Skutki stresu solnego powodują zmianę podstawowej przemiany materii w korzeniach jęczmienia

W pracy badano wpływ stresu solnego i asymilacji azotu na korzenie jęczmienia uprawianego hydroponicznie, poddane działaniu 150 mM NaCl, w obecności lub nieobecności amonu jako jedynego źródła azotu. Stres solny determinuje przekierowanie metabolizmu korzeni w kierunku syntezy osmolitów, takich jak betaina glicyny i prolina oraz podwyższony poziom zredukowanego glutationu.

Zmiany metaboliczne wywołane stresem solnym powodują zmniejszenie zarówno aktywności, jak i zasobności w białka kluczowych enzymów, czyli karboksylazy GOGAT i PEP, oraz nieznaczny wzrost HSP70. Te zmiany zwiększyłyby zapotrzebowanie na reduktory dostarczane przez OPPP, zgodnie z obserwowanym wzrostem całkowitej aktywności G6PDH.

Zbadano udział i występowanie różnych izoform G6PDH oraz określono właściwości kinetyczne częściowo oczyszczonych cytozolowych i plastydowych G6PDH.

Analizy bioinformatyczne badające profile koekspresji G6PDH u Arabidopsis i jęczmienia potwierdzają przedstawione dane. Ponadto gen kodujący izoformę korzenia P2-G6PDH został w pełni zsekwencjonowany; właściwości biochemiczne odpowiedniego białka zbadano doświadczalnie. Wyniki omówiono w świetle możliwych różnych ról i regulacji różnych izoform G6PDH podczas stresu solnego w korzeniach jęczmienia.

Chociaż dichalkogendy metali przejściowych, takie jak MoS2, uznano za wysoce silne dwuwymiarowe nanomateriały, ogólne metody ich chemicznej funkcjonalizacji są rzadkie. Tutaj przedstawiamy drogę funkcjonalizacji, która skutkuje grupami organicznymi związanymi z powierzchnią MoS2 przez kowalencyjne wiązania CS. Opiera się to na interkalacji litu, eksfoliacji chemicznej, a następnie wygaszaniu ujemnych ładunków znajdujących się w MoS2 przez elektrofile, takie jak sole diazoniowe. Typowe stopnie funkcjonalizacji wynoszą 10-20% atomów i są potencjalnie dostrajane przez wybór warunków interkalacji.

Co istotne, nie wprowadza się dalszych defektów, a wyżarzanie w temperaturze 350 °C przywraca nieskazitelny 2H-MoS2. Pokazujemy, że w przeciwieństwie do chemicznie eksfoliowanego i nieskazitelnego MoS2 sfunkcjonalizowany MoS2 bardzo dobrze dysperguje w anizolu, co potwierdza znaczną modyfikację właściwości powierzchniowych przez funkcjonalizację. Obliczenia DFT pokazują, że szczepienie grupy funkcyjnej na atomach siarki (naładowanego) MoS2 jest energetycznie korzystne i że powstają wiązania SC.

Donieśliśmy, że uszkodzenie organum vasculosum blaszki terminalnej (OVLT) nie ma wpływu na podstawowe poziomy średniego ciśnienia tętniczego (MAP), ale znosi nadciśnieniowy wpływ angiotensyny II (AngII) u szczurów na diecie zawierającej normalną sól.

Wyniki te sugerują, że OVLT nie przyczynia się do regulacji MAP w warunkach normalnego spożycia soli, ale jest ważnym miejscem w mózgu dla nadciśnieniowych działań AngII. Zaproponowano, że OVLT jest głównym czujnikiem sodu w mózgu, a nadciśnieniowe działanie AngII nasila się po spożyciu dużej ilości soli. Dlatego celem tego badania było zbadanie roli OVLT podczas nadciśnienia indukowanego przez AngII u szczurów karmionych dietą wysokosolną. Samce szczurów Sprague-Dawley przeszły operację pozorowaną (pozorowana; n = 9) lub uszkodzenie OVLT (OVLTx; n = 8) i umieszczono na diecie o wysokiej zawartości soli (2% NaCl).

MAP mierzono za pomocą telemetrii radiowej podczas trzech dni kontrolnych, 10 dni wlewu AngII (10 ng/kg/min, iv) i 3-dniowego okresu rekonwalescencji. MAP był znacząco niższy w OVLTx (97 ± 2 mmHg) w porównaniu z szczurami Sham (106 ± 1 mmHg) w okresie kontrolnym (P < 0,05). Co więcej, przewlekła odpowiedź presyjna na AngII była znacznie osłabiona u szczurów OVLTx. MAP zwiększyła 58 ± 3 mmHg u szczurów Sham do dnia 10 AngII w porównaniu ze wzrostem 40 ± 7 mmHg u szczurów OVLTx (P < 0,05) . Wnioskujemy, że (1) OVLT reguluje podstawowe poziomy MAP u szczurów spożywających duże ilości soli i (2) OVLT jest ważnym miejscem działania w mózgu dla patogenezy nadciśnienia tętniczego solami AngII u szczura.

Zbadano zależną od miejsca i spontaniczną funkcjonalizację tetrafluoroboranu 4-bromobenzenodiazoniowego (4-BBDT) oraz jego działanie domieszkujące na mechanicznie eksfoliowany grafen (MEG). Przestrzennie rozdzielone widma Ramana uzyskane z krawędzi i regionu podstawowego MEG ujawniły, że cząsteczki 4-BBDT były funkcjonalizowane niekowalencyjnie w regionie podstawowym MEG, podczas gdy były kowalencyjnie związane z krawędzią MEG.

Efekt domieszkowania chemicznego indukowany przez niekowalencyjnie funkcjonalizowane cząsteczki 4-BBDT na podstawowym obszarze płaszczyzny MEG został z powodzeniem wyjaśniony za pomocą spektroskopii Ramana. Położenie poziomu Fermiego MEG i rodzaj domieszkującego nośnika ładunku indukowanego przez niekowalencyjnie zaadsorbowane cząsteczki 4-BBDT określono na podstawie systematycznych zmian prążków G i 2D. Pomyślne spektroskopowe wyjaśnienie różnych cech wiązania 4-BBDT w zależności od umiejscowienia grafenu jest korzystne dla podstawowych badań dotyczących zjawiska przenoszenia ładunku grafenu, a także dla potencjalnych zastosowań, takich jak urządzenia elektroniczne, hybrydyzowane struktury kompozytowe itp. .

Skurcz mięśni gładkich naczyń (VSM) wpływa na napięcie naczyniowe, które jest ważnym wyznacznikiem systemowego oporu naczyniowego, a tym samym ciśnienia krwi.

Kluczowe szlaki sygnałowe dla skurczu VSM zbiegają się w fosforylację regulacyjnego łańcucha lekkiego (RLC) miozyny mięśni gładkich. Ta fosforylacja jest pośredniczona przez kinazę lekkiego łańcucha miozyny zależną od Ca(2+)/kalmoduliny (MLCK), ale kinazy niezależne od Ca(2+) mogą również mieć udział, szczególnie w długotrwałych skurczach.

Przekazywanie sygnałów przez MLCK pośrednio powiązano z utrzymaniem podstawowego ciśnienia krwi, podczas gdy przekaźnictwo przez RhoA powiązano z nadciśnieniem wywołanym solą. W tym raporcie przeanalizowaliśmy myszy z nokautem MLCK specyficznym dla mięśni gładkich. Segmenty tętnicy krezkowej izolowane od myszy z nokautem MLCK specyficznych dla mięśni gładkich (MLCK (SMKO)) miały znacznie zmniejszoną odpowiedź skurczową na KCl i środki zwężające naczynia. Nokaut kinazy również znacznie zmniejszył fosforylację RLC i rozwinął siłę. Sugerujemy, że MLCK i jego fosforylacja RLC są wymagane do tonicznego skurczu VSM.

Hoagland No. 2 Basal Salt Mixture

TS1094-5L EWC Diagnostics 1 unit 4.52 EUR

Hoagland No. 2 Basal Salt Mixture (Modif

TS1105-10X1L EWC Diagnostics 1 unit 10.65 EUR

Hoagland No. 2 Basal Salt Mixture (Modif

TS1105-5L EWC Diagnostics 1 unit 4.61 EUR

Hoagland No. 2 Basal Salt Mixture w/o

TS1117-10X1L EWC Diagnostics 1 unit 8.28 EUR

Hoagland No. 2 Basal Salt Mixture w/o

TS1117-5L EWC Diagnostics 1 unit 3.6 EUR

HOAGLAND MODIFIED BASAL SALT MIXTURE

H353 PhytoTechnology Laboratories 100L 31.63 EUR

EXS III BASAL SALT MIXTURE WITH ADENINE

E333 PhytoTechnology Laboratories 10L 23.33 EUR

MS BASAL SALT MIXTURE

M524 PhytoTechnology Laboratories 100L 5.3 EUR

EXS III BASAL SALT MIXTURE WITHOUT ADENINE

E337 PhytoTechnology Laboratories 10L 23.33 EUR

DCR Basal Salt Mixture

30630088-3 Glycomatrix 25 L 21.7 EUR

DCR Basal Salt Mixture

30630088-4 Glycomatrix 50 L 32.46 EUR

DKW Basal Salt Mixture

30630092-3 Glycomatrix 25 L 25.26 EUR

DKW Basal Salt Mixture

30630092-4 Glycomatrix 50 L 39.89 EUR

DCR BASAL SALT MIXTURE

D146 PhytoTechnology Laboratories 10L 35.14 EUR

DKW BASAL SALT MIXTURE

D190 PhytoTechnology Laboratories 1000L 35.14 EUR

DCR BASAL SALT MIXTURE

C972 PhytoTechnology Laboratories 1EA 80.46 EUR

DKW Basal Salt Mixture

CP007-010 GenDepot 10X1L 118.8 EUR

DKW Basal Salt Mixture

CP007-500 GenDepot 50L 151.2 EUR

TM4G Basal Salt Mixture

30630138-2 Glycomatrix 25 L 25.14 EUR

TM4G Basal Salt Mixture

30630138-3 Glycomatrix 50 L 47.99 EUR

WHITE BASAL SALT MIXTURE

W898 PhytoTechnology Laboratories 10L 31.63 EUR

HELLER BASAL SALT MIXTURE

H393 PhytoTechnology Laboratories 10L 31.63 EUR

LITVAY BASAL SALT MIXTURE

L546 PhytoTechnology Laboratories 10L 31.63 EUR

GAMBORG BASAL SALT MIXTURE

G768 PhytoTechnology Laboratories 100L 31.63 EUR

ANDERSON BASAL SALT MIXTURE

A267 PhytoTechnology Laboratories 10L 31.63 EUR

MS BASAL SALT MIXTURE (0.5x)

M153 PhytoTechnology Laboratories 10L 24.5 EUR

CHU'S N6 BASAL SALT MIXTURE

C416 PhytoTechnology Laboratories 100L 31.63 EUR

KAO & MICHAYLUK BASAL SALT MIXTURE

K413 PhytoTechnology Laboratories 10L 31.63 EUR

NITSCH & NITSCH BASAL SALT MIXTURE

N613 PhytoTechnology Laboratories 100L 31.63 EUR

Murashige & Skoog Basal Salt Mixture

A010-23 Creative BioMart 220g 168 EUR

QUOIRIN & LEPOIVRE BASAL SALT MIXTURE

Q673 PhytoTechnology Laboratories 10L 35.14 EUR

CARNIVOROUS PLANT BASAL SALT MIXTURE

C1935 PhytoTechnology Laboratories 10L 31.63 EUR

SCHENK & HILDEBRANDT BASAL SALT MIXTURE

S816 PhytoTechnology Laboratories 100L 31.63 EUR

McCown Woody Plant Basal Salt Mixture

30630056-3 Glycomatrix 25 L 22.81 EUR

McCown Woody Plant Basal Salt Mixture

30630056-4 Glycomatrix 50 L 41.24 EUR

Parker Thompson Fern Basal Salt Mixture

30630139-2 Glycomatrix 25 L 21.41 EUR

Parker Thompson Fern Basal Salt Mixture

30630139-3 Glycomatrix 50 L 44.95 EUR

MS VAN DER SALM BASAL SALT MIXTURE

M5541 PhytoTechnology Laboratories 10L 31.63 EUR

Carnivorous Plant (Nepenthes) Basal Salt Mixture

30630089-2 Glycomatrix 25 L 20.57 EUR

Carnivorous Plant (Nepenthes) Basal Salt Mixture

30630089-3 Glycomatrix 50 L 23.19 EUR

Vacin & Went Modified Orchid Basal Salt Mixture

30630140-2 Glycomatrix 25 L 21.41 EUR

Vacin & Went Modified Orchid Basal Salt Mixture

30630140-3 Glycomatrix 50 L 43.46 EUR

VACIN & WENT MODIFIED ORCHID BASAL SALT MIXTURE

V505 PhytoTechnology Laboratories 10L 42.21 EUR

MS MODIFIED BASAL SALT MIXTURE W/OUT NITRATES

M531 PhytoTechnology Laboratories 10L 31.63 EUR

McCown Woody Plant Basal Salt Mixture, w/ Vitamins

30630057-3 Glycomatrix 25 L 20.18 EUR

McCown Woody Plant Basal Salt Mixture, w/ Vitamins

30630057-4 Glycomatrix 50 L 34.22 EUR

MS VAN DER SALM BASAL SALT MIXTURE W/ VITAMINS

M5642 PhytoTechnology Laboratories 10L 31.63 EUR

LLOYD & MCCOWN WOODY PLANT BASAL MIXTURE

L154 PhytoTechnology Laboratories 100L 31.63 EUR

Salt Mixture H.M.W

13464 Sisco Laboratories 500 Gms 3.3 EUR

Hoagland's Medium; Without Nitrogen

CP016-010 GenDepot 10X1L 118.8 EUR

Hoagland's Medium; Without Nitrogen

CP016-500 GenDepot 50L 151.2 EUR

Salt Mixture U.S.P. XIV

71637 Sisco Laboratories 500 Gms 3.53 EUR

Imipenem and Cilastatin sodium salt (1:1 mixture, with added sodium bicarbonate)

GP8148 Glentham Life Sciences 100mg 72.46 EUR

Imipenem and Cilastatin sodium salt (1:1 mixture, with added sodium bicarbonate)

GP8148-100 Glentham Life Sciences 100 79.1 EUR

Imipenem and Cilastatin sodium salt (1:1 mixture, with added sodium bicarbonate)

GP8148-100MG Glentham Life Sciences 100 mg 132 EUR

White Plant Salt Mixture

TS1015-5L EWC Diagnostics 1 unit 6.22 EUR

Nitsch Plant Salt Mixture

TS1013-5L EWC Diagnostics 1 unit 4.08 EUR

CHU (N6) Plant Salt Mixture

TS1103-10X1L EWC Diagnostics 1 unit 28.92 EUR

CHU (N6) Plant Salt Mixture

TS1103-5L EWC Diagnostics 1 unit 12.52 EUR

Salt Mixture Bernhart Tommarelli

45549 Sisco Laboratories 500 Gms 3 EUR

Budesonide mixture with salmeterol

T25182-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Budesonide mixture with salmeterol

T25182-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Budesonide mixture with salmeterol

T25182-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Budesonide mixture with salmeterol

T25182-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Budesonide mixture with salmeterol

T25182-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Budesonide mixture with salmeterol

MBS5774916-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Gamborg B5 Plant Salt Mixture

TS1014-5L EWC Diagnostics 1 unit 4.46 EUR

DKW / Juglans Plant Salt Mixture

TS1115-10X1L EWC Diagnostics 1 unit 11.53 EUR

DKW / Juglans Plant Salt Mixture

TS1115-25L EWC Diagnostics 1 unit 19.76 EUR

DKW / Juglans Plant Salt Mixture

TS1115-5L EWC Diagnostics 1 unit 4.96 EUR

PARKER THOMPSON FERN SALT MIXTURE

P713 PhytoTechnology Laboratories 10L 31.63 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture

TS1005-5L EWC Diagnostics 1 unit 4.81 EUR

Schenk & Hildebrandt Plant Salt Mixture

TS1102-10X1L EWC Diagnostics 1 unit 13 EUR

Schenk & Hildebrandt Plant Salt Mixture

TS1102-5L EWC Diagnostics 1 unit 5.68 EUR

Schenk & Hildebrandt Plant Salt Mixture

TS1116-10X1L EWC Diagnostics 1 unit 11.42 EUR

Schenk & Hildebrandt Plant Salt Mixture

TS1116-25L EWC Diagnostics 1 unit 19.16 EUR

Schenk & Hildebrandt Plant Salt Mixture

TS1116-5L EWC Diagnostics 1 unit 4.91 EUR

Hoagland's Medium

CP015-010 GenDepot 10X1L 118.8 EUR

Hoagland's Medium

CP015-500 GenDepot 50L 151.2 EUR

BzATP Ammonium Salt (Mixture of 2'-3' isomers)

B820005 Toronto Research Chemicals 10mg 804 EUR

Anderson Rhododendron Plant Salt Mixture

TS1016-10X1L EWC Diagnostics 1 unit 10.87 EUR

Anderson Rhododendron Plant Salt Mixture

TS1016-5L EWC Diagnostics 1 unit 4.25 EUR

De Greef & Jacobs Plant Salt Mixture

TS1114-10X1L EWC Diagnostics 1 unit 10.65 EUR

De Greef & Jacobs Plant Salt Mixture

TS1114-25L EWC Diagnostics 1 unit 18.16 EUR

De Greef & Jacobs Plant Salt Mixture

TS1114-5L EWC Diagnostics 1 unit 4.61 EUR

N-glycolyl-Ganglioside GM3 Mixture (ammonium salt)

T36413-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

N-glycolyl-Ganglioside GM3 Mixture (ammonium salt)

T36413-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

N-glycolyl-Ganglioside GM3 Mixture (ammonium salt)

T36413-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

N-glycolyl-Ganglioside GM3 Mixture (ammonium salt)

T36413-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

N-glycolyl-Ganglioside GM3 Mixture (ammonium salt)

T36413-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

N-glycolyl-Ganglioside GM3 Mixture (ammonium salt)

MBS5797564-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

MS MODIFIED SALT MIXTURE (0.5 NITRATES)

M561 PhytoTechnology Laboratories 10L 24.5 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1109-10X1L EWC Diagnostics 1 unit 10.65 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1109-25L EWC Diagnostics 1 unit 18.16 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1109-5L EWC Diagnostics 1 unit 4.61 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1110-10X1L EWC Diagnostics 1 unit 9.4 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1110-25L EWC Diagnostics 1 unit 15.96 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1110-5L EWC Diagnostics 1 unit 4.08 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1111-10X1L EWC Diagnostics 1 unit 10.09 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1111-25L EWC Diagnostics 1 unit 17.04 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1111-5L EWC Diagnostics 1 unit 4.37 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1112-10X1L EWC Diagnostics 1 unit 10.12 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1112-25L EWC Diagnostics 1 unit 17.33 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1112-5L EWC Diagnostics 1 unit 4.37 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1118-10X1L EWC Diagnostics 1 unit 10.12 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1118-25L EWC Diagnostics 1 unit 16.91 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1118-5L EWC Diagnostics 1 unit 4.37 EUR

Ganglioside GD3 Mixture (sodium salt)

T35552-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Ganglioside GD3 Mixture (sodium salt)

T35552-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Ganglioside GD3 Mixture (sodium salt)

T35552-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Ganglioside GD3 Mixture (sodium salt)

T35552-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Ganglioside GD3 Mixture (sodium salt)

T35552-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Ganglioside GM3 Mixture (sodium salt)

T35588-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Ganglioside GM3 Mixture (sodium salt)

T35588-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Ganglioside GM3 Mixture (sodium salt)

T35588-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Ganglioside GM3 Mixture (sodium salt)

T35588-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Ganglioside GM3 Mixture (sodium salt)

T35588-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Ganglioside GM2 Mixture (sodium salt)

T35930-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Ganglioside GM2 Mixture (sodium salt)

T35930-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Ganglioside GM2 Mixture (sodium salt)

T35930-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Ganglioside GM2 Mixture (sodium salt)

T35930-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Ganglioside GM2 Mixture (sodium salt)

T35930-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Ganglioside GD3 Mixture (sodium salt)

MBS5796888-1mg MyBiosource 1(mg 430 EUR

Ganglioside GD3 Mixture (sodium salt)

MBS5796888-5x1mg MyBiosource 5x1(mg 1780 EUR

Ganglioside GM3 Mixture (sodium salt)

MBS5796915-1mg MyBiosource 1(mg 335 EUR

Ganglioside GM3 Mixture (sodium salt)

MBS5796915-5x1mg MyBiosource 5x1(mg 1355 EUR

Ganglioside GM2 Mixture (sodium salt)

MBS5797169-1mg MyBiosource 1(mg 615 EUR

Ganglioside GM2 Mixture (sodium salt)

MBS5797169-5x1mg MyBiosource 5x1(mg 2605 EUR

Murashige and Skoog Salt Mixture (Powder)

MBS653197-100L MyBiosource 100L 505 EUR

Murashige and Skoog Salt Mixture (Powder)

MBS653197-200L MyBiosource 200L 690 EUR

Murashige and Skoog Salt Mixture (Powder)

MBS653197-25L MyBiosource 25L 315 EUR

Murashige and Skoog Salt Mixture (Powder)

MBS653197-5x200L MyBiosource 5x200L 2065 EUR

Ganglioside GQ1b Mixture (sodium salt)

T35553-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Ganglioside GQ1b Mixture (sodium salt)

T35553-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Ganglioside GQ1b Mixture (sodium salt)

T35553-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Ganglioside GQ1b Mixture (sodium salt)

T35553-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Ganglioside GQ1b Mixture (sodium salt)

T35553-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Ganglioside GD1a mixture (sodium salt)

T35587-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Ganglioside GD1a mixture (sodium salt)

T35587-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Ganglioside GD1a mixture (sodium salt)

T35587-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Ganglioside GD1a mixture (sodium salt)

T35587-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Ganglioside GD1a mixture (sodium salt)

T35587-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Ganglioside GD1b Mixture (sodium salt)

T36861-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Ganglioside GD1b Mixture (sodium salt)

T36861-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Ganglioside GD1b Mixture (sodium salt)

T36861-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Ganglioside GD1b Mixture (sodium salt)

T36861-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Ganglioside GD1b Mixture (sodium salt)

T36861-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Ganglioside GT1b Mixture (sodium salt)

T36862-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Ganglioside GT1b Mixture (sodium salt)

T36862-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Ganglioside GT1b Mixture (sodium salt)

T36862-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Ganglioside GT1b Mixture (sodium salt)

T36862-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Ganglioside GT1b Mixture (sodium salt)

T36862-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Ganglioside GD1b Mixture (sodium salt)

MBS5797892-1mg MyBiosource 1(mg 225 EUR

Ganglioside GD1b Mixture (sodium salt)

MBS5797892-5x1mg MyBiosource 5x1(mg 870 EUR

Ganglioside GT1b Mixture (sodium salt)

MBS5797893-1mg MyBiosource 1(mg 220 EUR

Ganglioside GT1b Mixture (sodium salt)

MBS5797893-5mg MyBiosource 5(mg 475 EUR

Ganglioside GT1b Mixture (sodium salt)

MBS5797893-5x5mg MyBiosource 5x5(mg 1990 EUR

Ganglioside GQ1b Mixture (sodium salt)

MBS5796889-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Ganglioside GD1a mixture (sodium salt)

MBS5796914-1mg MyBiosource 1(mg 155 EUR

Ganglioside GD1a mixture (sodium salt)

MBS5796914-5mg MyBiosource 5(mg 355 EUR

Ganglioside GD1a mixture (sodium salt)

MBS5796914-5x5mg MyBiosource 5x5(mg 1440 EUR

Clorpropham mixture with propham

T30985-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Clorpropham mixture with propham

T30985-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Clorpropham mixture with propham

T30985-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Clorpropham mixture with propham

T30985-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Clorpropham mixture with propham

T30985-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Clorpropham mixture with propham

MBS5780607-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Linagliptin mixture with metformin

T32758-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Linagliptin mixture with metformin

T32758-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Linagliptin mixture with metformin

T32758-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Linagliptin mixture with metformin

T32758-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Linagliptin mixture with metformin

T32758-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Lynestrenol mixture with mestranol

T33032-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Lynestrenol mixture with mestranol

T33032-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Lynestrenol mixture with mestranol

T33032-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Lynestrenol mixture with mestranol

T33032-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Lynestrenol mixture with mestranol

T33032-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Linagliptin mixture with metformin

MBS5782322-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Lynestrenol mixture with mestranol

MBS5782597-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Cefprozil Dimer TFA Salt (E/Z Mixture)

C243920 Toronto Research Chemicals 5mg 2955 EUR

Chée & Pool (C2D) Vitis Plant Salt Mixture

TS1113-10X1L EWC Diagnostics 1 unit 10.99 EUR

Chée & Pool (C2D) Vitis Plant Salt Mixture

TS1113-25L EWC Diagnostics 1 unit 18.08 EUR

Chée & Pool (C2D) Vitis Plant Salt Mixture

TS1113-5L EWC Diagnostics 1 unit 4.78 EUR

Ofloxacin N-Oxide Acetic Acid Salt (Mixture of Diastereomers)

O245755 Toronto Research Chemicals 250mg 190 EUR

Cefoperasone mixture with sulbactam

T30788-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Cefoperasone mixture with sulbactam

T30788-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Cefoperasone mixture with sulbactam

T30788-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Cefoperasone mixture with sulbactam

T30788-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Cefoperasone mixture with sulbactam

T30788-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Cefoperasone mixture with sulbactam

MBS5780413-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Carbendazim mixture with flusilazole

T30739-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Carbendazim mixture with flusilazole

T30739-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Carbendazim mixture with flusilazole

T30739-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Carbendazim mixture with flusilazole

T30739-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Carbendazim mixture with flusilazole

T30739-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Carbendazim mixture with flusilazole

MBS5780364-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

MS MODIFIED SALT MIXTURE W/ FeNa-EDTA

M499 PhytoTechnology Laboratories 1000L 31.63 EUR

Acyclovir mixture with hydrocortisone

T29628-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Acyclovir mixture with hydrocortisone

T29628-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Acyclovir mixture with hydrocortisone

T29628-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Acyclovir mixture with hydrocortisone

T29628-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Acyclovir mixture with hydrocortisone

T29628-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Acyclovir mixture with hydrocortisone

MBS5779261-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Myszy MLCK(SMKO) wykazują znacznie niższe podstawowe ciśnienie krwi i słabsze reakcje na wazopresory. Podwyższone ciśnienie krwi w nadciśnieniu indukowanym solą zmniejsza się poniżej poziomu normotensyjnego po osłabieniu MLCK. Wyniki te sugerują, że MLCK jest niezbędny zarówno dla fizjologicznego, jak i patologicznego ciśnienia krwi. Myszy MLCK(SMKO) mogą być użytecznym modelem niewydolności naczyń i niedociśnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *