Skuteczność leczenia kotrimoksazolem w połączeniu z rHuG-CSF

Listerioza jest pojawiającą się infekcją oportunistyczną u gospodarza o obniżonej odporności. Opisano przypadek sepsy wywołanej przez Listeria monocytogenes u pacjenta z zaawansowaną infekcją HIV i ciężką neutropenią, leczonego z powodu chłoniaka nieziarniczego. Terapia kotrimoksazolem w połączeniu z rHuG-CSF (filgrastym) doprowadziła do szybkiego uzyskania korzystnego wyniku klinicznego i mikrobiologicznego oraz do wyrównania współistniejącej neutropenii.

Opis przypadku omówiono zgodnie z przeglądem piśmiennictwa wszystkich zgłoszonych do tej pory przypadków listeriozy w kontekście zakażenia wirusem HIV i AIDS. W szczególności skupiono się na roli zarówno kotrimoksazolu, jak i dodatku rHuG-CSF w leczeniu listeriozy u pacjentów z obniżoną odpornością.

Przeprowadzono randomizowane, podwójnie zaślepione, wieloośrodkowe badanie z udziałem 181 gorączkujących pacjentów z rakiem z poziomem ANC <500/mikrol otrzymujących chemioterapię mielosupresyjną w celu porównania sargramostymu (pochodzący z drożdży rekombinowany ludzki czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów, RhuGM-CSF) i filgrastym ( pochodzący z bakterii rekombinowany ludzki czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów, RhuG-CSF) w leczeniu mielosupresji wywołanej chemioterapią.

Pacjenci otrzymywali codziennie podskórne (SC) zastrzyki obu środków, aż poziomy ANC osiągnęły co najmniej 1500/mikrolitr.

Nie było statystycznej różnicy między grupami leczenia pod względem średniej liczby dni do osiągnięcia ANC 500/mikrol, ale średnia liczba dni do osiągnięcia poziomów ANC 1000/mikrol i 1500/mikrol była o około jeden dzień krótsza u pacjentów otrzymujących filgrastym . Mniej pacjentów w ramieniu sargramostymu było hospitalizowanych i mieli krótszy średni czas hospitalizacji, średni czas trwania gorączki i średni czas trwania antybiotykoterapii dożylnej w porównaniu z pacjentami, którzy otrzymywali filgrastym.

Oba czynniki wzrostu były dobrze tolerowane. Żaden pacjent nie został ponownie przyjęty do szpitala po odstawieniu czynnika wzrostu. Sargramostym i filgrastym mają porównywalną skuteczność i tolerancję w leczeniu mielosupresji wywołanej standardową dawką chemioterapii w praktyce środowiskowej.

Przeprowadzono prospektywne, randomizowane, podwójnie zaślepione, wieloośrodkowe badanie u pacjentów z nowotworami otrzymującymi chemioterapię mielosupresyjną w celu oceny i porównania tolerancji sargramostymu (pochodzący z drożdży rekombinowany ludzki czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów, RhuGM-CSF) i filgrastymu (bakterie pochodny rekombinowanego ludzkiego czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów, RhuG-CSF) w profilaktyce lub leczeniu neutropenii wywołanej chemioterapią.
Ogółem 137 pacjentów nadających się do oceny otrzymywało sargramostym (300 mikrogramów; 193 mg/m2) lub filgrastym (481 mg; 7 mg/kg) raz na dobę we własnym wstrzyknięciu podskórnym, zwykle rozpoczynając w ciągu 48 godzin po zakończeniu chemioterapii. Z wyjątkiem nieco większej częstości występowania gorączki 1. stopnia (<38,1°C) po sargramostimie, nie było statystycznie istotnych różnic w częstości występowania lub nasileniu miejscowych lub ogólnoustrojowych zdarzeń niepożądanych, które mogą być związane z czynnikami wzrostu.

Chociaż badanie nie zostało zaprojektowane do bezpośredniej oceny skuteczności, nie było również statystycznie istotnych różnic między grupami terapeutycznymi w całkowitej liczbie dni terapii czynnikiem wzrostu, dniach hospitalizacji lub dniach antybiotykoterapii dożylnej w okresie leczenia.

Zarówno sargramostym, jak i filgrastym były porównywalnie dobrze tolerowane po podaniu podskórnym w tej grupie pacjentów i nie wykazano klinicznie istotnych różnic między czynnikami wzrostu.
Zmobilizowane filgrastymem (rHuG-CSF) komórki progenitorowe krwi obwodowej (PBPC) u zdrowych japońskich ochotników szczegółowo scharakteryzowano przy użyciu dwóch systemów hodowli komórek klonalnych i dwukolorowej cytometrii przepływowej w celu wykrycia wieloliniowych komórek tworzących kolonie i podzbiorów komórek CD34+. Zbadano kinetykę PBPC podczas podawania filgrastymu oraz zbadano możliwe różnice w charakterze komórek progenitorowych w zależności od podanych dawek filgrastymu.
Filgrastym podawano podskórnie zdrowym ochotnikom przez 7 dni w dawkach 100, 200 lub 400 mikrogramów/m2 (10 na kohortę). Leczenie filgrastymem w dawce 100 lub 200 mikrogramów/m2 było dobrze tolerowane; jednak poziom dawki 400 mikrogramów/m2 nie został ukończony z powodu bólu kości i bólu mięśni. Leczenie w uderzający sposób zmobilizowało różne typy komórek progenitorowych, w tym wysoce proliferacyjne komórki tworzące kolonie megakariocytowe. Liczba komórek progenitorowych osiągnęła szczyt w dniu 5 i 6. Dwukrotny wzrost liczby krążących komórek progenitorowych w stosunku do wartości wyjściowej u ochotników leczonych filgrastymem w dawce 200 mikrogramów/m2 był wyraźniejszy niż u osób leczonych 100 mikrogramami/m2.

Filgrastim (rHuG-CSF)

rHuG-CSF Amyotop 300µg/vial 270 EUR

KRIBIOLISA GCSF (Filgrastim) ELISA

KBBA14 Krishgen 1 x 96 wells 676.5 EUR

KRIBIOLISA PEG-GCSF (Pegylated Filgrastim) ELISA

KBBA10 Krishgen 1 x 96 wells 676.5 EUR

Shikari (Q-AFA) Filgrastim Quantitative ELISA kit

FIL-QNS-FIL Matriks Biotek 1x96-wells test plate 1217.4 EUR

KRIBIOLISA GCSF (Filgrastim) ELISA, rat serum and plasma

KBBA14r Krishgen 1 x 96 wells 676.5 EUR

Molgramostim (rHuGM-CSF)

rHuGM-CSF Amyotop 300µg/vial 298.8 EUR

CSF/ Rat CSF ELISA Kit

ELA-E1111r Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

rHu G-CSF

AK8270-0002 Akron Biotech 2µg Ask for price

rHu G-CSF

AK8270-0010 Akron Biotech 10µg Ask for price

rHu G-CSF

AK8270-0100 Akron Biotech 100µg Ask for price

rHu G-CSF

AK8270-1000 Akron Biotech 1mg Ask for price

rHu GM-CSF

AK9707-0005 Akron Biotech 5µg Ask for price

rHu GM-CSF

AK9707-0020 Akron Biotech 20µg Ask for price

rHu GM-CSF

AK9707-0100 Akron Biotech 100µg Ask for price

rHu GM-CSF

AK9707-1000 Akron Biotech 1mg Ask for price

CSF Tubes

213361-(V100) ImmunoStep 100 tubes 2025.6 EUR

CSF Tubes

213361-(V25) ImmunoStep 25 tubes 606 EUR

CSF Tubes

213361-(V6) ImmunoStep 6 tubes 223.8 EUR

CSF Tubes

abx290032-100tubes Abbexa 100 tubes 2348.4 EUR

CSF Tubes

abx290032-25tubes Abbexa 25 tubes 794.4 EUR

CSF Tubes

abx290032-6tubes Abbexa 6 tubes 376.8 EUR

Recombinant Human CSF-1/M-CSF Protein

RP01689 Abclonal 10μg 113.75 EUR

M-CSF/CSF1

E21-B34 EnoGene 10ug 225 EUR

GM-CSF/CSF2

E21-C79 EnoGene 10ug 225 EUR

Human M-CSF / CSF-1 Protein, His Tag

MCF-H5247 ACROBIOSYSTEMS 50ug 5253.7 EUR

G-CSF/ Rat G- CSF ELISA Kit

ELA-E0042r Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

Human M-CSF / CSF-1 Protein, premium grade

MCF-H5218 ACROBIOSYSTEMS 1mg 171.2 EUR

Active Recombinant Rat CSF-2/GM-CSF Protein

RP01207 Abclonal 5 μg 195 EUR

Active Recombinant Mouse CSF-1/M-CSF Protein

RP01216 Abclonal 10 μg 299 EUR

Active Recombinant Human CSF-1/M-CSF Protein

RP01221 Abclonal 10 μg 113.75 EUR

Active Recombinant Human CSF-2/GM-CSF Protein

RP00094 Abclonal 5 μg 39 EUR

Active Recombinant Mouse CSF-2/GM-CSF Protein

RP01206 Abclonal 5 μg 58.5 EUR

rHu G-CSF (cGMP)

AK8248-0330 Akron Biotech 330ug Ask for price

GM CSF, Sf9

cyt-416 ProSpec Tany 2µg 60 EUR

GM CSF, His

cyt-477 ProSpec Tany 5µg 60 EUR

GM - CSF Rat

PR27071 Neuromics 2 ug 177.6 EUR

GM - CSF Sf9

PR27072 Neuromics 2 ug 177.6 EUR

GM - CSF Rat

PR27071-B Neuromics each 184.5 EUR

GM - CSF Sf9

PR27072-B Neuromics each 184.5 EUR

G - CSF Human

PR27066 Neuromics 2 ug 412.8 EUR

G - CSF Mouse

PR27067 Neuromics 2 ug 229.2 EUR

GM - CSF Human

PR27068 Neuromics 2 ug 229.2 EUR

GM - CSF Mouse

PR27074 Neuromics 2 ug 229.2 EUR

G - CSF Human

PR27066-B Neuromics each 315 EUR

G - CSF Mouse

PR27067-B Neuromics each 184.5 EUR

GM - CSF Human

PR27068-B Neuromics each 184.5 EUR

GM - CSF Mouse

PR27074-B Neuromics each 184.5 EUR

Recombinant human M-CSF/CSF-1 Protein, His Tag

E40KMP1005 EnoGene 20ug 495 EUR

Recombinant Mouse M-CSF/CSF-1 Protein, His Tag

E40KMP1351 EnoGene 20ug 495 EUR

G-CSF ab/ Rat G- CSF ab ELISA Kit

ELA-E1717r Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

G-CSF-R/ Rat G- CSF- R ELISA Kit

ELA-E2217r Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

Biotinylated Human M-CSF / CSF-1 Protein, His,Avitag™

MCF-H82E6 ACROBIOSYSTEMS 25ug 1647.8 EUR

Recombinant Mouse M-CSF/ CSF-1 Protein, His, E.coli-1mg

QP8587-ec-1mg EnQuireBio 1mg 2763.6 EUR

Recombinant Mouse M-CSF/ CSF-1 Protein, His, E.coli-10ug

QP8587-ec-10ug EnQuireBio 10ug 326.4 EUR

Recombinant Mouse M-CSF/ CSF-1 Protein, His, E.coli-50ug

QP8587-ec-50ug EnQuireBio 50ug 434.4 EUR

Recombinant Human M-CSF/ CSF-1 Protein, His, Yeast-1mg

QP9081-ye-1mg EnQuireBio 1mg 2262 EUR

Recombinant Mouse M-CSF/ CSF-1 Protein, His, E.coli-100ug

QP8587-ec-100ug EnQuireBio 100ug 685.2 EUR

Recombinant Mouse M-CSF/ CSF-1 Protein, His, E.coli-200ug

QP8587-ec-200ug EnQuireBio 200ug 1077.6 EUR

Recombinant Mouse M-CSF/ CSF-1 Protein, His, E.coli-500ug

QP8587-ec-500ug EnQuireBio 500ug 1816.8 EUR

Recombinant Human M-CSF/ CSF-1 Protein, His, Yeast-10ug

QP9081-ye-10ug EnQuireBio 10ug 283.2 EUR

Recombinant Human M-CSF/ CSF-1 Protein, His, Yeast-50ug

QP9081-ye-50ug EnQuireBio 50ug 358.8 EUR

Recombinant Rat M-CSF/ CSF-1 Protein, Untagged, E.coli-1mg

QP5518-1mg EnQuireBio 1mg 5942.4 EUR

Recombinant Rat M-CSF/ CSF-1 Protein, Untagged, E.coli-1ug

QP5518-1ug EnQuireBio 1ug 163.2 EUR

Recombinant Rat M-CSF/ CSF-1 Protein, Untagged, E.coli-2ug

QP5519-2ug EnQuireBio 2ug 175.2 EUR

Recombinant Human M-CSF/ CSF-1 Protein, His, Yeast-100ug

QP9081-ye-100ug EnQuireBio 100ug 576 EUR

Recombinant Human M-CSF/ CSF-1 Protein, His, Yeast-200ug

QP9081-ye-200ug EnQuireBio 200ug 892.8 EUR

Recombinant Human M-CSF/ CSF-1 Protein, His, Yeast-500ug

QP9081-ye-500ug EnQuireBio 500ug 1447.2 EUR

Recombinant Rat M-CSF/ CSF-1 Protein, Untagged, E.coli-10ug

QP5518-10ug EnQuireBio 10ug 284.4 EUR

Recombinant Human M-CSF/ CSF-1 Protein, Untagged, E.coli-1mg

QP5223-1mg EnQuireBio 1mg 4864.8 EUR

Recombinant Mouse M-CSF/ CSF-1 Protein, Untagged, E.coli-1mg

QP5408-1mg EnQuireBio 1mg 4864.8 EUR

Recombinant Rat M-CSF/ CSF-1 Protein, Untagged, E.coli-100ug

QP5518-100ug EnQuireBio 100ug 849.6 EUR

Recombinant Rat M-CSF/ CSF-1 Protein, Untagged, E.coli-500ug

QP5518-500ug EnQuireBio 500ug 3645.6 EUR

Recombinant Human M-CSF/ CSF-1 Protein, Untagged, E.coli-2ug

QP10351-ec-2ug EnQuireBio 2ug 184.8 EUR

Recombinant Mouse M-CSF/ CSF-1 Protein, Untagged, E.coli-2ug

QP10469-ec-2ug EnQuireBio 2ug 184.8 EUR

Recombinant Human M-CSF/ CSF-1 Protein, Untagged, E.coli-10ug

QP10351-ec-10ug EnQuireBio 10ug 348 EUR

Recombinant Mouse M-CSF/ CSF-1 Protein, Untagged, E.coli-10ug

QP10469-ec-10ug EnQuireBio 10ug 348 EUR

Recombinant Human M-CSF/ CSF-1 Protein, Untagged, E.coli-500ug

QP5223-500ug EnQuireBio 500ug 3003.6 EUR

Recombinant Mouse M-CSF/ CSF-1 Protein, Untagged, E.coli-500ug

QP5408-500ug EnQuireBio 500ug 3003.6 EUR

Recombinant Human M-CSF/ CSF-1 Protein, Untagged, E.coli-100ug

QP10351-ec-100ug EnQuireBio 100ug 1675.2 EUR

Recombinant Human M-CSF/ CSF-1 Protein, Untagged, E.coli-250ug

QP10351-ec-250ug EnQuireBio 250ug 2948.4 EUR

Recombinant Mouse M-CSF/ CSF-1 Protein, Untagged, E.coli-100ug

QP10469-ec-100ug EnQuireBio 100ug 1675.2 EUR

Recombinant Mouse M-CSF/ CSF-1 Protein, Untagged, E.coli-250ug

QP10469-ec-250ug EnQuireBio 250ug 2948.4 EUR

CSF RT‐PCR (LC)

TC-9019-064 Tetracore 64 rxns 800 EUR

M-CSF/CSF1 GMP, CF

PR15127CF Neuromics 5 ug 512.4 EUR

Rat CSF-1 ELISA Kit

ERC0117 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Goat CSF-1 ELISA Kit

EGTC0117 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Human CSF-1 ELISA Kit

EHC0117 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Sheep CSF-1 ELISA Kit

ESC0117 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Mouse CSF-1 ELISA Kit

EMC0117 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

GM - CSF Human Pichia

PR27070 Neuromics 2 ug 177.6 EUR

GM - CSF Human Pichia

PR27070-B Neuromics each 184.5 EUR

Bovine CSF-1 ELISA Kit

EBC0117 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Canine CSF-1 ELISA Kit

ECC0117 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Monkey CSF-1 ELISA Kit

EMKC0117 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Rabbit CSF-1 ELISA Kit

ERTC0117 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Granulocyte-Macrophage CSF Antibody / CSF2

F54554-0.08ML NSJ Bioreagents 0.08 ml 140.25 EUR

Granulocyte-Macrophage CSF Antibody / CSF2

F54554-0.4ML NSJ Bioreagents 0.4 ml 322.15 EUR

Granulocyte-Macrophage CSF Antibody / CSF2

V8120-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

Granulocyte-Macrophage CSF Antibody / CSF2

V8120-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 153.3 EUR

Granulocyte-Macrophage CSF Antibody / CSF2

V8120SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

Granulocyte-Macrophage CSF Antibody / CSF2

V8121-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

Granulocyte-Macrophage CSF Antibody / CSF2

V8121-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 153.3 EUR

Granulocyte-Macrophage CSF Antibody / CSF2

V8121SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 349.3 EUR

Granulocyte-Macrophage CSF Antibody / CSF2

V2102-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

Granulocyte-Macrophage CSF Antibody / CSF2

V2102-20UG NSJ Bioreagents 20 ug 186.15 EUR

Granulocyte-Macrophage CSF Antibody / CSF2

V2102SAF-100UG NSJ Bioreagents 100 ug 424.15 EUR

Chicken CSF-1 ELISA Kit

ECKC0117 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Porcine CSF-1 ELISA Kit

EPC0117 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Anserini CSF-1 ELISA Kit

EAC0117 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Recombinant Rat M-CSF/CSF1

AP75172 SAB 1mg 3489 EUR

Recombinant Rat M-CSF/CSF1

C470-10ug Novoprotein 10ug 242.4 EUR

Recombinant Rat M-CSF/CSF1

C470-1mg Novoprotein 1mg 2983.2 EUR

Recombinant Rat M-CSF/CSF1

C470-500ug Novoprotein 500ug 1935.6 EUR

Recombinant Rat M-CSF/CSF1

C470-50ug Novoprotein 50ug 595.2 EUR

Anti-G-CSF/CSF3 Antibody

PB9563 BosterBio 100ug/vial 352.8 EUR

Anti-G-CSF/CSF3 Antibody

PB9577 BosterBio 100ug/vial 352.8 EUR

Recombinant Rat G-CSF (CSF3)

Z300185 ABM 5 µg 50 EUR

Recombinant Rat G-CSF (CSF3)

Z300187 ABM 100 µg 585 EUR

Anti-GM-CSF/CSF2 Antibody

PB9003 BosterBio 100ug/vial 400.8 EUR

Anti-GM-CSF/CSF2 Antibody

PA1456 BosterBio 100ug/vial 352.8 EUR

G-CSF receptor / CSF3R Peptide

43-704P ProSci 0.1 mg 405.6 EUR

Recombinant Mouse M-CSF/CSF1

AP75506 SAB 1mg 3489 EUR

Recombinant Mouse M-CSF/CSF1

CB34-10ug Novoprotein 10ug 242.4 EUR

Recombinant Mouse M-CSF/CSF1

CB34-1mg Novoprotein 1mg 2983.2 EUR

Recombinant Mouse M-CSF/CSF1

CB34-500ug Novoprotein 500ug 2106 EUR

Recombinant Mouse M-CSF/CSF1

CB34-50ug Novoprotein 50ug 595.2 EUR

Recombinant Human G-CSF (CSF3)

Z100245 ABM 10 µg 50 EUR

Recombinant Human G-CSF (CSF3)

Z100247 ABM 50 µg 150 EUR

Recombinant Human G-CSF (CSF3)

Z100249 ABM 1.0 mg 2640 EUR

Recombinant Human M-CSF (CSF1)

Z100655 ABM 10 µg 235 EUR

Recombinant Human M-CSF (CSF1)

Z100659 ABM 1.0 mg 6900 EUR

Recombinant Mouse G-CSF (CSF3)

Z200605 ABM 10 µg 355 EUR

M- CSF Receptor Antibody

ABF6116 Lifescience Market 100 ug 525.6 EUR

M- CSF Receptor Antibody

ABF0080 Lifescience Market 100 ug 525.6 EUR

M-CSF Receptor (CSF1R) Antibody

abx011101-100ug Abbexa 100 ug 526.8 EUR

M-CSF Receptor (CSF1R) Antibody

abx012242-100ug Abbexa 100 ug 526.8 EUR

Recombinant Mouse GM-CSF/CSF2

AP76135 SAB 1mg 3489 EUR

Recombinant Mouse GM-CSF/CSF2

CK02-10ug Novoprotein 10ug 242.4 EUR

Recombinant Mouse GM-CSF/CSF2

CK02-1mg Novoprotein 1mg 2983.2 EUR

Recombinant Mouse GM-CSF/CSF2

CK02-500ug Novoprotein 500ug 1935.6 EUR

Recombinant Mouse GM-CSF/CSF2

CK02-50ug Novoprotein 50ug 595.2 EUR

Recombinant Human GM-CSF (CSF2)

Z100275 ABM 20 µg 85 EUR

Recombinant Human GM-CSF (CSF2)

Z100277 ABM 100 µg 210 EUR

Recombinant Human GM-CSF (CSF2)

Z100279 ABM 10 x 100 µg (Z100277 x 10) 1980 EUR

Recombinant Mouse GM-CSF (CSF2)

Z200075 ABM 20 µg 190 EUR

Recombinant Mouse GM-CSF (CSF2)

Z200077 ABM 5 x 20 µg (Z200075 x 5) 850 EUR

Recombinant Mouse GM-CSF (CSF2)

Z200079 ABM 1.0 mg 4350 EUR

GM CSF Recombinant Protein

96-356 ProSci 0.02 mg 500.1 EUR

BioSim? anti-Filgrastim (Neupogen®) (Human) ELISA Kit

E4399-100 Biovision each 2082 EUR

Human CSF1 / M-CSF, Fc Tag

E24PHA183 EnoGene 50 μg 200 EUR

Human CSF1 / M-CSF, His Tag

E24PHA184 EnoGene 50 μg 262 EUR

Human CSF2 / GM-CSF, Fc Tag

E24PHA637 EnoGene 50 μg 200 EUR

Human CSF2 / GM-CSF, His Tag

E24PHA638 EnoGene 50 μg 200 EUR

Guinea Pig CSF-1 ELISA Kit

EGC0117 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

PE anti-mouse CD115 (CSF-1R)

E16FMP115-050U EnoGene 50 μg 411.67 EUR

PE anti-mouse CD115 (CSF-1R)

E16FMP115-200U EnoGene 200 μg 1278.33 EUR

PE anti-human CD115 (CSF-1R)

E16FHP115-025 EnoGene 25 tests 498.33 EUR

PE anti-human CD115 (CSF-1R)

E16FHP115-100 EnoGene 100 tests 1191.67 EUR

APC anti-human CD115 (CSF-1R)

E16FHA115-025 EnoGene 25 tests 563.33 EUR

APC anti-human CD115 (CSF-1R)

E16FHA115-100 EnoGene 100 tests 1278.33 EUR

APC anti-mouse CD115 (CSF-1R)

E16FMA115-025U EnoGene 25 μg 298.67 EUR

APC anti-mouse CD115 (CSF-1R)

E16FMA115-100U EnoGene 100 μg 922.67 EUR

Biotin anti-mouse CD115 (CSF-1R)

E16FMB115-050U EnoGene 50 μg 368.33 EUR

Biotin anti-mouse CD115 (CSF-1R)

E16FMB115-100U EnoGene 100 μg 736.67 EUR

Biotin anti-mouse CD115 (CSF-1R)

E16FMB115-500U EnoGene 500 μg 1516.67 EUR

Purified anti-mouse CD115 (CSF-1R)

E16FMU115-050U EnoGene 50 μg 346.67 EUR

Purified anti-mouse CD115 (CSF-1R)

E16FMU115-100U EnoGene 100 μg 585 EUR

Purified anti-mouse CD115 (CSF-1R)

E16FMU115-500U EnoGene 500 μg 1495 EUR

Purified anti-human CD115 (CSF-1R)

E16FHU115-100U EnoGene 100 μg 780 EUR

Recombinant Rat M-CSF/CSF1 Protein

PKSR030451-10ug Elabscience Biotech 10ug 178 EUR

Recombinant Rat M-CSF/CSF1 Protein

PKSR030451-50ug Elabscience Biotech 50ug 523 EUR

Recombinant Human G-CSF/CSF3 Protein

E40KMP1619 EnoGene 20ug 495 EUR

Recombinant Human G-CSF/CSF1 Protein

RP00472 Abclonal 10 μg 265.2 EUR

Recombinant Mouse G-CSF/CSF3 Protein

RP00573 Abclonal 20μg 260 EUR

Recombinant Human G-CSF/CSF3 Protein

RP01722 Abclonal 50μg 81.25 EUR

Recombinant Human G-CSF/CSF3 Protein

PDEH100077-100ug Elabscience Biotech 100ug 118 EUR

Recombinant Human G-CSF/CSF3 Protein

PDEH100077-20ug Elabscience Biotech 20ug 68 EUR

Recombinant Human G-CSF/CSF3 Protein

PKSH033663-10ug Elabscience Biotech 10ug 178 EUR

Recombinant Human G-CSF/CSF3 Protein

PKSH033663-50ug Elabscience Biotech 50ug 523 EUR

M-CSF (CSF1) rabbit polyclonal antibody

AP17554PU-N Origene Technologies GmbH 400 µl Ask for price

Rabbit anti CSF-1R Polyclonal Antibody

TA354664 Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

OOPA00034-2UG - G CSF Protein

OOPA00034-2UG Aviva Systems Biology 2ug 70 EUR

OOPA00057-2UG - M CSF Protein

OOPA00057-2UG Aviva Systems Biology 2ug 70 EUR

OPPA00485-2UG - G CSF Protein

OPPA00485-2UG Aviva Systems Biology 2ug 70 EUR

OPPA00486-5UG - GM CSF Protein

OPPA00486-5UG Aviva Systems Biology 5ug 70 EUR

OPPA00487-5UG - GM CSF Protein

OPPA00487-5UG Aviva Systems Biology 5ug 70 EUR

OPPA00573-2UG - M CSF Protein

OPPA00573-2UG Aviva Systems Biology 2ug 70 EUR

OPPA00587-2UG - GM CSF Protein

OPPA00587-2UG Aviva Systems Biology 2ug 70 EUR

OPPA00592-2UG - G CSF Protein

OPPA00592-2UG Aviva Systems Biology 2ug 70 EUR

OPPA00656-5UG - GM CSF Protein

OPPA00656-5UG Aviva Systems Biology 5ug 70 EUR

OPPA00671-2UG - G CSF Protein

OPPA00671-2UG Aviva Systems Biology 2ug 70 EUR

OPPA00675-2UG - GM CSF Protein

OPPA00675-2UG Aviva Systems Biology 2ug 70 EUR

OPPA00698-2UG - M CSF Protein

OPPA00698-2UG Aviva Systems Biology 2ug 70 EUR

OPPA00735-2UG - G CSF Protein

OPPA00735-2UG Aviva Systems Biology 2ug 70 EUR

OPPA00736-5UG - GM CSF Protein

OPPA00736-5UG Aviva Systems Biology 5ug 70 EUR

OPPA02034-2UG - M CSF Protein

OPPA02034-2UG Aviva Systems Biology 2ug 70 EUR

OPPA02045-5UG - M CSF Protein

OPPA02045-5UG Aviva Systems Biology 5ug 70 EUR

CSF Dry RT‐PCR w/IC

TC-9057-064 Tetracore 64 rxns 800 EUR

CSF Wet RT‐PCR w/IC

TC-9098-096 Tetracore 96 rxns 1210 EUR
Traktowanie 200 mikrogramami/m2 również uwalniało mniej dojrzałe komórki progenitorowe (tj. mieszane komórki tworzące kolonie, komórki CD34+/33- i CD34+/HLA-DR) do krążenia lepiej niż dawka 100 mikrogramów/m2. Wyniki te sugerują, że codzienne podskórne wstrzyknięcie 200 mikrogramów/m2 filgrastymu przez 5 dni skutecznie mobilizuje, zarówno jakościowo, jak i ilościowo, PBPC u zdrowych dawców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *