Skuteczność leczenia kotrimoksazolem w połączeniu z rHuG-CSF

Listerioza jest pojawiającą się infekcją oportunistyczną u gospodarza o obniżonej odporności. Opisano przypadek sepsy wywołanej przez Listeria monocytogenes u pacjenta z zaawansowaną infekcją HIV i ciężką neutropenią, leczonego z powodu chłoniaka nieziarniczego. Terapia kotrimoksazolem w połączeniu z rHuG-CSF (filgrastym) doprowadziła do szybkiego uzyskania korzystnego wyniku klinicznego i mikrobiologicznego oraz do wyrównania współistniejącej neutropenii.

Opis przypadku omówiono zgodnie z przeglądem piśmiennictwa wszystkich zgłoszonych do tej pory przypadków listeriozy w kontekście zakażenia wirusem HIV i AIDS. W szczególności skupiono się na roli zarówno kotrimoksazolu, jak i dodatku rHuG-CSF w leczeniu listeriozy u pacjentów z obniżoną odpornością.

Przeprowadzono randomizowane, podwójnie zaślepione, wieloośrodkowe badanie z udziałem 181 gorączkujących pacjentów z rakiem z poziomem ANC <500/mikrol otrzymujących chemioterapię mielosupresyjną w celu porównania sargramostymu (pochodzący z drożdży rekombinowany ludzki czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów, RhuGM-CSF) i filgrastym ( pochodzący z bakterii rekombinowany ludzki czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów, RhuG-CSF) w leczeniu mielosupresji wywołanej chemioterapią.

Pacjenci otrzymywali codziennie podskórne (SC) zastrzyki obu środków, aż poziomy ANC osiągnęły co najmniej 1500/mikrolitr.

Nie było statystycznej różnicy między grupami leczenia pod względem średniej liczby dni do osiągnięcia ANC 500/mikrol, ale średnia liczba dni do osiągnięcia poziomów ANC 1000/mikrol i 1500/mikrol była o około jeden dzień krótsza u pacjentów otrzymujących filgrastym . Mniej pacjentów w ramieniu sargramostymu było hospitalizowanych i mieli krótszy średni czas hospitalizacji, średni czas trwania gorączki i średni czas trwania antybiotykoterapii dożylnej w porównaniu z pacjentami, którzy otrzymywali filgrastym.

Oba czynniki wzrostu były dobrze tolerowane. Żaden pacjent nie został ponownie przyjęty do szpitala po odstawieniu czynnika wzrostu. Sargramostym i filgrastym mają porównywalną skuteczność i tolerancję w leczeniu mielosupresji wywołanej standardową dawką chemioterapii w praktyce środowiskowej.

Przeprowadzono prospektywne, randomizowane, podwójnie zaślepione, wieloośrodkowe badanie u pacjentów z nowotworami otrzymującymi chemioterapię mielosupresyjną w celu oceny i porównania tolerancji sargramostymu (pochodzący z drożdży rekombinowany ludzki czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów, RhuGM-CSF) i filgrastymu (bakterie pochodny rekombinowanego ludzkiego czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów, RhuG-CSF) w profilaktyce lub leczeniu neutropenii wywołanej chemioterapią.
Ogółem 137 pacjentów nadających się do oceny otrzymywało sargramostym (300 mikrogramów; 193 mg/m2) lub filgrastym (481 mg; 7 mg/kg) raz na dobę we własnym wstrzyknięciu podskórnym, zwykle rozpoczynając w ciągu 48 godzin po zakończeniu chemioterapii. Z wyjątkiem nieco większej częstości występowania gorączki 1. stopnia (<38,1°C) po sargramostimie, nie było statystycznie istotnych różnic w częstości występowania lub nasileniu miejscowych lub ogólnoustrojowych zdarzeń niepożądanych, które mogą być związane z czynnikami wzrostu.

Chociaż badanie nie zostało zaprojektowane do bezpośredniej oceny skuteczności, nie było również statystycznie istotnych różnic między grupami terapeutycznymi w całkowitej liczbie dni terapii czynnikiem wzrostu, dniach hospitalizacji lub dniach antybiotykoterapii dożylnej w okresie leczenia.

Zarówno sargramostym, jak i filgrastym były porównywalnie dobrze tolerowane po podaniu podskórnym w tej grupie pacjentów i nie wykazano klinicznie istotnych różnic między czynnikami wzrostu.
Zmobilizowane filgrastymem (rHuG-CSF) komórki progenitorowe krwi obwodowej (PBPC) u zdrowych japońskich ochotników szczegółowo scharakteryzowano przy użyciu dwóch systemów hodowli komórek klonalnych i dwukolorowej cytometrii przepływowej w celu wykrycia wieloliniowych komórek tworzących kolonie i podzbiorów komórek CD34+. Zbadano kinetykę PBPC podczas podawania filgrastymu oraz zbadano możliwe różnice w charakterze komórek progenitorowych w zależności od podanych dawek filgrastymu.
Filgrastym podawano podskórnie zdrowym ochotnikom przez 7 dni w dawkach 100, 200 lub 400 mikrogramów/m2 (10 na kohortę). Leczenie filgrastymem w dawce 100 lub 200 mikrogramów/m2 było dobrze tolerowane; jednak poziom dawki 400 mikrogramów/m2 nie został ukończony z powodu bólu kości i bólu mięśni. Leczenie w uderzający sposób zmobilizowało różne typy komórek progenitorowych, w tym wysoce proliferacyjne komórki tworzące kolonie megakariocytowe. Liczba komórek progenitorowych osiągnęła szczyt w dniu 5 i 6. Dwukrotny wzrost liczby krążących komórek progenitorowych w stosunku do wartości wyjściowej u ochotników leczonych filgrastymem w dawce 200 mikrogramów/m2 był wyraźniejszy niż u osób leczonych 100 mikrogramami/m2.

Filgrastim (rHuG-CSF)

rHuG-CSF Amyotop 300µg/vial 270 EUR

KRIBIOLISA GCSF (Filgrastim) ELISA

KBBA14 Krishgen 1 x 96 wells 676.5 EUR

Filgrastim, Recombinant human GCSF

THP-0071 Creative BioMart 1 vial 3198.4 EUR

Filgrastim (GCSF) Pharmacokinetic ELISA

MBS378418-1x96Wells MyBiosource 1x96Wells 970 EUR

Filgrastim (GCSF) Pharmacokinetic ELISA

MBS378418-5x96Wells MyBiosource 5x96Wells 4480 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) (AP)

MBS6131444-01mL MyBiosource 0.1(mL 875 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) (AP)

MBS6131444-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3800 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) (AP)

MBS6379637-01mL MyBiosource 0.1mL 920 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) (AP)

MBS6379637-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3990 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) (PE)

MBS6379647-01mL MyBiosource 0.1mL 920 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) (PE)

MBS6379647-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3990 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) (PE)

MBS6157959-01mL MyBiosource 0.1(mL 875 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) (PE)

MBS6157959-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3800 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) (Biotin)

MBS6142050-01mL MyBiosource 0.1(mL 875 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) (Biotin)

MBS6142050-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3800 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) APC

MBS6136747-01mL MyBiosource 0.1(mL 875 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) APC

MBS6136747-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3800 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) APC

MBS6379638-01mL MyBiosource 0.1mL 920 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) APC

MBS6379638-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3990 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) (Biotin)

MBS6379639-01mL MyBiosource 0.1mL 920 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) (Biotin)

MBS6379639-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3990 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) (FITC)

MBS6379640-01mL MyBiosource 0.1mL 920 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) (FITC)

MBS6379640-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3990 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) (HRP)

MBS6379641-01mL MyBiosource 0.1mL 920 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) (HRP)

MBS6379641-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3990 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) (HRP)

MBS6152656-01mL MyBiosource 0.1(mL 875 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) (HRP)

MBS6152656-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3800 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) (FITC)

MBS6147353-01mL MyBiosource 0.1(mL 875 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) (FITC)

MBS6147353-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3800 EUR

KRIBIOLISA PEG-GCSF (Pegylated Filgrastim) ELISA

KBBA10 Krishgen 1 x 96 wells 676.5 EUR

Shikari (Q-AFA) Filgrastim Quantitative ELISA kit

FIL-QNS-FIL Matriks Biotek 1x96-wells test plate 1217.4 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) (MaxLight 405)

MBS6379642-01mL MyBiosource 0.1mL 920 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) (MaxLight 405)

MBS6379642-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3990 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) (MaxLight 490)

MBS6379643-01mL MyBiosource 0.1mL 920 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) (MaxLight 490)

MBS6379643-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3990 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) (MaxLight 550)

MBS6379644-01mL MyBiosource 0.1mL 920 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) (MaxLight 550)

MBS6379644-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3990 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) (MaxLight 650)

MBS6379645-01mL MyBiosource 0.1mL 920 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) (MaxLight 650)

MBS6379645-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3990 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) (MaxLight 750)

MBS6379646-01mL MyBiosource 0.1mL 920 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) (MaxLight 750)

MBS6379646-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3990 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) (MaxLight 490)

MBS6200982-01mL MyBiosource 0.1(mL 875 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) (MaxLight 490)

MBS6200982-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3800 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) (MaxLight 550)

MBS6211657-01mL MyBiosource 0.1(mL 875 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) (MaxLight 550)

MBS6211657-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3800 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) (MaxLight 405)

MBS6190307-01mL MyBiosource 0.1(mL 875 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) (MaxLight 405)

MBS6190307-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3800 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) (MaxLight 650)

MBS6222332-01mL MyBiosource 0.1(mL 875 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) (MaxLight 650)

MBS6222332-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3800 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) (MaxLight 750)

MBS6233007-01mL MyBiosource 0.1(mL 875 EUR

GCSF (Granulocyte Colony-stimulating Factor, G-CSF, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, CSF3, C17orf33) (MaxLight 750)

MBS6233007-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3800 EUR

KRIBIOLISA GCSF (Filgrastim) ELISA, rat serum and plasma

KBBA14r Krishgen 1 x 96 wells 676.5 EUR

Filgrastim (GCSF) Pharmacokinetic ELISA | EL-1611-73196

EL-1611-73196 Affinitylmmuno 1X96 wells 809.99 EUR

Granulocyte Marker (Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, granulocyte colony-stimulating factor, G-CSF) (AP)

MBS6124240-01mL MyBiosource 0.1(mL 935 EUR

Granulocyte Marker (Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, granulocyte colony-stimulating factor, G-CSF) (AP)

MBS6124240-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4050 EUR

Granulocyte Marker (Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, granulocyte colony-stimulating factor, G-CSF) (APC)

MBS6124241-01mL MyBiosource 0.1(mL 935 EUR

Granulocyte Marker (Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, granulocyte colony-stimulating factor, G-CSF) (APC)

MBS6124241-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4050 EUR

Granulocyte Marker (Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, granulocyte colony-stimulating factor, G-CSF) (HRP)

MBS6124244-01mL MyBiosource 0.1(mL 935 EUR

Granulocyte Marker (Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, granulocyte colony-stimulating factor, G-CSF) (HRP)

MBS6124244-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4050 EUR

Granulocyte Marker (Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, granulocyte colony-stimulating factor, G-CSF) (PE)

MBS6124245-01mL MyBiosource 0.1(mL 935 EUR

Granulocyte Marker (Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, granulocyte colony-stimulating factor, G-CSF) (PE)

MBS6124245-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4050 EUR

Granulocyte Colony Stimulating Factor, 174aa, Recombinant, Human (G-CSF, Filgrastim, Lenograstim, Pluripoietin)

MBS650618-001mg MyBiosource 0.01mg 545 EUR

Granulocyte Colony Stimulating Factor, 174aa, Recombinant, Human (G-CSF, Filgrastim, Lenograstim, Pluripoietin)

MBS650618-5x001mg MyBiosource 5x0.01mg 2310 EUR

Granulocyte Marker (Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, granulocyte colony-stimulating factor, G-CSF) (Biotin)

MBS6124242-01mL MyBiosource 0.1(mL 935 EUR

Granulocyte Marker (Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, granulocyte colony-stimulating factor, G-CSF) (Biotin)

MBS6124242-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4050 EUR

Granulocyte Marker (Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, granulocyte colony-stimulating factor, G-CSF) (FITC)

MBS6124243-01mL MyBiosource 0.1(mL 935 EUR

Granulocyte Marker (Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, granulocyte colony-stimulating factor, G-CSF) (FITC)

MBS6124243-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4050 EUR

CSF3, CT (CSF3, C17orf33, GCSF, Granulocyte colony-stimulating factor, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim) (AP)

MBS6289231-02mL MyBiosource 0.2mL 980 EUR

CSF3, CT (CSF3, C17orf33, GCSF, Granulocyte colony-stimulating factor, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim) (AP)

MBS6289231-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 4250 EUR

CSF3, CT ((CSF3, C17orf33, GCSF, Granulocyte colony-stimulating factor, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim) (PE)

MBS6289241-02mL MyBiosource 0.2mL 980 EUR

CSF3, CT ((CSF3, C17orf33, GCSF, Granulocyte colony-stimulating factor, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim) (PE)

MBS6289241-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 4250 EUR

CSF3, CT (CSF3, C17orf33, GCSF, Granulocyte colony-stimulating factor, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim) (APC)

MBS6289232-02mL MyBiosource 0.2mL 980 EUR

CSF3, CT (CSF3, C17orf33, GCSF, Granulocyte colony-stimulating factor, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim) (APC)

MBS6289232-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 4250 EUR

CSF3, CT ((CSF3, C17orf33, GCSF, Granulocyte colony-stimulating factor, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim) (Biotin)

MBS6289233-02mL MyBiosource 0.2mL 980 EUR

CSF3, CT ((CSF3, C17orf33, GCSF, Granulocyte colony-stimulating factor, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim) (Biotin)

MBS6289233-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 4250 EUR

CSF3, CT (CSF3, C17orf33, GCSF, Granulocyte colony-stimulating factor, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim) (FITC)

MBS6289234-02mL MyBiosource 0.2mL 980 EUR

CSF3, CT (CSF3, C17orf33, GCSF, Granulocyte colony-stimulating factor, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim) (FITC)

MBS6289234-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 4250 EUR

CSF3, CT (CSF3, C17orf33, GCSF, Granulocyte colony-stimulating factor, Pluripoietin, INN=Filgrastim, INN=Lenograstim)

MBS643027-02mL MyBiosource 0.2mL 695 EUR

CSF3, CT (CSF3, C17orf33, GCSF, Granulocyte colony-stimulating factor, Pluripoietin, INN=Filgrastim, INN=Lenograstim)

MBS643027-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 2975 EUR

CSF3, CT (CSF3, C17orf33, GCSF, Granulocyte colony-stimulating factor, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim) (MaxLight 405)

MBS6289236-01mL MyBiosource 0.1mL 980 EUR

CSF3, CT (CSF3, C17orf33, GCSF, Granulocyte colony-stimulating factor, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim) (MaxLight 405)

MBS6289236-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4250 EUR

CSF3, CT (CSF3, C17orf33, GCSF, Granulocyte colony-stimulating factor, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim) (MaxLight 490)

MBS6289237-01mL MyBiosource 0.1mL 980 EUR

CSF3, CT (CSF3, C17orf33, GCSF, Granulocyte colony-stimulating factor, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim) (MaxLight 490)

MBS6289237-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4250 EUR

CSF3, CT (CSF3, C17orf33, GCSF, Granulocyte colony-stimulating factor, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim) (MaxLight 550)

MBS6289238-01mL MyBiosource 0.1mL 980 EUR

CSF3, CT (CSF3, C17orf33, GCSF, Granulocyte colony-stimulating factor, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim) (MaxLight 550)

MBS6289238-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4250 EUR

CSF3, CT (CSF3, C17orf33, GCSF, Granulocyte colony-stimulating factor, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim) (MaxLight 650)

MBS6289239-01mL MyBiosource 0.1mL 980 EUR

CSF3, CT (CSF3, C17orf33, GCSF, Granulocyte colony-stimulating factor, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim) (MaxLight 650)

MBS6289239-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4250 EUR

CSF3, CT (CSF3, C17orf33, GCSF, Granulocyte colony-stimulating factor, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim) (MaxLight 750)

MBS6289240-01mL MyBiosource 0.1mL 980 EUR

CSF3, CT (CSF3, C17orf33, GCSF, Granulocyte colony-stimulating factor, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim) (MaxLight 750)

MBS6289240-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4250 EUR

Granulocyte Colony Stimulating Factor (G-CSF, GCSF, C17orf33, Colony Stimulating Factor 3 (Granulocyte), CSF3, CSF3OS, Filgrastim, Lenograstim, MGC45931, Pluripoietin) (AP)

MBS6478836-01mL MyBiosource 0.1mL 995 EUR

Granulocyte Colony Stimulating Factor (G-CSF, GCSF, C17orf33, Colony Stimulating Factor 3 (Granulocyte), CSF3, CSF3OS, Filgrastim, Lenograstim, MGC45931, Pluripoietin) (AP)

MBS6478836-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4315 EUR

Granulocyte Colony Stimulating Factor (G-CSF, GCSF, C17orf33, Colony Stimulating Factor 3 (Granulocyte), CSF3, CSF3OS, Filgrastim, Lenograstim, MGC45931, Pluripoietin) (APC)

MBS6478837-01mL MyBiosource 0.1mL 995 EUR

Granulocyte Colony Stimulating Factor (G-CSF, GCSF, C17orf33, Colony Stimulating Factor 3 (Granulocyte), CSF3, CSF3OS, Filgrastim, Lenograstim, MGC45931, Pluripoietin) (APC)

MBS6478837-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4315 EUR

Granulocyte Colony Stimulating Factor (G-CSF, GCSF, C17orf33, Colony Stimulating Factor 3 (Granulocyte), CSF3, CSF3OS, Filgrastim, Lenograstim, MGC45931, Pluripoietin) (FITC)

MBS6478839-01mL MyBiosource 0.1mL 995 EUR

Granulocyte Colony Stimulating Factor (G-CSF, GCSF, C17orf33, Colony Stimulating Factor 3 (Granulocyte), CSF3, CSF3OS, Filgrastim, Lenograstim, MGC45931, Pluripoietin) (FITC)

MBS6478839-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4315 EUR

Granulocyte Colony Stimulating Factor (G-CSF, GCSF, C17orf33, Colony Stimulating Factor 3 (Granulocyte), CSF3, CSF3OS, Filgrastim, Lenograstim, MGC45931, Pluripoietin) (HRP)

MBS6478840-01mL MyBiosource 0.1mL 995 EUR

Granulocyte Colony Stimulating Factor (G-CSF, GCSF, C17orf33, Colony Stimulating Factor 3 (Granulocyte), CSF3, CSF3OS, Filgrastim, Lenograstim, MGC45931, Pluripoietin) (HRP)

MBS6478840-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4315 EUR

Granulocyte Colony Stimulating Factor (G-CSF, GCSF, C17orf33, Colony Stimulating Factor 3 (Granulocyte), CSF3, CSF3OS, Filgrastim, Lenograstim, MGC45931, Pluripoietin) (PE)

MBS6478846-01mL MyBiosource 0.1mL 995 EUR

Granulocyte Colony Stimulating Factor (G-CSF, GCSF, C17orf33, Colony Stimulating Factor 3 (Granulocyte), CSF3, CSF3OS, Filgrastim, Lenograstim, MGC45931, Pluripoietin) (PE)

MBS6478846-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4315 EUR

CSF3, CT (CSF3, C17orf33, GCSF, Granulocyte colony-stimulating factor, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim) (Azide free) (HRP)

MBS6289235-02mL MyBiosource 0.2mL 980 EUR

CSF3, CT (CSF3, C17orf33, GCSF, Granulocyte colony-stimulating factor, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim) (Azide free) (HRP)

MBS6289235-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 4250 EUR

Granulocyte Marker (Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, granulocyte colony-stimulating factor, G-CSF) (BSA & Azide Free) (MaxLight 490)

MBS6204668-01mL MyBiosource 0.1(mL 935 EUR

Granulocyte Marker (Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, granulocyte colony-stimulating factor, G-CSF) (BSA & Azide Free) (MaxLight 490)

MBS6204668-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4050 EUR

Granulocyte Marker (Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, granulocyte colony-stimulating factor, G-CSF) (BSA & Azide Free) (MaxLight 405)

MBS6193993-01mL MyBiosource 0.1(mL 935 EUR

Granulocyte Marker (Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, granulocyte colony-stimulating factor, G-CSF) (BSA & Azide Free) (MaxLight 405)

MBS6193993-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4050 EUR

Granulocyte Marker (Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, granulocyte colony-stimulating factor, G-CSF) (BSA & Azide Free) (MaxLight 650)

MBS6226018-01mL MyBiosource 0.1(mL 935 EUR

Granulocyte Marker (Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, granulocyte colony-stimulating factor, G-CSF) (BSA & Azide Free) (MaxLight 650)

MBS6226018-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4050 EUR

Granulocyte Marker (Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, granulocyte colony-stimulating factor, G-CSF) (BSA & Azide Free) (MaxLight 550)

MBS6215343-01mL MyBiosource 0.1(mL 935 EUR

Granulocyte Marker (Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, granulocyte colony-stimulating factor, G-CSF) (BSA & Azide Free) (MaxLight 550)

MBS6215343-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4050 EUR

Granulocyte Marker (Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, granulocyte colony-stimulating factor, G-CSF) (BSA & Azide Free) (MaxLight 750)

MBS6236693-01mL MyBiosource 0.1(mL 935 EUR

Granulocyte Marker (Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim, granulocyte colony-stimulating factor, G-CSF) (BSA & Azide Free) (MaxLight 750)

MBS6236693-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4050 EUR

Granulocyte Colony Stimulating Factor (G-CSF, GCSF, C17orf33, Colony Stimulating Factor 3 (Granulocyte), CSF3, CSF3OS, Filgrastim, Lenograstim, MGC45931, Pluripoietin) (Biotin)

MBS6478838-01mL MyBiosource 0.1mL 995 EUR

Granulocyte Colony Stimulating Factor (G-CSF, GCSF, C17orf33, Colony Stimulating Factor 3 (Granulocyte), CSF3, CSF3OS, Filgrastim, Lenograstim, MGC45931, Pluripoietin) (Biotin)

MBS6478838-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4315 EUR

Granulocyte Colony Stimulating Factor (G-CSF, GCSF, C17orf33, Colony Stimulating Factor 3 (Granulocyte), CSF3, CSF3OS, Filgrastim, Lenograstim, MGC45931, Pluripoietin) (MaxLight 405)

MBS6478841-01mL MyBiosource 0.1mL 995 EUR

Granulocyte Colony Stimulating Factor (G-CSF, GCSF, C17orf33, Colony Stimulating Factor 3 (Granulocyte), CSF3, CSF3OS, Filgrastim, Lenograstim, MGC45931, Pluripoietin) (MaxLight 405)

MBS6478841-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4315 EUR

Granulocyte Colony Stimulating Factor (G-CSF, GCSF, C17orf33, Colony Stimulating Factor 3 (Granulocyte), CSF3, CSF3OS, Filgrastim, Lenograstim, MGC45931, Pluripoietin) (MaxLight 490)

MBS6478842-01mL MyBiosource 0.1mL 995 EUR

Granulocyte Colony Stimulating Factor (G-CSF, GCSF, C17orf33, Colony Stimulating Factor 3 (Granulocyte), CSF3, CSF3OS, Filgrastim, Lenograstim, MGC45931, Pluripoietin) (MaxLight 490)

MBS6478842-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4315 EUR

Granulocyte Colony Stimulating Factor (G-CSF, GCSF, C17orf33, Colony Stimulating Factor 3 (Granulocyte), CSF3, CSF3OS, Filgrastim, Lenograstim, MGC45931, Pluripoietin) (MaxLight 550)

MBS6478843-01mL MyBiosource 0.1mL 995 EUR

Granulocyte Colony Stimulating Factor (G-CSF, GCSF, C17orf33, Colony Stimulating Factor 3 (Granulocyte), CSF3, CSF3OS, Filgrastim, Lenograstim, MGC45931, Pluripoietin) (MaxLight 550)

MBS6478843-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4315 EUR

Granulocyte Colony Stimulating Factor (G-CSF, GCSF, C17orf33, Colony Stimulating Factor 3 (Granulocyte), CSF3, CSF3OS, Filgrastim, Lenograstim, MGC45931, Pluripoietin) (MaxLight 650)

MBS6478844-01mL MyBiosource 0.1mL 995 EUR

Granulocyte Colony Stimulating Factor (G-CSF, GCSF, C17orf33, Colony Stimulating Factor 3 (Granulocyte), CSF3, CSF3OS, Filgrastim, Lenograstim, MGC45931, Pluripoietin) (MaxLight 650)

MBS6478844-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4315 EUR

Granulocyte Colony Stimulating Factor (G-CSF, GCSF, C17orf33, Colony Stimulating Factor 3 (Granulocyte), CSF3, CSF3OS, Filgrastim, Lenograstim, MGC45931, Pluripoietin) (MaxLight 750)

MBS6478845-01mL MyBiosource 0.1mL 995 EUR

Granulocyte Colony Stimulating Factor (G-CSF, GCSF, C17orf33, Colony Stimulating Factor 3 (Granulocyte), CSF3, CSF3OS, Filgrastim, Lenograstim, MGC45931, Pluripoietin) (MaxLight 750)

MBS6478845-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4315 EUR

Granulocyte Colony Stimulating Factor, Recombinant, Human, Western Blot Positive Control (G-CSF, GCSF, C17orf33, Colony Stimulating Factor 3 (Granulocyte), CSF3, CSF3OS, Filgrastim, Lenograstim, MGC45931, Pluripoietin)

MBS650565-01mL MyBiosource 0.1mL 575 EUR

Granulocyte Colony Stimulating Factor, Recombinant, Human, Western Blot Positive Control (G-CSF, GCSF, C17orf33, Colony Stimulating Factor 3 (Granulocyte), CSF3, CSF3OS, Filgrastim, Lenograstim, MGC45931, Pluripoietin)

MBS650565-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 2440 EUR

Molgramostim (rHuGM-CSF)

rHuGM-CSF Amyotop 300µg/vial 298.8 EUR

Recombinant Human Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (rHuGM-CSF)

MBS197007-0005mg MyBiosource 0.005mg 235 EUR

Recombinant Human Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (rHuGM-CSF)

MBS197007-002mg MyBiosource 0.02mg 335 EUR

Recombinant Human Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (rHuGM-CSF)

MBS197007-1mg MyBiosource 1mg 3785 EUR

Recombinant Human Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (rHuGM-CSF)

MBS197007-5x1mg MyBiosource 5x1mg 17030 EUR

Mouse CSF-1 receptor Recombinant (CSF-1R)

MBS553278-002mg MyBiosource 0.02mg 245 EUR

Mouse CSF-1 receptor Recombinant (CSF-1R)

MBS553278-01mg MyBiosource 0.1mg 640 EUR

Mouse CSF-1 receptor Recombinant (CSF-1R)

MBS553278-05mg MyBiosource 0.5mg 2350 EUR

rHu G-CSF

AK8270-0002 Akron Biotech 2µg Ask for price

rHu G-CSF

AK8270-0010 Akron Biotech 10µg Ask for price

rHu G-CSF

AK8270-0100 Akron Biotech 100µg Ask for price

rHu G-CSF

AK8270-1000 Akron Biotech 1mg Ask for price

rHu GM-CSF

AK9707-0005 Akron Biotech 5µg Ask for price

rHu GM-CSF

AK9707-0020 Akron Biotech 20µg Ask for price

rHu GM-CSF

AK9707-0100 Akron Biotech 100µg Ask for price

rHu GM-CSF

AK9707-1000 Akron Biotech 1mg Ask for price

Recombinant Human CSF-1/M-CSF Protein

RP01689 Abclonal 10μg 113.75 EUR

Recombinant Mouse M-CSF/CSF-1 Protein

MBS9144123-002mg MyBiosource 0.02mg 260 EUR

Recombinant Mouse M-CSF/CSF-1 Protein

MBS9144123-005mg MyBiosource 0.05mg 355 EUR

Recombinant Mouse M-CSF/CSF-1 Protein

MBS9144123-01mg MyBiosource 0.1mg 520 EUR

Recombinant Mouse M-CSF/CSF-1 Protein

MBS9144123-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2160 EUR

Recombinant human M-CSF/CSF-1 Protein

MBS9144128-002mg MyBiosource 0.02mg 260 EUR

Recombinant human M-CSF/CSF-1 Protein

MBS9144128-005mg MyBiosource 0.05mg 355 EUR

Recombinant human M-CSF/CSF-1 Protein

MBS9144128-01mg MyBiosource 0.1mg 520 EUR

Recombinant human M-CSF/CSF-1 Protein

MBS9144128-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2160 EUR

Recombinant Human M-CSF/CSF-1 Protein

MBS2552268-002mg MyBiosource 0.02mg 365 EUR

Recombinant Human M-CSF/CSF-1 Protein

MBS2552268-5x002mg MyBiosource 5x0.02mg 1645 EUR

Recombinant Human CSF-2/GM-CSF Protein

RP02372 Abclonal 100μg 244.43 EUR

CSF Tubes

213361-(V100) ImmunoStep 100 tubes 2025.6 EUR

CSF Tubes

213361-(V25) ImmunoStep 25 tubes 606 EUR

CSF Tubes

213361-(V6) ImmunoStep 6 tubes 223.8 EUR

CSF Tubes

abx290032-100tubes Abbexa 100 tubes 2348.4 EUR

CSF Tubes

abx290032-25tubes Abbexa 25 tubes 794.4 EUR

CSF Tubes

abx290032-6tubes Abbexa 6 tubes 376.8 EUR

M-CSF/CSF1

E21-B34 EnoGene 10ug 225 EUR

M-CSF/CSF1

MBS8532925-001mg MyBiosource 0.01mg 305 EUR

M-CSF/CSF1

MBS8532925-5x001mg MyBiosource 5x0.01mg 1220 EUR

G-CSF (CSF3)

MBS517029-001mg MyBiosource 0.01mg 305 EUR

G-CSF (CSF3)

MBS517029-005mg MyBiosource 0.05mg 635 EUR

G-CSF (CSF3)

MBS517029-5x005mg MyBiosource 5x0.05mg 2610 EUR

Human M-CSF / CSF-1 Protein, His Tag

MCF-H5247 ACROBIOSYSTEMS 50ug 5253.7 EUR

Human M-CSF / CSF-1 Protein, His Tag

MCF-H5247-1mg ACROBIOSYSTEMS 1mg 5351.9 EUR

Human M-CSF / CSF-1 Protein, His Tag

MCF-H5247-50ug ACROBIOSYSTEMS 50ug 381.5 EUR

GM-CSF/CSF2

E21-C79 EnoGene 10ug 225 EUR

GM-CSF/CSF2

MBS8532931-001mg MyBiosource 0.01mg 305 EUR

GM-CSF/CSF2

MBS8532931-5x001mg MyBiosource 5x0.01mg 1220 EUR

GM-CSF (CSF2)

MBS517030-002mg MyBiosource 0.02mg 385 EUR

GM-CSF (CSF2)

MBS517030-01mg MyBiosource 0.1mg 970 EUR

GM-CSF (CSF2)

MBS517030-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 4110 EUR

rHu G-CSF (cGMP)

AK8248-0330 Akron Biotech 330ug Ask for price

Human M-CSF / CSF-1 Protein, premium grade

MCF-H5218 ACROBIOSYSTEMS 1mg 171.2 EUR

Active Recombinant Rat CSF-2/GM-CSF Protein

RP01207 Abclonal 5 μg 195 EUR

Active Recombinant Mouse CSF-1/M-CSF Protein

RP01216 Abclonal 10 μg 299 EUR

Active Recombinant Human CSF-1/M-CSF Protein

RP01221 Abclonal 10 μg 113.75 EUR

Active Recombinant Human CSF-2/GM-CSF Protein

RP00094 Abclonal 5 μg 39 EUR

Active Recombinant Mouse CSF-2/GM-CSF Protein

RP01206 Abclonal 5 μg 58.5 EUR

Recombinant Human CSF-3/G-CSF/Pluripoietin Protein

RP02515 Abclonal 50μg 520.75 EUR

GM CSF, Sf9

cyt-416 ProSpec Tany 2µg 60 EUR

GM CSF, His

cyt-477 ProSpec Tany 5µg 60 EUR

GM - CSF Rat

PR27071 Neuromics 2 ug 177.6 EUR

GM - CSF Sf9

PR27072 Neuromics 2 ug 177.6 EUR

GM - CSF Rat

PR27071-B Neuromics each 184.5 EUR

GM - CSF Sf9

PR27072-B Neuromics each 184.5 EUR

Recombinant human M-CSF/CSF-1 Protein, His Tag

E40KMP1005 EnoGene 20ug 495 EUR

Recombinant Mouse M-CSF/CSF-1 Protein, His Tag

E40KMP1351 EnoGene 20ug 495 EUR

G - CSF Human

PR27066 Neuromics 2 ug 412.8 EUR

G - CSF Mouse

PR27067 Neuromics 2 ug 229.2 EUR

GM - CSF Human

PR27068 Neuromics 2 ug 229.2 EUR

GM - CSF Mouse

PR27074 Neuromics 2 ug 229.2 EUR

G - CSF Human

PR27066-B Neuromics each 315 EUR

G - CSF Mouse

PR27067-B Neuromics each 184.5 EUR

GM - CSF Human

PR27068-B Neuromics each 184.5 EUR

GM - CSF Mouse

PR27074-B Neuromics each 184.5 EUR

CD115 (Macrophage Colony-stimulating Factor 1 Receptor, CSF-1 Receptor, CSF-1-R, CSF-1R, M-CSF-R, Proto-oncogene c-Fms, CSF1R, FMS) APC

MBS6135724-01mL MyBiosource 0.1(mL 875 EUR
Traktowanie 200 mikrogramami/m2 również uwalniało mniej dojrzałe komórki progenitorowe (tj. mieszane komórki tworzące kolonie, komórki CD34+/33- i CD34+/HLA-DR) do krążenia lepiej niż dawka 100 mikrogramów/m2. Wyniki te sugerują, że codzienne podskórne wstrzyknięcie 200 mikrogramów/m2 filgrastymu przez 5 dni skutecznie mobilizuje, zarówno jakościowo, jak i ilościowo, PBPC u zdrowych dawców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *