 5x0.5mg 4635 EUR

Hepatits B Core antigen (HBcAg)

RP-4006-01 ImmunoBioscience 0.5 ml 136.15 EUR

Hepatits B Core antigen (HBcAg)

RP-4006-02 ImmunoBioscience 1.0 ml 198.8 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg)

MBS6507650-01mL MyBiosource 0.1mL 815 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg)

MBS6507650-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3510 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg)

MBS6507651-01mL MyBiosource 0.1mL 795 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg)

MBS6507651-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3435 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg)

MBS6507652-01mL MyBiosource 0.1mL 820 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg)

MBS6507652-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3530 EUR

Recombinant Hepatitis B core antigen (HBcAg) protein (aa: 1-144, His Tag)

HBC15-R-10 Alpha Diagnostics 100 ug 416.4 EUR

Recombinant HBV Core Antigen

VAng-Wyb8585-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

Recombinant HBV core Antigen

VAC-0206 Creative BioMart 0.5ml 1598.4 EUR

HBV core recombinant antigen, Delta

00121-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HBV core recombinant antigen, Delta

00121-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antigen >90%

MBS569555-1mg MyBiosource 1mg 1210 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antigen >90%

MBS569555-5x1mg MyBiosource 5x1mg 5255 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (PE)

MBS6129316-01mL MyBiosource 0.1(mL 1070 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (PE)

MBS6129316-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4665 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (PE)

MBS6129317-01mL MyBiosource 0.1(mL 1075 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (PE)

MBS6129317-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4680 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (AP)

MBS6126222-01mL MyBiosource 0.1(mL 1070 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (AP)

MBS6126222-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4665 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (AP)

MBS6126223-01mL MyBiosource 0.1(mL 1075 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (AP)

MBS6126223-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4680 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (AP)

MBS6247970-01mL MyBiosource 0.1(mL 995 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (AP)

MBS6247970-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4325 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (AP)

MBS6247971-01mL MyBiosource 0.1(mL 995 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (AP)

MBS6247971-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4325 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (AP)

MBS6260252-01mL MyBiosource 0.1mL 1390 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (AP)

MBS6260252-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 6105 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (AP)

MBS6260253-01mL MyBiosource 0.1mL 1390 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (AP)

MBS6260253-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 6105 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (PE)

MBS6262803-01mL MyBiosource 0.1mL 1390 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (PE)

MBS6262803-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 6105 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (PE)

MBS6262804-01mL MyBiosource 0.1mL 1390 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (PE)

MBS6262804-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 6105 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (PE)

MBS6251863-01mL MyBiosource 0.1(mL 995 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (PE)

MBS6251863-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4325 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (PE)

MBS6251864-01mL MyBiosource 0.1(mL 995 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (PE)

MBS6251864-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4325 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (HRP)

MBS6128696-01mL MyBiosource 0.1(mL 1070 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (HRP)

MBS6128696-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4665 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (HRP)

MBS6128697-01mL MyBiosource 0.1(mL 1075 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (HRP)

MBS6128697-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4680 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (APC)

MBS6126840-01mL MyBiosource 0.1(mL 1070 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (APC)

MBS6126840-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4665 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (APC)

MBS6126841-01mL MyBiosource 0.1(mL 1075 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (APC)

MBS6126841-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4680 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (HRP)

MBS6250911-01mL MyBiosource 0.1(mL 995 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (HRP)

MBS6250911-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4325 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (HRP)

MBS6250912-01mL MyBiosource 0.1(mL 995 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (HRP)

MBS6250912-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4325 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (HRP)

MBS6262293-01mL MyBiosource 0.1mL 1390 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (HRP)

MBS6262293-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 6105 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (HRP)

MBS6262294-01mL MyBiosource 0.1mL 1390 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (HRP)

MBS6262294-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 6105 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (APC)

MBS6260763-01mL MyBiosource 0.1mL 1390 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (APC)

MBS6260763-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 6105 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (APC)

MBS6260764-01mL MyBiosource 0.1mL 1390 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (APC)

MBS6260764-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 6105 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (APC)

MBS6268823-01mL MyBiosource 0.1mL 995 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (APC)

MBS6268823-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4325 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (APC)

MBS6268824-01mL MyBiosource 0.1mL 995 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (APC)

MBS6268824-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4325 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (FITC)

MBS6128075-01mL MyBiosource 0.1(mL 1070 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (FITC)

MBS6128075-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4665 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (FITC)

MBS6128076-01mL MyBiosource 0.1(mL 1075 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (FITC)

MBS6128076-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4680 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (FITC)

MBS6249915-01mL MyBiosource 0.1(mL 995 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (FITC)

MBS6249915-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4325 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (FITC)

MBS6249916-01mL MyBiosource 0.1(mL 995 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (FITC)

MBS6249916-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4325 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (FITC)

MBS6261782-01mL MyBiosource 0.1mL 1390 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (FITC)

MBS6261782-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 6105 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (FITC)

MBS6261783-01mL MyBiosource 0.1mL 1390 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (FITC)

MBS6261783-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 6105 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (Biotin)

MBS6127461-01mL MyBiosource 0.1(mL 1070 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (Biotin)

MBS6127461-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4665 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (Biotin)

MBS6127462-01mL MyBiosource 0.1(mL 1075 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (Biotin)

MBS6127462-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4680 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (Biotin)

MBS6248989-01mL MyBiosource 0.1(mL 995 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (Biotin)

MBS6248989-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4325 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (Biotin)

MBS6248990-01mL MyBiosource 0.1(mL 995 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (Biotin)

MBS6248990-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4325 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (Biotin)

MBS6261274-01mL MyBiosource 0.1mL 1390 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (Biotin)

MBS6261274-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 6105 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (Biotin)

MBS6261275-01mL MyBiosource 0.1mL 1390 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (Biotin)

MBS6261275-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 6105 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HbcAg) Protein

abx060161-100g Abbexa 100 µg Ask for price

Hepatitis B Core Antigen (HbcAg) Protein

abx060161-10g Abbexa 10 µg 687.5 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HbcAg) Protein

abx060161-50g Abbexa 50 µg Ask for price

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Protein

abx060546-100g Abbexa 100 µg Ask for price

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Protein

abx060546-10g Abbexa 10 µg 1250 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Protein

abx060546-50g Abbexa 50 µg Ask for price

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Protein

abx060547-100g Abbexa 100 µg Ask for price

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Protein

abx060547-10g Abbexa 10 µg 1250 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Protein

abx060547-50g Abbexa 50 µg Ask for price

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Protein

abx670097-100g Abbexa 100 µg 612.5 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Protein

abx670097-1mg Abbexa 1 mg Ask for price

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Protein

abx670098-100g Abbexa 100 µg 637.5 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Protein

abx670100-100g Abbexa 100 µg 737.5 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx021768-1mg Abbexa 1 mg 1195.2 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx021769-1mg Abbexa 1 mg 1195.2 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx021770-1mg Abbexa 1 mg 1220.4 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx021789-1mg Abbexa 1 mg 828 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx021790-1mg Abbexa 1 mg 828 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx411395-02mg Abbexa 0.2 mg 678 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx411396-02mg Abbexa 0.2 mg 678 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx411398-02mg Abbexa 0.2 mg 678 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx411399-02mg Abbexa 0.2 mg 678 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx411400-02mg Abbexa 0.2 mg 678 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

GWB-T00611 GenWay Biotech 100ug Ask for price

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

GWB-T00612 GenWay Biotech 100ug Ask for price

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx021768-400l Abbexa 400 µl Ask for price

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx021768-80l Abbexa 80 µl 1200 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx021769-400l Abbexa 400 µl Ask for price

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx021769-80l Abbexa 80 µl 1200 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx021770-400l Abbexa 400 µl Ask for price

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx021770-80l Abbexa 80 µl 1200 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx021789-400l Abbexa 400 µl Ask for price

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx021789-80l Abbexa 80 µl 762.5 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx021790-400l Abbexa 400 µl Ask for price

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx021790-80l Abbexa 80 µl 762.5 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx411395-100g Abbexa 100 µg 487.5 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx411400-100g Abbexa 100 µg Ask for price

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

abx411400-25g Abbexa 25 µg 487.5 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

MBS569000-1mg MyBiosource 1mg 320 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

MBS569000-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1240 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

MBS569001-1mg MyBiosource 1mg 320 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody

MBS569001-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1240 EUR

Recombinant HBV core delta Antigen

H1V1-307 Creative BioMart 100ug 798.4 EUR

MAb to HBcAg; Monoclonal Antibody to Hepatitis B core Antigen (HBcAg)

MBS498003-1mg MyBiosource 1mg 200 EUR

MAb to HBcAg; Monoclonal Antibody to Hepatitis B core Antigen (HBcAg)

MBS498003-5x1mg MyBiosource 5x1mg 770 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (MaxLight 490)

MBS6253918-01mL MyBiosource 0.1(mL 995 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (MaxLight 490)

MBS6253918-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4325 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (MaxLight 490)

MBS6253919-01mL MyBiosource 0.1(mL 995 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (MaxLight 490)

MBS6253919-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4325 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (MaxLight 550)

MBS6254958-01mL MyBiosource 0.1(mL 995 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (MaxLight 550)

MBS6254958-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4325 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (MaxLight 550)

MBS6254959-01mL MyBiosource 0.1(mL 995 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (MaxLight 550)

MBS6254959-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4325 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (MaxLight 405)

MBS6252878-01mL MyBiosource 0.1(mL 995 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (MaxLight 405)

MBS6252878-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4325 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (MaxLight 405)

MBS6252879-01mL MyBiosource 0.1(mL 995 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (MaxLight 405)

MBS6252879-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4325 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (MaxLight 490)

MBS6263825-01mL MyBiosource 0.1mL 1390 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (MaxLight 490)

MBS6263825-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 6105 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (MaxLight 490)

MBS6263826-01mL MyBiosource 0.1mL 1390 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (MaxLight 490)

MBS6263826-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 6105 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (MaxLight 550)

MBS6264336-01mL MyBiosource 0.1mL 1390 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (MaxLight 550)

MBS6264336-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 6105 EUR

Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) (MaxLight 550)

MBS6264337-01mL MyBiosource 0.1mL 1390 EUR

Rolę  limfocytów B wiążących HBcAg w  stymulacji CTL swoistych dla HBcAg oceniano przez immunizację endogennym  HBcAg  (immunizacja DNA) i egzogennymi  rekombinowanymi   cząstkami HBcAg .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *